DPK.fi

OHO Lasse Virén haastoi Jukka Keskisalon juoksukilpailuun

Aion voittaa Keskisalon Lassen hölkän kympillä reilun vuoden kuluttua, Virén ilmoittaa.

Itse en aio tänä vuonna juosta, mutta olen totta kai paikalla. Ensi vuonna on 40. kerta, kun Lassen hölkkä järjestetään, joten silloin ajattelin haastaa Keskisalon, Virén jatkaa Uusimaassa.

Keskisalo antaa hölkkänäyttöjä Myrskylää silmällä pitäen huomenna keskiviikkona alkavissa EM-kisoissa 3 000 metrin esteillä. Virénillä, 62, on heittää pöytään neljä olympiakultaa 5 000 ja 10 000 metrin juoksuissa sekä vitosen EM-pronssi.

Huippuvuosista tosin on vierähtänyt jo tovi, sillä Virén dominoi pitkiä matkoja 1970-luvulla.

Keskisalo, 31, on 3 000 metrin esteiden Euroopan mestari vuodelta 2006.

Suomalaismies ajastaan Viron vankilassa: "Ei tarvitse mennä uudelleen"

Van­ki­lan muu­rien si­säl­lä Tu­run Sa­ra­mäes­sä is­tuu ta­tuoi­tu, tyy­ty­väi­nen mies.

Ne­li­kymp­pi­nen Mi­ka on suo­rit­ta­nut nel­jän vuo­den pi­tui­ses­ta tuo­mios­taan vas­ta hiu­kan yli vuo­den, mut­ta hän ei va­li­ta – enää.

Vie­lä kak­si ja puo­li kuu­kaut­ta sit­ten hän oli Vi­ros­sa, en­sin yh­dek­sän kuu­kaut­ta Tal­lin­nan van­ki­las­sa ja sen jäl­keen muu­ta­man kuu­kau­den Vi­run van­ki­las­sa Itä-Vi­ru­maal­la.

"Ei tar­vit­se men­nä enää uu­del­leen", hän va­kuut­taa.

Van­keus­tuo­mio on Mi­kan kym­me­nes. Aiem­mat ovat Suo­mes­ta, kaik­ki al­le vuo­den mit­tai­sia.

Täl­lä ker­taa, vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa, hän jäi kiin­ni Vi­ros­sa osa­na laa­jaa ri­kos­vyyh­tiä. Tuo­mio tu­li am­fe­ta­mii­nis­ta ja lait­to­mas­ta asees­ta.

Tut­kin­ta­van­keus kes­ti puo­li vuot­ta. En­sim­mäi­set puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta Mi­ka viet­ti ares­ti­ma­jas­sa, jo­ka vas­taa po­lii­si­van­ki­laa. Sel­lis­sä oli nel­jä sän­kyä ja vii­si mies­tä.

"Yk­si pu­hui vä­hän suo­mea, muut oli­vat ve­nä­läi­siä. Pu­rin pää­tä pa­pe­ril­le, kun muu­ta­kaan ei voi­nut teh­dä."

Yh­teyt­tä sai pi­tää vain Suo­men kon­su­laat­tiin ja Mi­kal­le mää­rät­tyyn avus­ta­jaan.

"­Siel­tä tu­li 75-vuo­tias mies, jol­la oli kuu­lo­lai­te. Hän sa­noi 'te­re, mä olen sun ad­vo­kaat­ti' ja il­moit­ti, et­tei pu­hu suo­mea. Ajat­te­lin, et­tä nyt lei­vo­taan isoa kak­kua."

Korkeasaaren Ilkka Koivisto on kuollut

Korkeasaaren eläintarhan entinen johtaja, filosofian tohtori Ilkka Koivisto on kuollut, Korkeasaaresta kerrottiin maanantaina. Korkeasaaren johtajan Jukka Salon mukaan Koivisto menehtyi ilmeisesti pitkäaikaiseen sairauteen maanantain vastaisena yönä. Hän täytti huhtikuussa 80 vuotta.

Koivisto johti Korkeasaarta vuodesta 1968 aina vuoteen 1995 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Koiviston titteli oli aluksi intendentti, varsinainen Korkeasaaren johtajan virka kun perustettiin vasta 1980-luvun lopulla.

Salon mukaan Koivisto oivalsi jo varhain, että eläintarhoilla on suuri merkitys uhanalaisten lajien turvapaikkana.

Se ei ollut 1970-luvulla vielä kovin yleinen näkemys maailmalla. Koivisto oli edelläkävijä, Salo sanoo.

Koivisto kertoi takavuosina tiuhaan luonnosta televisiossa, radiossa ja lehdissä.

Alkoholin vaarallisuus on yhä tabu

Ih­mi­nen on mes­ta­ri jät­tä­mään huo­miot­ta sel­lai­set vaa­rat, joi­ta hän ei ha­lua ot­taa huo­mioon. Ti­lal­le hän ha­kee syn­ti­puk­ke­ja vaa­rois­ta, jois­ta voi syyl­lis­tää mui­ta. Va­lis­tuk­sel­la on vai­kea kor­ja­ta täl­lai­sia asen­tei­ta.

Hy­vä esi­merk­ki on kes­kus­te­lu syr­jäy­ty­mi­ses­tä ja poi­kien ke­hit­ty­mi­ses­tä agg­res­sii­vi­sik­si, it­se­tu­hoi­sik­si ja ky­vyt­tö­mik­si nä­ke­mään ti­lan­tei­ta mui­den sil­min. On ai­van il­meis­tä, et­tä poi­kien on­gel­miin vai­kut­taa mo­ni te­ki­jä, mut­ta oi­reel­lis­ta on se, min­kä­lai­sia syi­tä jul­ki­suu­des­sa kä­si­tel­lään ja min­kä­lai­sia ei. Vi­kaa hae­taan vi­ran­omais­ten toi­min­nas­ta ja so­siaa­li­sen tuen puut­tees­ta tai kou­lus­ta, jo­ka joh­taa huo­noon it­se­tun­toon. Vii­me kä­des­sä pää­dy­tään päi­vit­te­le­mään per­hei­den vai­keuk­sia ja ha­joa­mi­sia.

Mut­ta het­ki­nen. Puo­li vuo­si­sa­taa sit­ten ei ol­lut kuul­tu­kaan kou­lup­sy­ko­lo­geis­ta. So­siaa­li­nen tu­ki tu­li su­vul­ta ja lä­hiym­pä­ris­töl­tä, jos oli tul­lak­seen. Mik­si siis on­gel­mat ovat pa­hen­tu­neet? Mik­si per­heet ha­joa­vat juu­ri nyt?

Yk­si var­ma asia, jo­ka on muut­tu­nut sel­väs­ti puo­len vuo­si­sa­dan ai­ka­na, on al­ko­ho­lin ku­lu­tus. Se on kas­va­nut 50 vuo­den ai­ka­na noin ne­lin­ker­tai­sek­si asu­kas­ta koh­ti.

Mo­nes­ti sa­no­taan, et­tä al­ko­ho­lia juo­daan, kos­ka on hen­kis­tä pa­hoin­voin­tia. Pi­täi­si voi­da myös ky­syä, on­ko pa­hoin­voin­tia sik­si, et­tä al­ko­ho­lia juo­daan. Tä­mä ky­sy­mys on kui­ten­kin ta­bu.
AL­KO­HO­LIN on­gel­ma on riip­pu­vuu­den ke­hit­ty­mi­nen, jo­ka on si­tä to­den­nä­köi­sem­pää, mi­tä sään­nöl­li­sem­min kes­kus­her­mos­to al­tis­tuu al­ko­ho­lil­le. Sik­si ei ole it­ses­tään sel­vää, et­tä al­ko­ho­lin päi­vit­täi­nen käyt­tö oli­si tur­val­li­sem­paa kuin vii­kon­lop­pu­käyt­tö. Rans­ka­lais­ten juo­ma­ta­poi­hin ve­dot­taes­sa pi­tää muis­taa, et­tä vii­ni­mais­sa on juo­tu vii­niä tu­han­sia vuo­sia. Her­kim­min al­ko­ho­li­soi­tu­vat ih­mi­set ovat vä­hi­tel­len kuol­leet pois jat­ka­mas­ta su­kuaan.

Al­ko­ho­li on koh­ta­lo­kas­ta al­ku­pe­räis­kan­soil­le, joil­le se on uu­si asia. Tä­mä nä­kyy hy­vin in­tiaa­nien ja inuit­tien koh­ta­los­ta. Al­ku­pe­räis­kan­so­jen sa­no­taan al­ko­ho­li­soi­tu­van, kos­ka hei­dän maan­sa on ryös­tet­ty ja elin­kei­non­sa tu­hot­tu. Pi­tää kui­ten­kin us­kal­taa ky­syä myös toi­sin­päin: kuin­ka pal­jon hei­dän kult­tuu­rian­sa on tu­hon­nut val­koi­sen mie­hen tuo­ma al­ko­ho­li?

Suo­mes­sa­kin voi väit­tää, et­tä luon­non­va­lin­ta hoi­taa asian ja al­ko­ho­liin lii­kaa miel­ty­vät kuo­le­vat pois. Sii­hen voi kui­ten­kin men­nä vii­si­tu­hat­ta vuot­ta.

TOI­NEN al­ko­ho­liin liit­ty­vä tyy­pil­li­nen piir­re on ryh­dis­täy­ty­mis­ky­ky. Vaa­ti­vas­sa ti­lan­tees­sa ih­mi­nen pys­tyy ryh­dis­täy­ty­mään si­ten, et­tä käyt­täy­ty­mi­nen ja suo­ri­tus­ky­ky ovat nor­maa­le­ja hu­ma­las­ta huo­li­mat­ta. Oi­keus­ke­mian pro­fes­so­ri Ant­ti Al­ha luen­noi jo 1960-lu­vul­la, et­tä kun lää­kä­ri huo­maa klii­ni­ses­sä hu­ma­la­ti­la­tut­ki­muk­ses­sa ryh­dis­täy­ty­mis­tä, se pu­huu hu­ma­la­ti­lan puo­les­ta.

Ryh­dis­täy­ty­mi­nen ja vah­vis­tu­nut it­se­tun­to ovat eri­tyi­sen vaa­ral­li­nen yh­dis­tel­mä lii­ken­tees­sä. Ajo­ky­ky voi lie­väs­sä hu­ma­las­sa ol­la hy­vä, kun hen­ki­lö ryh­dis­täy­tyy. Mut­ta rau­hal­li­sen ajon jäl­keen tu­le­va yl­lät­tä­vä ti­lan­ne pal­jas­taa he­ti al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen. Vä­häi­nen­kin hu­ma­la hait­taa tark­kaa­vai­suut­ta, huo­non­taa koor­di­naa­tio­ta ja ai­heut­taa yli­rea­goin­tia. Vaa­ti­vaan ajo­tes­tiin me­ne­vä kul­jet­ta­ja pi­tää ajo­ky­kyään eri­no­mai­se­na, ja tes­tin tu­los on hä­nel­le useim­mi­ten suu­ri jär­ky­tys.

Mut­ta het­ki­nen. Puo­li vuo­si­sa­taa sit­ten ei ol­lut kuul­tu­kaan kou­lup­sy­ko­lo­geis­ta. So­siaa­li­nen tu­ki tu­li su­vul­ta ja lä­hiym­pä­ris­töl­tä, jos oli tul­lak­seen. Mik­si siis on­gel­mat ovat pa­hen­tu­neet? Mik­si per­heet ha­joa­vat juu­ri nyt?

Yk­si var­ma asia, jo­ka on muut­tu­nut sel­väs­ti puo­len vuo­si­sa­dan ai­ka­na, on al­ko­ho­lin ku­lu­tus. Se on kas­va­nut 50 vuo­den ai­ka­na noin ne­lin­ker­tai­sek­si asu­kas­ta koh­ti.

Mo­nes­ti sa­no­taan, et­tä al­ko­ho­lia juo­daan, kos­ka on hen­kis­tä pa­hoin­voin­tia. Pi­täi­si voi­da myös ky­syä, on­ko pa­hoin­voin­tia sik­si, et­tä al­ko­ho­lia juo­daan. Tä­mä ky­sy­mys on kui­ten­kin ta­bu.

AL­KO­HO­LIN on­gel­ma on riip­pu­vuu­den ke­hit­ty­mi­nen, jo­ka on si­tä to­den­nä­köi­sem­pää, mi­tä sään­nöl­li­sem­min kes­kus­her­mos­to al­tis­tuu al­ko­ho­lil­le. Sik­si ei ole it­ses­tään sel­vää, et­tä al­ko­ho­lin päi­vit­täi­nen käyt­tö oli­si tur­val­li­sem­paa kuin vii­kon­lop­pu­käyt­tö. Rans­ka­lais­ten juo­ma­ta­poi­hin ve­dot­taes­sa pi­tää muis­taa, et­tä vii­ni­mais­sa on juo­tu vii­niä tu­han­sia vuo­sia. Her­kim­min al­ko­ho­li­soi­tu­vat ih­mi­set ovat vä­hi­tel­len kuol­leet pois jat­ka­mas­ta su­kuaan.

Al­ko­ho­li on koh­ta­lo­kas­ta al­ku­pe­räis­kan­soil­le, joil­le se on uu­si asia. Tä­mä nä­kyy hy­vin in­tiaa­nien ja inuit­tien koh­ta­los­ta. Al­ku­pe­räis­kan­so­jen sa­no­taan al­ko­ho­li­soi­tu­van, kos­ka hei­dän maan­sa on ryös­tet­ty ja elin­kei­non­sa tu­hot­tu. Pi­tää kui­ten­kin us­kal­taa ky­syä myös toi­sin­päin: kuin­ka pal­jon hei­dän kult­tuu­rian­sa on tu­hon­nut val­koi­sen mie­hen tuo­ma al­ko­ho­li?

Suo­mes­sa­kin voi väit­tää, et­tä luon­non­va­lin­ta hoi­taa asian ja al­ko­ho­liin lii­kaa miel­ty­vät kuo­le­vat pois. Sii­hen voi kui­ten­kin men­nä vii­si­tu­hat­ta vuot­ta.

Penelope Cruz's Best Movie Scenes Of All Time!

Perinteistä juhannusta vietettiin myös Kainuussa

Rattijuoppo kaahasi Emäjoen kanavaan juhannusaattona Suomussalmella. Autossa oli kaikkiaan neljä nuorta miestä, jotka pelastautuivat ikkunasta. Myöhemmin kuljettaja riehui vielä terveyskeskuksessa.

Ulosajo tapahtui Ruukinkadun jyrkässä mutkassa kello 19:n aikaan. Auto tuli ylinopeutta Ruukinkankaan koulun suunnasta. Se ajoi alamäessä vasemmalle kaartavan mutkan suoraksi, ylitti kevyen liikenteen väylän, katkoi muutamia puita, kaatoi metalliverkkoaidan ja sukelsi veteen.

Autosta jäi näkyviin vain hieman katon takareunaa. Lisäksi veteen jäi kellumaan olutpulloja. Vauhtia oli tiettävästi yli sata kilometriä tunnissa, vaikka alueen nopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa. Myös turvakodeissa asiakkaita riitti.

Blue1 alkoi julkaista asiakaspalautteensa verkossa

Blue1:n lennolla matkustaneiden arviot matkan sujuvuudesta löytyvät nyt lentoyhtiön verkkosivuilta.

Uuden palvelun myötä matkustajat saavat heti lennon jälkeen tekstiviestin, jossa Blue1 toivoo palautetta. Matkustajat voivat antaa tekstiviestillä arvion matkansa sujuvuudesta. Arviot välittyvät lennoittain reaaliaikaisesti Blue1:n verkkosivuille.

Blue1:n toivoo pikapalautekanavan antavan tietoa lentoyhtiön tuotteiden ja palveluiden laadusta, niin matkustajille kuin yhtiölle itselleen. Palvelu toimii aluksi suomeksi ja englanniksi.

Pixar’s First Princess Tests Girl-Hero Appeal In ‘Brave’

Pixar’s box-office success was built on movies such as “Toy Story” and “Cars” that feature male characters in central roles. Now Walt Disney Co. (DIS)’s animation studio will try pulling in crowds with its first female lead.

This film image released by Disney/Pixar shows the character Merida, voiced by Kelly Macdonald, in a scene from "Brave." Photograph: AP Photo/Disney/Pixar
“Brave,” which opens today, stars a headstrong Scottish princess who bests her male suitors in archery and rejects her parents’ plans for a political marriage. U.S. opening-weekend forecasts range from a low of $58 million at Box Office Guru, among the least for a Pixar film, to as much as $81 million at Lazard Capital Markets.

The movie will test whether Pixar, which Disney acquired for $7.01 billion in 2006, can extend a successful track record based on films with toys, cars, fish and monsters to a movie about a rebellious princess in medieval Scotland. A key factor will be whether “Brave,” focused on a strained mother-daughter relationship, can draw both girls and boys.

Juhannustunnelma lähenee kun iltapäivää vasta käydään

Perinteiset juhannuksen "ei ihan putkeen" tapahtumat alkaneet.

Rötöstely uuvutti tunkeilijan - poika nukahti vieraan parvekkeelle
Nälkä yllätti - Juhannuslihat marketista vaikka väkisin
Etsintäkuulutettu löysi itse poliisin luo - Riehui poliisiasemalla
Mies puukotti kaveriaan Pudasjärvellä
Kaljariita päättyi haulikolla ampumiseen

Pikavippifirmat vievät rahanne

Yhtiöt mainostivat vippejään kadunvarsimainoksilla ympäri maan viime vuoden keväällä, mutta eivät kertoneet lain vaatimia tietoja. Tiedot joko puuttuivat kokonaan tai ne oli kirjoitettu niin pienellä tekstillä, että niitä ei käytännössä pystynyt lukemaan. J.W. -Yhtiöiden luottoa mainostettiin nimellä Reissuluotto ja OPR-Vakuuden nimellä Pikavippi.fi.

Miljoonahuijaus paljastui yli 30 vuoden jälkeen

Vihtiläinen miljonääri Erkki Broman osti tiistain Ilta-Sanomista puolen sivun ilmoituksen halutakseen muistuttaa taulukauppojen vaaroista.

Bromanin ilmoituksessa kerrottiin:
"Etsin Helsingistä edustavaa näyttelytilaa väärennetyille tauluilleni. Kaikki tietystä 'hyvämaineisesta' taidekaupasta vuosina 1975-78 sijoituksena ostamani taulut ovat nyt osoittautuneet väärennetyiksi (yksi Repin, neljä Shiskiniä, useita Klevereitä ym), joiden yhteishinta olisi nyt yli 2 miljoonaa euroa. Tällä näyttelyllä haluan varoittaa taidetta jo hankkineita ja tulevia ostajia huijareista.

Ilmoituksen alaosassa on Bromanin nimi ja puhelinnumero.
Mistä oikein on kysymys, Erkki Broman?

Ostin jo edesmenneeltä hyvältä ystävältäni ja taidekauppiaana uran tehneeltä perhetuttavaltani sijoituksina lukuisia tauluja, jotka ovat viimeisen vuoden aikana kaikki paljastuneet väärennetyiksi, Broman aloittaa.
Kun Bromanin isä kuoli, hänen omistamansa yritykset myytiin, jotta yksi sisaruksista saisi perintöosuutensa rahana. Omaa osuuttaan Broman sijoitti timantteihin, kiinteistöihin ja arvotauluihin.
Arvotaidetta aitoustodistuksilla

Perhetuttu hankki Bromanille arvotaidetta Sothebyn ja Christie'sin vanhoilta ja maineikkailta huutokauppakamareilta aitoustodistusten kerta. Oli yksi Repin, neljä Shiskiniä, Klevereitä…
Bromanin kokoelman helmi oli pitkään Repinin uran "jalokivi", suurikokoinen työ, johon kirjailija Leo Tolstoi oli ikuistettu paljasjalkaisena. Sothebyn aitoustodistuksessa lukikin, että kyseessä on ”outstanding museum piece”.

Perhetuttu pyysi teosta lainaksi Retrettiin. Näyttelyn jälkeen hän toi mukanaan myös näyttelyesitteen, jonka kanteen oli kuvattu juuri Repinin Tolstoi, olin todella ylpeä. Kun perhetutun taustoista alkoi tämän kuoleman jälkeen paljastua yhtä sun toista, Broman halusi tutkituttaa myös arvotaulunsa. Hän otti yhteyttä Moskovan valtion museossa työskentelevään tohtoriin. - Hän tuli käymään viime syksynä. Hän tutki taulut ja selvisi, että kaikki ovat lähes arvottomia. Sekin taulu, josta Sotheby tarjosi miljoonan!

Jotain käsittämätöntä on täytynyt tapahtua

Perhesurma oli järkytys 2 500 asukkaan Pomarkulle, kuvaili kunnanjohtaja Eero Mattsson. Hän tuntee henkilökohtaisesti perheen, sillä perheen äiti työskentelee kunnan palveluksessa.

Kunnanjohtaja luonnehti perhettä tavalliseksi lapsiperheeksi. Hänen mukaansa voidaan puhua jopa malliperheestä.

"Kyllä tapahtunut oli kaikille täydellinen yllätys. Jotain käsittämätöntä on täytynyt tapahtua", hän jatkoi.

Seurakunta järjesti alkuillalla suruhartauden tragedian tapahtumapaikan läheisyydessä Tuunajärven kylätalolla. Hartaustilaisuuteen saapui noin 50 ihmistä. Tunnelma kylätalolla oli hyvin surullinen, kuvaili paikalla ollut Pomarkun kirkkoherra Hannu Anttoora.

Kirkossa pidettävä hartaustilaisuus on juuri menossa.

Paikkakuntalaisille järjestettiin myös välittömästi kriisiapua. Kunta avasi palvelevan puhelimen ja Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset päivystivät alkuillasta lähtien Pomarkun keskustassa.

Koirankarvapöly suojaa astmaa aiheuttavalta infektiolta

Jos taloudessa on koira, lapset sairastuvat harvemmin astmariskiä lisäävään RSV-virusinfektioon. Tuore tutkimus viittaa siihen, että suojaava vaikutus liittyisi koiratalouden huonepölyyn.

"Koiran omistamisen on pitkään tiedetty vähentävän astman riskiä", sanoo tutkimusta johtanut Kei Fujimura Kalifornian yliopistosta.

"Osoitimme aikaisemmin että koira- tai kissatalouksissa olevan huonepölyn bakteeristo poikkeaa suuresti sellaisten talouksien huonepölystä, jossa ei ole kissaa tai koiraa."

Puskeeko stressi ässyttääkö puffi

Pätkiikö muisti? Onko verenpaine koholla? Hikoiluttaako? Vapisevatko kädet? Sinulla voi olla stressi. Jos kaiken tämän lisäksi hartiasi nousevat korviin, sinua närästää, paino nousee ja mieliala laskee, olet melko varma tapaus. Stressiä se on. Onneksi lomakausi on aluillaan.

Tällä toimialalla saattaa pullistella seuraava pörssikupla

Aasialaiset ovat henkisempiä ja vähemmän materialistisia kuin eurooppalaiset. Tällainen käsitys on vallinnut vanhalla mantereella iät ja ajat. Se on kuitenkin pelkkä myytti. Vaurastuessaan aasialaiset hallitsevat kerskakuluttamisen jopa paremmin kuin eurooppalaiset. Tämän voivat vahvistaa luksustavaroiden valmistajat. Viime vuonna toimialan liikevaihto kasvoi 20 prosenttia, mistä suuri kiitos kuuluu varsinkin kiinalaisille.

Rikastuneet kiinalaiset ovat ostaneet arvokkaita kelloja, koruja, vaatteita ja muotitavaroita niin ahkerasti, että heidän maansa muodostaa jo kolmanneksen Aasian luksustavaramyynnistä ilman Japania. Kehittyvien maiden buumin ansiosta eurooppalaisten luksustavarayhtiöiden osakkeet ovat nousseet viime vuosina kovasti.

Financial Times kuitenkin varoittelee sijoittajia luottamasta sokeasti muodin suunnannäyttäjiin. Vaikka kasvunäkymät kehittyvissä maissa ovat edelleen hyvät, ne eivät kuitenkaan ole enää aivan niin hyvät kuin tähän mennessä, koska Kiinan talouskasvu hidastuu selvästi viime vuosien tasolta. Boston Consulting ennustaakin luksustavaramarkkinan kasvavan tänä vuonna enää seitsemän prosenttia viime vuoden kahdentoista prosentin asemesta. "On olemassa riski, että sijoittajat ovat muuttaneet pitkän ajan kasvutarinan lyhyen ajan osakekuplaksi", Financial Times kirjoittaa.

Financial Times mainitsee esimerkkinä nahkalaukkuja valmistavan Mulberryn tuoreen 22 prosentin päivälaskun. Sijoittajat pettyivät siihen, että yhtiön tulos oli "vain" hyvä. He olivat odottaneet erinomaista tulosta. Mulberryn osake ehti nousta kahdessa vuodessa 675 prosenttia, kun samana aikana FTSEurofirst 300 -indeksi vahvistui kolmetoista prosenttia.

Lukustavarayhtiöistä kiinnostuneen kannattaa Financial Timesin mukaan tehdä kotiläksynsä tarkkaan. Vakaimpia ovat sellaiset yhtiöt, joiden tuotevalikoima sisältää kellojen ja jalokivien kaltaista ajatonta arvotavaraa, koska niillä on vakaa ostajakunta. Huomattavasti arvaamattomampia ovat muotitavaroiden valmistajat. Huonoina aikoina moni hyvintoimeentuleva mutta ei rikas kuluttaja päättää lykätä hintavien laukkujen tai vaatteiden hankintoja myöhemmäksi.

Näin Microsoft vastasi Applen haasteeseen

Yritys ryhtyy kilpailemaan tablettimarkkinoilla, joita nyt hallitsee Applen suosittu iPad.
Ohjelmistojätti Microsoft on julkistanut uuden Surface-taulutietokoneen tiedotustilaisuudessaan Los Angelesissa Yhdysvalloissa.

Näin yritys ryhtyy kilpailemaan tablettimarkkinoilla, joita nyt hallitsee Applen suosittu iPad. Microsoft julkistanee syksyllä uuden Windows 8 -käyttöjärjestelmän, joka toimii myös tableteissa. Yhtiön mukaan Surface-tabletit ovat kuluttajien saatavilla, kun Windows 8 aikanaan julkaistaan.

Perhe- ja lapsisurmien synkkä vuosikymmen: 57 kuollutta

Sisäasiainministeriö on julkistanut viranomaisten synkät laskelmat perhe- ja lapsiuhrien määrästä viimeisten kymmenen vuoden aikana.
Suomessa on tehty vuodesta 2003 lähtien kahdeksan perhesurmaa.

Muita lapsiin kohdistuneita henkirikoksia on tehty 27. Uhreja näissä teoissa on ollut yhteensä 57.

Alustavasti näyttää siltä, että oman lapsensa surmaavat eroavat selvästi muiden henkirikosten tekijöiden profiilista.

Oman lapsensa surmaava ei yleensä ole ollut tekohetkellä humalassa eikä päihteiden väärinkäyttäjä. Tekijöillä ei myöskään useimmiten ole aikaisempia poliisin tietoon tulleita väkivaltarikoksia. Keskustelua perhesurmista.

Voyager matkaa maailman laidalla

NASAn Voyager 1 -avaruusluotain on edennyt Aurinkokunnan rajalle. Se on ensimmäinen ihmisen tekemä laite, joka saavuttaa tähtienvälisen avaruuden. Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja Turun yliopistosta vertaa saavutusta linnunpoikasen kuoriutumiseen munasta.

NASA laukaisi Voyager 1 -luotaimen vuonna 1977 - lähes 35 vuotta sitten. Luotaimen tehtävä oli kuvata Saturnusta ja Jupiteria, mutta kerta toisensa jälkeen se on ylittänyt kaikki odotukset.
Valtaoja kertoo, että Voyager 1 kiepsahti aikanaan hyvin läheltä Jupiteria. Se antoi luotaimelle lisävahtia vähän niin kuin linko.
Nyt Voyager 1 kiitää noin 35 000 kilometrin tuntinopeudella kohti tuntematonta. Tällä viikolla luotain on tavoittanut Aurinkokunnan äärilaidan.

Ufo-etsijät kävivät Itämeren pohjassa

Tutkijoita askarruttanut Itämeren pohjasta löytynyt mysteerimuodostelma ei ole vieläkään paljastanut salaisuuttaan. Sukeltajat kertoivat näkemästään ruotsalaislehti Expressenille.
Viime vuonna Itämeren pohjaa kaikuluodannut Ocean X-ryhmä törmäsi Pohjanlahdella outoon muodostelmaan meren pohjassa.

80 metrin syvyydestä löytynyt pyöreä muodostelma aiheutti heti löytyessään spekulaatioita. Sitä ehdittiin veikata niin laivan osiksi kuin myös avaruusalukseksi.

Explorer ryhmä on vihdoin päässyt uudestaan muodostelman luokse, kun he sukelsivat tutkimaan sitä viime viikonloppuna. Sukellukset eivät kuitenkaan tuoneet vastausta mysteeriin.

En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. En voi selittää mitä näimme, menimme alas löytääksemme vastauksia ja tulimme takaisin vain uusien kysymysten kanssa, kertoo Stefan Hogeborn Expressenille.

To The Wonder - mestariohjaaja Terrence Malickin uusin elokuva

Amerikkalaisen ohjaajalegendan Terrence Malickin seuraava elokuva on valmis ja se on saanut nimekseen To The Wonder. Muutoin elokuvasta ei tiedetä etukäteen paljoakaan, kuten ei Malickin teoksista yleensäkään. Niitä ympäröi salamyhkäinen hiljaisuus jo sopimusteknisistä syistä. Ohjaaja itse tunnetaan jukisuutta karttavana erakkona, joka ei anna haastatteluja tai kommentoi töitään.

Elokuvaa kuvataan romanttiseksi draamaksi. Filmin Yhdysvaltain ensi-ilta ajoittunee aikaisintaan kuluvan vuoden loppuun, mutta Malickin tapauksessa arvioon kannattaa suhtautua varovaisesti, sillä mitään virallista tietoa julkaisupäivästä ei vielä ole.

Malick, 68, on ohjannut urallaan tähän mennessä vain viisi elokuvaa, joista viimeisin, The Tree of Life (2011), palkittiin Cannesin elokuvajuhlien Kultaisella palmulla. Hän piti välillä taukoa elokuvanteosta kaksikymmentä vuotta. Malickia pidetään yhtenä merkittävimmistä nykyohjaajista. The Tree of Life nähtävissä Canal + kanavilla.

Ay-pomojen synkkä ennuste Nokiasta

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto, Erityisalojen toimihenkilöliiton puheenjohtaja Juri Aaltonen sekä Pron Antti Rinne arvelivat Nokian häipyvän Suomesta.

Kun Nokian pääkonttori varmaan vuoden 2013 loppuun mennessä siirtyy pois Suomesta, saattaa koko yhtiön juridinen kotimaakin muuttua samassa rytäkässä, Aaltonen ennusti perjantaina Kansan Uutisten Viikkolehdessä.

Professori järkyttyi Nokian tilanteesta: "Heti irti Microsoftista"

Emeritusprofessori Veikko Leivo on katsonut pöyristyneenä Nokian tilannetta ja uusia irtisanomisia. Suomalaisten on herättävä! Nyt Suomen valtion olisi järkevä ostaa Nokiasta niin paljon, että enemmistö tulee suomalaisten käsiin. Hinta on halpa, Leivo sanoo.

Kun näin on, sen jälkeen järjestetään uusi yhtiökokous, uusi hallitus, ja Stephen Elop sekä vanha hallitus pois, Helsingin kauppakorkeakoulussa liiketaloustieteen professorina työskennellyt Leivo visioi.

Hänen mielestään Nokian ensimmäinen askel on Microsoftista erottautuminen. Ensin Microsoftista tullut uusi toimitusjohtaja Elop tuomitsi Nokian pitkään käyttämän käyttöjärjestelmän. Myynti laski. Ei tässä ole tuotannosta kyse, vaan tässä on kyse markkinoinnista, ja nyt Microsoft sotkee tämän.

Täytyy päästä Microsoftista irti! Maapallolla kaikki operaattorit, jotka puhelimia keskeisesti myyvät, ovat Skypen ostanutta Microsoftia vastaan, koska Microsoft kuristaa operaattoreiden myyntituloja. Tällöin he ovat myös Nokiaa vastaan. Homma vaan ei voi pelata sitenProfessorin ja tekniikan tohtorin mukaan henkilöstön potkiminen ulos on väärä liike.

Kyse on suurista ihmismääristä Suomessa. Nytkin 75 prosenttia irtisanotuista on diplomi-insinöörejä. Mikä koulutusmäärä, mikä tietotaito siellä on! Sitä täytyy käyttää hyväksi mahdollisimman nopeasti omalla alalla. Jos mikään ei muutu, tulevaisuus Leivon mukaan on synkkä. Sen kun vaan irtisanomiset jatkuvat. Suomi ajetaan ulos. Meidän täytyy pyrkiä vastustamaan tätä ja herätä..

Aivan oikeita päätelmiä, mutta valitettavasti taitaa olla jo liian myöhäistä. Meego kehittäjät olivat ensimmäisten joukossa jotka potkittin pihalle Elopin tultua yritykseen. Nyt on hukattu jo 1.5 vuotta lisää vastaiskussa joka oli jo ennestään pahasti myöhässä. Todella arveluttavia ja ihmeellisiä päätöksiä Elop tehnyt. Tuhosi käytännössä koko Nokian.

Stephen Elopin luku on kylmä – ”Yhä 10 000 liikaa”

Nokia-kriitikko Juhani Risku, yhtiön entinen tutkimus- ja kehitysyksikön päällikkötason johtaja, ei usko Elopin luvun vielä riittävän. Hänen mukaansa Nokialla on yhä esimerkiksi kilpailija Appleen verrattuna aivan liikaa väkeä etenkin suunnittelutoiminnassaan.

Riskun mukaan ongelma on se, ettei Nokia itsekään enää tiedä mikä se on: itsenäinen toimija vai Microsoftin sopimusvalmistaja. Riskun mielestä Nokia ei enää ole itsenäinen – ”kaikki liiketoiminta kulkee Microsoftin kautta” – mutta sopimusvalmistajaksikaan se ei alennu.

Jos Nokia olisi sopimusvalmistaja, siellä on edelleen noin 25 000 henkeä liikaa. Ja jos se on itsenäinen toimija, siellä on silti noin 10 000 henkilöä liikaa, Risku toteaa tylysti.

Risku perustaa laskelmansa Applen esimerkkiin. Hänen mukaansa Applen koko suunnittelu- ja muotoiluorganisaatio sijaitsee yhdessä talossa, yhdessä pisteessä, kun Nokian on siroteltu kymmeniin toimipisteisiin monissa maissa.

Keskeinen suunnitteluryhmä on Applella noin 50–200 henkeäNokialla se on keskimäärin 1700 muotoilijasta aina 10 000 muotoiluun osallistuvaan henkilöön, mikä sotkee koko kuvion, Risku väittää.

Nokian toimitusjohtajan Stephen Elopin mukaan Suomi on Nokian ydin, ja tuotekehitys pysyy Suomessa. Pohjola Pankin seniorianalyytikko Hannu Rauhala ei usko, että tämä olisi kiveen hakattu.


Analyytikko Rauhala ennusti talvella Nokian osakkeen tavoite hinnaksi syksyllä (2012) 4.60 euroa.

Microsoftin salaperäisen kutsun syy: tabletti?

Ohjelmistojätti Microsoft on kutsunut koolle tiedotusvälineitä ja julkista sanaa maanantaina.

Tilaisuudessa paljastetaan todennäköisesti uusi yhtiön valmistama tabletti, kertoo nettijulkaisu The Wrap. Markkinoilla julkistusta on ennakoitua jo jonkin aikaa.

Microsoft ei vastannut julkaisun kommenttipyyntöön. Kutsussa ei kerrota tiedotustilaisuuden syytä.

Elopin kaksivuotinen toimitusjohtajakausi on ollut iso floppi. Kirjoittaa Matti Simula Suomen Kuvalehden Viikon valopää kolumnissaan. On tietysti epäreilua syyllistää pelkästään kanukkia firman nykyisistä ongelmista. Varmasti myös hänen edeltäjänsä ovat tehneet virheitä.

Elopille viime vuonna maksetut 7, 9 miljoonaa euroa panevat kuitenkin epäilemään, että äijällä olisi joku rooli nykyisessä Nokiassa ja sen tekemissä ratkaisuissa.

Tämä lähes 8 miljoonan euron mies on se sama tyyppi, joka ensitöikseen lähti tärväämään Nokian brändiä vertaamalla yhtiötä liekeissä olevaan öljynporauslauttaan.

Sama tyyppi jatkoi möläyttelyään Windows-julkistuksen yhteydessä. Hän ilmoitti tuolloin, että Symbian-käyttöjärjestelmä on vanhentunut. Valitettavasti Elopilla oli vielä silloin uskottavuutta.

Kuluttajat nimittäin uskoivat Elopin puheita Symbianin kelvottomuudesta ja lopettivat kyseisten puhelimien oston. Löysäleukainen toimitusjohtaja oli kaatanut johtamansa firman Symbian-puhelinmarkkinat!

Yhtiön osakekurssi on syöksynyt nykypomon aikana noin 75 prosenttia. Elopin aloittaessa kurssi oli päälle seitsemän euron, välillä se käväisi kahdeksassakin eurossa. Viime torstaina Nokian osake vaihtoi omistajaa halvimmillaan 1,80 eurolla. On pitkä matka it-buumin aikaiseen 65 euron arvoiseen Nokia-lappuun.

Hurja uutinen Nokialta jopa
10 000 saamassa potkut

Salon tehdas lakkautetaan ja Oulun tuotekehitysyksiköstä karsitaan runsaasti työpaikkoja. Tämän lisäksi tuotekehitysyksikkö Saksassa Ulmissa lakkautetaan. Nokiassa myös vaihdetaan johtajia. Timo Toikkanen siirtyy Mobile phones -yksikön johtoon Mary McDowellin tilalle. Niklas Savander jättää tehtävänsä Marketsin johdossa.

Suunnitellut vähennykset ovat raskaita ja johtuvat aiotuista toimenpiteistä, joiden uskomme olevan välttämättömiä Nokian pitkän tähtäimen kilpailukyvyn turvaamiseksi, toimitusjohtaja Stephen Elop sanoo.

Rajut vähennykset liittyvät Nokian yhtiön pyrkimykseen parantaa toimintamalliaan. Yhtiö aikoo nyt keskittyä Lumia-älypuhelinten kehitystyöhön ja parantaa kilpailukykyään ja kannattavuuttaan peruspuhelimissa. Nokian puhelintoiminnoissa työskentelee maailmanlaajuisesti 47 000 ihmistä. Koko Nokialla on yhteensä 122 000 työntekijää.

Nokian vähensi keväällä Salon matkapuhelintehtaastaan tuhat työntekijää, joista suurin osa on työskennellyt matkapuhelimien kokoonpanossa. Rajujen vähennysten jälkeen tehtaaseen jäi 700 työntekijää räätälöimään matkapuhelimia eurooppalaisille asiakkaille. Kokoonpano siirtyy Aasiaan.

Suomessa suunniteltu vähennystarve on noin 3 700 työpaikkaa. Näistä noin 850 työpaikkaa on Salon matkapuhelintehtaassa, joka aiotaan sulkea, sekä tehdasta tukevissa toiminnoissa. Tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö jatkaa toimintaansa Salossa.

Kahden vuoden aikana Elop on potkinut pois yli 9000 nokialaista. Elop on ensimmäinen ei-suomalainen Nokian toimitusjohtaja.

Työntekijät eivät kommentoi. Pari virolaista työntekijää suostui kertomaan sen verran, että syyskuun loppuun asti on töitä. Poikkeuksellista oli, että Salon tehtaan porteille oli ilmestynyt vartiointiliikkeiden työntekijöitä.

Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katja Taimelan mukaan Salossa eletään nyt erittäin synkissä tunnelmissa.

Olemme todella järkyttyneitä. Tämä on kaupungille sokkipäivä. Alkaa olla jo hengästynyt olo, vaikka tieto tuli vasta hetki sitten, Taimela sanoo. Hänen mukaansa uutinen oli yllätys kaikille. Salossa oli yritetty toimia kevään aaltoa vastaan eri ohjelmien muodossa. Nokian Salon tehtaan lakkauttaminen on kova isku kaikille salolaisille.

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto tuomitsee jyrkästi Nokian päätöksen sulkea Salon tuotantolaitoksensa. Metalliliitto pitää Aallon mukaan Nokian päätöstä perusteettomana ja hätiköitynä.

Kommentti (Yle uutiset): Alkaa olla tämä Nokian touhu liian vauhdikasta. Itse ainakin teen henkilökohtaisen ratkaisun, seuraava puhelin ei takuulla ole Nokia.

Anu Saagim lyttäsi suomalaisnaisten ulkonäön

Syyskuussa FOX-kanavalla alkavan Tanssi peppu pieneksi -ohjelman julkkistuomari Anu Saagim nosti suorapuheisilla lausunnoillaan tunnetut suomalaismiehet puolustusasemiin.
Saagim lyttäsi suomalaiset naiset ja ihmetteli miesten naismakua FOX:in keskiviikkona lähettämässä tiedotteessa.

Suomalainen nainen on kaunis vaaleaverikkö, mutta useimmiten melko pullea. Syövätkö he liikaa pullaa vai tykkäävätkö suomalaiset miehet leveistä ahtereista? Se on minulle vielä arvoitus, mutta tulen sen kyllä perin pohjin ohjelmassa selvittämään, tylyttää Saagim tiedotteessa.

Twitter selvittää jopa murhat ja terrorin

Englantilaisen The Guardian -lehden moninkertaisesti palkittu tähtitoimittaja Paul Lewis vannoo viestipalvelu Twitterin nimeen.
Twitter sosiaalisena mediana on hänen mukaansa jo mullistanut journalistisen tiedonhankinnan.

Lewisin mukaan Twitter auttaa selvittämään totuuden murhista ja terrori-iskuista. Erityisen hyvin se toimi hänen mukaansa esimerkiksi viime kesänä Lontoon mellakoiden aikaan.

Sanomien toimittajakoululla vierailleen Lewisin mukaan Twitteriä ei voita mikään, varsinkaan Facebook, kun tietoa pitää hankkia nopeasti ohi viranomaislähteiden.

Mumbain terroristi-iskut olivat ensimmäiset suuret Twitter-uutiset, seuraavana lentokoneen syöksy Hudsonjokeen New Yorkissa ja todellisena läpimurtona Osama Bin Ladenin surmaaminen Pakistanissa, Lewis mainitsee muutamia Twitterin merkkipaaluja uutisoinnissa.

Linus Torvalds: Inhoan puhelimia, ja Nokia valitsi väärin

Inhoan puhelimia, ja se oli yksi syy, miksi muutin 90-luvun puolivälissä Yhdysvaltoihin.

Näin kertoi avoimen Linux-käyttöjärjestelmän ytimen kehittäjä Linus Torvalds maanantaina Helsingissä. Monet ystäväni halusivat tuolloin töihin Nokialle, ja menivätkin sinne, mutta minä en halunnut kehittämään puhelimia. Nykyään Torvaldsin taskussa on kuitenkin puhelin. Siitä löytyy hakukoneyhtiö Googlen Android-järjestelmä. Mutta en käytä tätä puhelimena, hän korostaa. Luen tällä sähköpostia, sillä sähköpostia rakastan.

Kesäkelit tuovat paljaspeput katukuvaan

Ennen kuin kesä oli kunnolla alkanutkaan, saattoi kadulla jo bongata jokakesäisiä katseenkääntäjiä, minishortseja ja -hameita. Mauttomuuden hento raja kulkee niin sanottujen no-pantsienkin kohdalla katsojan silmässä.

Jos on nuori, hyväsäärinen ja -vartaloinen, voi kyllä pukeutua rohkeammin ja aistikkaammin, muodin ja tyylin monitoiminainen Anne Helistö toteaa.

Mikäli jalat eivät ole kaikkein katseenkestävimmästä päästä, voi Helistön mukaan tilannetta helpottaa esimerkiksi legginseillä. Yksi sääntö lyhythelmaisen luomuksen käyttämiseen kuitenkin on.

Kun jalassa on korkeat korot, niin silloin lyhyt hame sopii.

Habbo Hotel sulki keskustelualueensa pedofiiliepäilyjen takia

Habbo Hotel on maailman suurin teini-ikäisille tarkoitettu sosiaalinen verkkoyhteisö, jossa vierailee kuukausittain lähes 10 miljoonaa kävijää. YLE Uutisten nettisivuilla nimimerkki Huijausympäristö kommentoi Habbo Hotelia näin:

"Täydellinen paikka piiloutuville pervesseille. Lapseni sai vaikka mitä ehdotuksia ja on 10 v."

Toisen kommentoijan mukaan alakouluikäisillä tytöillä saattaa olla hahmonsa kuvauksena esimerkiksi "sexii hinta yx kama", ja jotkut perustivat palveluun jopa virtuaalibordelleja, joihin tultiin leikkimään huoraleikkiä. Nimimerkki Habbon mukaan sama meininki jatkuu nykyäänkin. Virtuaalihuonekaluja vaihdetaan Habbo Hotelissa webbikamerassa vilautteluun

Linus Torvalds: "Luulen, että Nokia upotti itse itsensä"

Helsinkiläissyntyinen nörtti Linus Torvalds, 42, saa 13.6.2012 elämäntyöstään Millennium-teknologiapalkinnon. Torvalds jakaa palkinnon yhdessä japanilaisen kantasolututkijan Shinya Yamanakan kanssa.

Palkinnon myöntää Tekniikan Akatemia, jonka ovat perustaneet suomalainen elinkeinoelämä ja valtio.

On kuin kohtalon ivaa, että elinkeinoelämä ja valtio palkitsevat Torvaldsin työstä, joka on painanut Suomen mahtavimman yrityksen Nokian syvään kyykkyyn.

Torvaldsin elämäntyö on nimittäin maksuton Linux-käyttöjärjestelmä. Linux taas on pohjana esimerkiksi Googlen kehittämässä Android-käyttöjärjestelmässä. Älypuhelinvalmistajat käyttävät Androidia ilmaiseksi halvoissa puhelimissaan, jotka ovat syrjäyttäneet Nokian puhelimet myyntitilastojen kärkipaikoilta. Linux-pohjaisten puhelinten menestys on romuttanut Nokian tuloskunnon.

Tästä kaikesta voisi antaa kunnian Linus Torvaldsille. Hän ei tätä kunniaa halua ottaa.

”Minä luulen, että Nokia upotti itse itsensä”, Torvalds naureskelee kotikeittiössään sateisena toukokuisena aamupäivänä.

Apple lähti kisaamaan Googlen kanssa karttapalveluissa

Tietotekniikkayhtiö Apple julkisti maanantaina oman karttasovelluksensa, jolla yhtiö lähtee kisaamaan hakukonejätti Googlea vastaan karttapalvelumarkkinoilla. Applen edustajan Scott Forstallin mukaan sovellus tarjoaa muun muassa reaaliaikaista liikennetietoa.

Julkistus tarkoittaa sitä, ettei Google Maps enää ole Applen laitteiden oletuskarttaohjelma. Analyytikoiden mukaan muutos voi tarkoittaa pitkällä aikavälillä sitä, että Applen laitteiden käyttäjät vähentävät myös Googlen hakupalveluiden käyttöä.

"Teemme koko kartoitustyön itse. Katamme koko maailman", Forstall hehkutti. Google on sijoittanut suuria summia karttajärjestelmäänsä viime vuosina. Applen iPhone- ja iPad-laitteiden käyttäjät muodostavat noin puolet karttojen käyttäjistä.

Karttapalvelu lanseerattiin San Franciscon Apple-konferenssissa, jossa yhtiö esitteli myös iOS 6 -käyttöjärjestelmän sekä uudistetut MacBook Pro -tietokoneet.

Henri Cartier-Bressonin punainen Kiina 1958

The French photographer Henri Cartier-Bresson (1908 – 2004) was influential in ways and on a scale that, in all likelihood, will never be repeated or matched by any other practitioner of the craft.

So much of what the world now knows and recognizes as photojournalism, after all, was originally shaped by Cartier-Bresson’s work in the 1930s, and especially by the methodology he developed and pursued with his peers Robert Capa and David Seymour, or “Chim”: incessant travel, always with camera in hand; the search not for mere adventure, but for meaning in both conflict and in utterly quotidian calm; and finally, the hunt for specific, never-to-be repeated scenes, instances, gestures that would, in less than a heartbeat, tell a tale that no moving image or written word could possibly surpass.

Hittipalvelu Yelp tulee Suomeen

Amerikkalainen hittipalvelu Yelp rantautuu Suomeen.

Käyttäjät arvioivat palvelussa yrityksiä aina lukkosepistä, ravintoloihin ja rakennusurakoitsijoihin. Yelpin avulla voi näin löytää muiden suosittelemat yritykset.

Oleellinen osa palvelua on oma älypuhelinsovellus, jolla voi myös sisäänkirjautua yritykseen ja osoittaa todella olleensa asiakkaana

Kilpailijoita palvelulla on kaikissa maissa, mutta uusista markkinoista vastaava johtaja Miriam Warren korostaa, että Yelpissä voi arvioida mitä vain yrityksiä. Ei pelkästään esimerkiksi ravintoloita.

Koulurauhan turvaamiseksi esitetään uusia keinoja

Kouluun pitää palauttaa työrauha, vaativat opetusalan järjestöt ja vanhempainliitto. Järjestöt jättävät tänään maanantaina opetusministeri Jukka Gustafssonille (sd) joukon muutosehdotuksia perusopetuslakiin. Ne antaisivat opettajille lisää keinoja puuttua häiriköintiin ja säätäisivät täsmällisemmin oppilaiden velvollisuuksista.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n, Suomen vanhempainliiton, Suomen rehtoreitten ja Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijoiden mukaan oppilaiden ja opettajien turvallisuus on heikentynyt niin paljon, että uudet keinot puuttua käyttäytymiseen ovat tarpeen.

Etenkin nuorilta opettajilta tulee yhä useammin viestiä, ettei heillä ole riittävästi keinoja taata turvallisuutta , sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Uusiin keinoihin kuuluu esimerkiksi mahdollisuus perinteisen jälki-istunnon sijaan teettää oppilailla yleishyödyllisiä tehtäviä, kuten pihan haravointia tai koulun kirjaston järjestelyä. Rehtorille ja opettajille järjestöt haluavat oikeuden ottaa oppilailta pois häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava esine tai aine, kuten stiletti tai huume.

Kun nyt muille vaaralliselta oppilaalta voidaan evätä opetus loppupäiväksi, pidentyisi epäys enintään kolmeen päivään. Tuolloin sosiaalitoimen pitäisi ryhtyä selvittelemään oppilaan ja hänen perheensä hyvinvointia seitsemän päivän kuluessa.

Keskusta ei petä aina

Rovaniemen puoluekokouksesta välittyi ulospäin se tuska, jolla keskusta etsii tulevaisuuttaan. Lähes kaikki riitapukarit ovat lopulta kyllästyneitä sisäiseen lannan lapiointiin. Syksyn kuntavaaleissa keskustalla on paljon pelissä. Noin 15 prosentin kannatus olisi uusi tyrmäysisku koko puolueelle.

Vahvan johtajuuden aika loppui tämän vuosituhannen alussa, kun Esko Aho poistui takavasemmalle hävittyään niukasti presidentinvaaleissa Tarja Haloselle. Anneli Jäätteenmäessä, Matti Vanhasessa tai Mari Kiviniemessä ei ollut valuvikaa, mutta jokainen heistä jätti puheenjohtajuuden mollivoittoisissa tunnelmissa. Oli uutta, että keskusta petti ensimmäisenä oman johtajansa.

Keskusta turvasi kokemattomimpaan

Politiikassa päästään yleensä huipulle tyvestä puuhun nousten, mutta poikkeuksia on. Yksi on Juha Sipilä, jonka keskusta valitsi toissa päivänä Rovaniemen puoluekokouksessa puheenjohtajakseen.
Poliittinen kokemus ei vaalissa painanut, sillä puoluekokous valitsi neljästä ehdokkaasta kokemattomimman, joskaan ei nuorinta.

Vastaehdokkaana 51-vuotiaalla Sipilällä oli ratkaisevalla toisella kierroksella Tuomo Puumala, 30. Tämä kisan kakkonen oli ehdokkaista nuorin. Puumala on silti voittajaansa kokeneempi, sillä hän on eduskunnassa toista kauttaan, kun Sipilällä alkoi viime vuonna vasta ensimmäinen.

Timo Kaunisto ja puoluetta 1980–90 johtanut Paavo Väyrynen putosivat puheenjohtajakisasta jo ensimmäisessä äänestyksessä.

Googlen käännöskone sylkee muttereita ja pultteja

Vielä riittää Googlella töitä käännösten hiomisessa. Ehkä Googlen käännöksetkin selkeytyvät kun Prometheus madot valtaavat maapallon.

Samsung Galaxy III:n suuri koko heikentää käytettävyyttä

Odotukset luurin suhteen ovat siis ennätyskorkealla, mutta pystyykö Samsungin uutuus vastaamaan haasteeseen kompuroimatta? MTV3 otti asiasta selvää.

Pyöristetyt reunat tuntuvat mukavalta kädessä, mutta monien käyttäjien käsiin näin suurella näytöllä varustettu puhelin tuntuu luultavasti jo liian isolta.

Suuren näytön koskettelu yhdellä kädellä pidettäessä ei ole kaikilta osin täysin vaivatonta. Sormi ei yhdellä kädellä käytettäessä yletä kunnolla näytön kaikkiin reunoihin. Monessa tapauksessa laitteen käyttö onkin käytännöllisempää kaksin käsin.

Keskusta haluaa perheministerin

Keskusta haluaa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen muodostettavaan hallitukseen perheministerin.
Rovaniemellä koolla oleva keskustaväki esittää puoluekokouksen kannanotossaan, että kaikki puolueet sitoutuisivat lapsi- ja perheministerin tehtävän perustamiseen.
Aidon budjettivallan omaava ministeri johtaisi hallituksen lapsi- ja perhepolitiikkaa. Ministerin vastuulle koottaisiin keskeiset lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvät asiat eri ministeriöistä.
Keskusta esittää myös, että poliittiset puolueet sitoutuvat siihen, ettei lapsiperheiden tilannetta heikennetä eikä etuuksia leikata, jos talouden epävarmuus jatkuu ja julkista taloutta tasapainotetaan edelleen.

Keskustalla mahdollisuus uuteen nousuun

Keskustan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin autokauppias Kempeleeltä Juha Sipilä, tuntematon suurelle yleisölle. Puheenjohtaja Sipilä ilmoitti ykköstavoitteekseen "puolueen yhtenäistämisen". Yhtenäistämistehtävä voi olla kova kakku, perin konservatiivisenä pidetyssä puolueessa. Kun puoluekokouksessakin jo riideltiin parisuhteiden tasapuolisesta kohtelusta käydyssä keskustelussa.

Apteekin hinta: merivesi 73 euroa litralta

Apteekeissa myydään pelkkää merivettä sisältävää lääkettä hoitona nenävaivoja vastaan.
Jos suomalaisilta loppuu merivesi kesken, niin apteekeista sitä ainakin saa.

Apteekeissa myytävä, merivettä sisältävä Physiomer helpottaa erilaisia nenävaivoja, kuten nenän tukkoisuutta, räkäisyyttä ja valuvaa nuhaa.
Nuhan hoidosta saa kuitenkin maksaa kovan hinnan. Jos asut lähellä merta, aamulenkilläsi koukkaat mukaasi kanisterin merivettä ja olet tehnyt hyvän tilin.

Applelta odotetaan tietoja uudesta tv-mallista WWDC-tapahtumassa

Markkina-analyytikot odottavat Applelta tietoja kokonaan uudenlaisesta tv-laitteesta. Sen nimeksi ennakoidaan iPanelia. Jos Apple esittelee oman television, se tuskin on aivan tavallinen tv-vastaanotin.

Laitteessa ennakoidaan olevan myös sovelluksia ja se toimisi kodin viihdekeskuksena. Analyytikkoarvioissa laitteen hinnaksi arvellaan noin 1 250 dollaria eli noin 1 000 euroa. Applen arvellaan kilpailevan muita valmistajia vastaan osittain hinnalla. Mallia odotetaan myyntiin jo loppuvuonna.

Disney kieltää roskaruokamainokset kanaviltaan

Amerikkalainen viihdeteollisuusjätti Walt Disney Company ryhtyy kamppailemaan lasten lihavuutta vastaan. Yhtiö ilmoitti kieltävänsä roskaruuan mainostamisen kaikilla tv-kanavillaan sekä verkkosivuillaan vuodesta 2015 lähtien.

Disneyn mukaan kaikkien mainostettavien ruokien ja juomien täytyy täyttää sen määrittelemät ravintosuositukset. Esimerkiksi aamiaismuroissa saa olla sokeria enintään 10 grammaa tarjoiluannosta kohti.

Säädökset koskevat myös ABC-kanavalla lähetettäviä Disneyn lauantaiaamun piirrettyjä. ABC tavoittaa neljäsosan kaikista amerikkalaistalouksista.

Muun muassa presidentin puoliso Michelle Obama kiitteli Disneyn päätöstä. Tutkimusten mukaan jo lähes joka viides amerikkalaislapsi on ylipainoinen.

Halla-ahon sananvapaus korkeimmanoikeuden syynissä

Ote: Helena Erosen blogista
"Suomesta on tullut höyröttäjien diktatuuri, jossa todellisten ongelmien ja niiden ratkaisujen sijaan ammutaan viestintuojat.

Lestadiolaisuudesta voi (=on sallittua) sanoa, että onpas muuten pedofiliauskonto, Timo Soinia voidaan vaatia jatkuvasti tuomitsemaan kirkkonsa piirissä tapahtuvat lastenraiskaukset ja muutenkin julkisesti kyseenalaistaa hänen uskonnollinen vakaumuksensa, mutta kun on kyse jostain toisesta lähi-itäläistä alkuperää olevasta uskosta ja sen ongelmista, laskeutuu tuon uskon ylle kritiikiltä suojaava burka, joka pitää huolen siitä, että tuon uskonnon sallimat ihmisoikeusrikokset voivat jatkua täältä ikuisuuksiin.

Lapsimorsiamet, homoseksuaalien hirttäjäiset ja vääräuskoisten tappamiset ovat ihan okei, kunhan tekijät kumartavat oikeaa jumalaa.

Suomi on perinteisesti ollut hyvin tasa-arvoinen maa. Jo rautakaudella naisetkin saivat osallistua yhteisönsä sisällä päätöksentekoon. Suomalainen kansa on tottunut siihen, että paskaa tulee niskaan idästä ja lännestä ja milloin ei tule, niin halla panee viljan tai riistaelukat kuolevat nälkään.

Ja nyt tässä maassa ei saa enää kritisoida niitä, jotka silpovat tyttäriään, jotta voivat sitten varmistaa tyttären neitseellisyyden, että se isoisän ikäinen sulhanen saa täysin varmasti naida immen. Anteeksi nyt vaan raadollinen kielenkäyttöni, mutta noinhan se on.

Sananvapaus on ehkäpä se merkittävin ja vaalittavin yhteiskunnallinen arvo. Ilman sananvapautta ei mikään voi kehittyä paremmaksi, päinvastoin. Suomessa sananvapaus on kuitenkin alettu nähdä uhkana ja fakta on se, ettei sananvapaus ole Suomessa yhtenevä ja kaikille suomalaisille sama. Jostain syystä näitä sananvapaustuomioita jaetaankin nimenomaan maahanmuuttokriittisille".

Jättimuutos internetissä

Internetissä tapahtuu 6.6.2012 historiallinen muutos, ja se on pysyvä. Joukko nettijättejä vaihtaa sivustonsa toimimaan uudella IPv6-tekniikalla, joka korvaa internetin perinteisen osoitejärjestelmän.

Muutos on välttämätön internetin toiminnan kannalta, mutta ongelmilta ei voida välttyä. Internetin perustekniikan remonttia on puuhattu jo vuosikausien ajan. Netin toiminta perustuu numeerisiin ip-osoitteisiin.

Ongelma on se, että perinteiset IPv4-osoitteet ovat loppumassa. Tilanne on pahin Aasian alueella. Osoitteet ovat käytännössä jo loppu, eikä niitä riitä enää edes operaattoreille. Muu maailma on päätymässä samaan jamaan vuoden parin sisällä. IPv6 vaihdetaan käyttöön Ratkaisu ongelmaan on IPv6-tekniikka. Se tuo käyttöön valtavan – käytännössä lähes rajattoman – osoitemäärän.

Venuksen ylikulku Auringon 060612
Taiteilijan näkemys ylikulusta
Maailma pidätti hengitystään seuratessaan Venuksen ylikulkua 6.6.2012, seuraavaa ylikulkua saamme odottaa 105 vuotta.

Tervetuloa vaan susiensuojelijat kesällä telttailemaan lähimetsäämme oikein luvan kanssa

Susi tappoi maalaistalon pihapiirissä vapaana olleen koiran Huittisten Korkeakoskella sunnuntai-iltana. Rantatiellä sijaitseva talo on noin seitsemän kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Tämä menee jo aivan järjettömyyksiin. Hyvä on sanella kerrostaloista, että susia täytyy suojella. Tervetuloa vaan susiensuojelijat kesällä telttailemaan lähimetsäämme oikein luvan kanssa, puuskahtaa koiransa menettänyt Heli Tuominen.

Seuraavana aamuna talon isäntä löysi koiran verijäänteitä pihaan johtavan tien varrelta. Paikalla näkyi myös selviä kamppailun jälkiä. Soitin paikalliselle riistamiehelle, joka sanoi, että tämä on varma tapaus. Ei tarvitse koiraa odotella enää kotiin, Heli Tuominen kertoo.

Viime keväänä, olisiko ollut maaliskuuta, susi istui postilaatikkomme luona, kun olimme pimeänä iltana tulossa kotiin. Se näkyi aivan selvästi auton valoissa, eikä juuri säikkynyt meitä.


Tämä kokki ainakin pukeutuu kuuman keittiön tunnelmaan.

RillimestariGrillaa satoi tai paistoi!

Kaasu, hiili vai briketti grilli. Pikaiseen makkaran kuumentamiseen kaasugrilli on hyvä, tai jos ei halua noeta sormiaan niin paljon kuin hiili, tai brikettigrillillä.

Yhtä ja oikeaa grilliä ei olekaan, vaikka jotkut paljon grillaavat vannovatkin Weberin nimeen. Itse muurattulla tai tynnyristä rakennetulla grillillä saa mureita pihvejä, enemmänkin se on kokin taidoista kiinni.

Brikettejä (Kuningaskuluttaja) voi käyttää samalla tavalla kuin tavallisiakin grillihiiliä. Briketin etu on pitkä paloaika. Briketti valmistetaan hiiltä tai hiilipölyä puristamalla, minkä takia jytyä pitäisi olla enemmän kuin hiilessä.

Vaikka grilllaisit Mustalla paholaisella, muista pukeutua kokin arvolle sopivalla tavalla, se saa huononkin kokin keitokset maistumaan, taivaallisilta.

Vanamo ja Kolmonen
Keittiömestarit valmistavat telttaretken aikana retkiruokaa, joka nykyisen mittapuun mukaan on melko työlästä tehdä. Paistinpannussa paistuu tirriliha, johon dipataan leipää. Savusaunan uunissa paistetaan pottukakkaroita ja savusaunan kuistilla valmistuu perunasalaatti ja kesäinen salaatti. Vaikka Kolmonen ja Vanamo ovatkin tarkkoja rasvan käytössä, niin suolaa he panevat ruokaan runsain mitoin. Ohjelmassa on ohjeet ruokien tekoon.

Windows Phone kutistui yhä USA:ssa

Tutkimusyhtiö ComScoren tuoreet luvut eivät kerro hyviä uutisia Nokialle. Niiden mukaan Microsoftin Windows Phone -käyttöjärjestelmän markkinaosuus on kutistunut edelleen Yhdysvalloissa.

Viikon Valopää: Päivi Räsänen (kd)

Valopää-tittelin myöntäminen Hyvinkään ampujalle Eero Hiltuselle olisi hänen rikoksensa vähättelyä, joten kunnian saa tällä viikolla sisäministeri Päivi Räsänen, joka ei malta olla tunkematta Jeesustaan joka soppaan.

Radio Dein haastattelussa muun muassa aseturvallisuudesta vastaava sisäministeri Räsänen arvioi, että ”hengellisellä heräämisellä ja ihmisen uskonsuhteella Jumalaan on iso merkitys, joka näkyy myös elämän valintoina, arjessa. Siinä, että millä tavalla lähimmäisiin suhtaudutaan, onko se käyttäytyminen tuhoavaa vai rakentavaa.”

Räsäsen arvomaailma ja uskonnollinen vakaumus lienee käynyt jo kauan aikaa sitten selväksi suomalaisille. Hänellä on omiin uskomuksiinsa kaikki oikeus, eikä tunnustuksellinen kritistitty voi automaattisesti olla kelvoton esimerkiksi ministerin virkaan. Mutta onko korrektia, että Räsänen ryhtyy tällaisen tragedian yhteydessä jakamaan kansalaisia vuohiin ja lampaisiin? Tuhoaviin ei-uskovaisiin ja rakentaviin kristittyihin.

Tulimmeko tähtien takaa?

Arkeologit löytävät useasta paikasta maapallolta vanhojen sivilisaatioiden luolamaalauksia ja kaiverruksia, joissa palvotaan tiettyä tähtikuviota ja jättimäisiä hahmoja.

Tähtikuvio paikallistetaan ja 2090-luvulla erään teollisuusmiljonäärin rahoittama retkikunta lähtee tutkimaan, mitä tähdistä löytyy.

Loppu on mallikkaasti toteutettua, joskaan ei erityisen yllättävää inhorealistista scifi-kauhua, hyvin paljon Alien-elokuvien henkeen.

Ridley Scottin ura on ollut kirjava, ja vaikka mikään hänen elokuvistaan ei ole suoranaisesti huono, huippuja on vain muutama: Alienin ja Blade Runnerin lisäksi Thelma & Louise (1991), Gladiaattori (2000) ja Kingdom of Heaven - Taivas maan päällä (2005).

Viime vuosina Scott on ollut heikoimmillaan. Yksikään hänen vuoden 2006 jälkeen ohjaamansa elokuva ei ole edes erityisen mieleen jäävä. Paras niistä on vakoojatarina Valheiden verkko (2008).

Scifin pariin palaaminen tuntuu virkistäneen 74-vuotiasta ohjaajaa. Prometheus toimii scifi-trillerinä hyvin.

Sata kiloa särkeä katiskassa

Täpötäysi katiska hinattiin veneen perässä noin 150 metriä rantalaiturille. Katiskan tyhjentämiseen meni tuntikausia, ja särjet täyttivät kaksi saavia, tilavuudeltaan yhteensä noin sata litraa. Metsään supikoiran ruoaksi menivät.

Tablettien määrä voi nopeasti tuplaantua

Älypuhelin on käytössä jo lähes puolella suomalaisista ja tablet-laitekin löytyy hämmästyttävän monen välineistöstä, tuore kysely kertoo.

Älypuhelimen omistaa jo 2,4 miljoonaa suomalaista ja tablet-laite on yli 300 000:n suomalaisen käytössä, kertoo TNS Gallupin tekemä Mobile Life -kysely. Tablet-laitteen käyttäjien määrä saattaa pian olla tuplaantumassa. Älypuhelin on nyt 6 prosentilla suomalaisista ja yhtä moni on aikeissa ostaa sellaisen lähitulevaisuudessa, TNS Gallup kertoo tiedotteessaan.

Ilmainen peliraha hämmentää

Monen suomalaisen kotiin on viime aikoina jaettu kirje, joka sisältää "ystävän" lähettämän 15 euron lahjarahan nettikasinoa varten.

Suomessa rahapeleihin on oikeus vain Veikkauksella, Finntotolla ja RAY:lla. Kuvan kolikkopeli ei liity nettifirmaan. (LAURA VESA)
Kirjeen lähettämisestä on vastuussa yritys nimeltä Kolikkopelit.com. Kirjeissä ystävän nimen kohdalla lukee jonkin perinteinen suomalainen nimi, kuten Tapani, Seppo, Sari tai Timo. Osassa kirjeistä ystävän nimeä ei mainita lainkaan.

Ylen haastattelema Poliisihallituksen arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho kertoo, että Kolikkopelit.comin mainonta on laitonta. Suomessa vain Veikkauksella, Finntotolla ja Raha-automaattiyhdistyksellä on oikeus toimeenpanna rahapelejä. Kolikkopelit.com on onnistunut kiertämään lain niin, ettei Suomen virkavalta voi tehdä sille mitään.

Kolikkopelit.comin toiminta on herättänyt myös runsaasti kommentointia netin keskustelupalstoilla. Palautteen sävyä ei voi kuvailla positiiviseksi.

Kekustelupalstoilla käyttökokemus on selkeästi se, ettei nettikasinon voitonmaksuja tule näkemään omalla tilillä. Myös omien talletusten takaisin saaminen ei sääntökiemuroiden vuoksi onnistu, kertovat useat sivuston käyttäjät.

Eräs sivustolla vieraillut pelaaja kertoo seuraavaa: Pelaisin eilen viiden euron tervetuliaisbonuksen sivustolla ja kierrättelin summaa vähintään tarvittavan määrän. Satuin voittamaan pääpotin muutamassa hedelmäpelissä ja tilini saldo on yli 1300 euroa. Siirsin tilille myös 20 euroa vaadittua voiton kotiuttamisrahaa jonka myös kierrätin kuten vaadittiin. Kotiuttaminen ei kuitenkaan onnistunut.

Kolikkopelien toimintaa johdetaan mahdollisesti Ruotsista, domainien kierrätykset näyttäisivät johtavan Vestra Frölundaan.

Vehviläisen eroraha yli miljoona euroa

Finnair on sitoutunut jättikorvauksiin mahdollisesta toimitusjohtajanirtisanomisesta.

Johtajavakuutus takaa Mika Vehviläiselle hyvät erorahat, jos asuntokohu johtaa potkuihin.

Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kuittaisi potkuista yli miljoona euroa. Poliisitutkinta toimitusjohtaja Vehviläisen asuntokaupasta etenee syyteharkintaan. Valtionyhtiöistä vastaava ministeri Heidi Hautala (vihr) linjasi, ettei Vehviläinen voi jatkaa tehtävissään, jos häntä vastaan nostetaan syyte.

Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen arvioi Iltalehdelle, että potkuissa noudatettaisiin siinäkin tapauksessa Vehviläisen johtajasopimusta. Sen mukaan Vehviläiselle maksettaisiin vuoden irtisanomisajan palkka ja sen päälle vielä vuoden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus.

Keeping Up Appearances: Pokka pitää

"The Bouquet residence, the lady of the house speaking!" on yksi Roy Clarken luoman Pokka pitää -sarjan vakiofraaseista, joka esiintyy miltei joka jaksossa ja aina vaan jaksaa kutkuttaa katsojien nauruhermoja. Huppusuosittu brittisitcom perustuukin juuri useille tällaisille toistoille, jotka nähdään jaksosta jaksoon ryyditettynä kera uudenlaisten kommellusten.

Sarjan päähenkilö on työläistaustainen Hyacinth Bucket, joka vaatii, että hänen sukunimensä lausutaan ranskalaisittain "Bouquet". Se on yksi hänen monista päähänpinttymistään, joita hänelle on syntynyt hänen yrittäessään päästä suihkuseurapiireihin. Tästä jo voi arvata, että jokainen sarjan jakso rakentuu jostain Hyacinthin yrityksestä olla parempi kuin oikeasti on, meni hän sitten luksusristeilylle tai järjesti kynttiläillallisia.

Yle Tv1 esittää suosittua sarjaa uusintoina 28.5.2012 alkaen. Katsottavissa myös netissä.

Henkimaailman hommia Hyvinkäällä

Oikeassa maailmassa valtaosa palaajista pelaa, koska peli luo oman, todellisuudesta väliaikaisesti irrallaan olevan piirinsä. Tämä on ihan yhtä totta shakin, Battlefield 3:n, pokerin tai World of Warcraftin kohdalla.

Pelien ja todellisuuden rajan hämärtymisestä saarnaavat eivät näe, että pelin piirillä ei olisi sen kiehtovaa voimaa, ellei se nimenomaan olisi erillään arkitodellisuudesta.

Toisaalta, jos ei koskaan ole itse astunut sen piirin sisään, se voi ulkopuolelta näyttää hyvinkin hämärältä. Saman sortin henkimaailman hommalta kuin Jeesus, pahuus tai hallitus. Tai Saksan armeija.

Lukijan kommentti Otsoveli:
Don Quijotessa (kirjoitettu 1605) on kohtaus, jossa ritaritarinoihin hurahtaneen päähenkilön ystävät polttavat ison osan DQ:n kirjastosta, koska sillä on saatanallinen ja huono vaikutus alttiiseen mieleen.

Tänä päivänä rovioihin ollaan heittämässä tietokonepelejä, jotka ovat vain yksi fiktion ja leikkimisen (jota pelaaminen on) muoto höystettynä nykyajan tekniikalla. Huoli on prikulleen sama.

Mitä jos syy hurahtamiseen löytyykin joko yksilöstä itsestään tai on yhteiskunnan, niiden lähimmäisten ja (peleistä, kirjoista) huolissaan olevien ystävien syytä, kun eivät ole katsoneet ajoissa syrjäytyvän toverinsa perään? Syyllisyyden ulkoistaminen on niin kovin paljon houkuttelevampaa, kuin rehellinen itsetutkiskelu.

Bumtsi bum Marcosta uutisankkuri

Nelosen uutistoimitus yhdistetään Helsingin Sanomien toimitukseen syksyllä ja uutislähetykset käynnistyvät Sanomatalosta vuoden loppupuoliskolla. Ensimmäisenä uutisankkuriparina aloittaa Mikko Hirvonen ja Marco Bjurström.

"Tasapaksujen uutislähetysten aika on ohi, sen voin luvata seurattuani Marcon ja Mikon yhteistyötä talven ja kevään aikana. Nelosen uutisten ja Helsingin Sanomien kunnianhimoinen journalismi saa tulkit, joista välittyy karisma ja halu kertoa uutiset selkeästi, havainnollisesti ja koskettavasti. Uudistunut lähetys saa lisää uutisvoimaa Helsingin Sanomista, mutta se on myös entistä parempi tv-ohjelma", Nelosen uutisten päätoimittaja Eero Hyvönen kertoo.

Mopoauton alle Porissa jäänyt nainen loukkaantui vakavasti

53-vuotias naispyöräilijä jäi mopoauton alle Isolinnankadulla Itäpuiston kohdalla tiistaina iltapäivällä neljän aikaan. Nainen loukkaantui vakavasti.

Nainen oli ylittämässä Isolinnankatua suojatietä pitkin. Suojatien eteen oli pysähtynyt auto, mutta viereistä kaistaa ajaneen mopoauton kuljettaja ei pysähtynyt sen rinnalle.

Pyöräilijä osui mopoauton tuulilasiin, raahautui ajoneuvon mukana kymmenisen metriä ja jäi lopulta sen alle.

Tutkijat löysivät selityksen jättisivilisaation romahdukselle

Maailman suurimman muinaisen urbaanin sivilisaation tuhoutumisen syy on vihdoin selvinnyt, uskovat tutkijat.

Nykyisen Intian ja Pakistanin alueella kukoistaneen Indus-kulttuurin kohtaloksi koitui ilmastonmuutos. Tutkijoiden mukaan kyseessä on harvinaisen selkeä esimerkki ilmastonmuutoksen kyvystä tuhota kokonainen sivilisaatio.

Egyptin ja Mesopotamian sivilisaatioiden varjoon usein jäävä Indus-kulttuuri kattoi yli miljoona neliökilometriä ja huippuhetkinään asutti kymmenesosan maailman ihmisistä. Sivilisaatio kehittyi noin 5200 vuotta sitten, mutta hiipui ja katosi 3000-3900 vuotta sitten, kun asukkaat hylkäsivät kaupungit ja muuttivat itään.

Indus, joka oli paljon suurempi kuin Egypti tai Mesopotamia, oli unohduksissa 1920-luvulle saakka. On edelleen paljon asioita, joita emme heistä tiedä, geologi Liviu Giosan kommentoi LiveScience-sivuston mukaan.

Tutkijoiden mukaan Induksen asukkaat, harappalaiset, kaavoittivat ja vesijohdottivat kaupunkinsa tavalla, jota ei nähty uudelleen ennen roomalaisia. Heillä oli myös meriyhteyksiä Mesopotamiaan, kehittynyttä käsityötä ja toistaiseksi tulkkaamaton kirjoitusjärjestelmä.

New York Times selittää, miten perverssisti "pelastuspaketti" kiertää Ateenan

Ei ole varsinaisesti suuri uutinen, että suuri osa Kreikan saamasta "pelastuspaketista" ei itse asiassa koskaan mene Kreikkaan asti. On silti aina silmiä avaavaa, kun joku avaa tätä kieroutunutta kuviota hieman enemmän.

The New York Times kuvaa artikkelissaan EU:n, EKP:n ja IMF:n troikan hätälainojen kulkua. Kreikan lainoista juuri mitään ei todellisuudessa mene Kreikkaan asti julkisten palveluiden maksamiseen. Troikan Kreikalle lainaama raha viortaa suoraan takaisin troikan taskuihin.

Senior Fellow Esko Aho

Aho aloitti Nokiassa vuonna 2008. Hän on toiminut yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana ja Nokian johtokunnan jäsenenä vuoden 2009 alusta lähtien.

"Esko on ainutlaatuisen näkemyksensä ja poliittisen tietämyksensä ansiosta edistänyt merkittävällä tavalla Nokian yritys- ja yhteiskuntasuhteita", sanoi Nokian toimitusjohtaja Stephen Elop pörssitiedotteessa.

Radiopersoona: Hannu Taanila

Hannu Taanila aloitti Yleisradiossa 1960-luvulla, siltä ajalta monet muistavat hänet mm. 1960-luvun lopulla televisiossa lähetetyistä Jatkoaika-ohjelmista. Hän on toiminut Yleisradiossa toimittajana ja mm. radion kulttuuritoimituksen toimituspäällikökkönä, radion tiede- ja kulttuuriohjelmien toimituspäällikkönä sekä Radio Ylen Ykkösen projektipäällikkönä ja erikoistoimittajana eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuoden 2003 alussa.

Sen jälkeen hän jatkoi suositun Hannu Taanilan sävelradion toimittamista aina vuoden 2005 loppuun asti. Hannu Taanilalla oli keskeinen rooli v. 1989 aloittaneen Nuntii latini -ohjelman ideoinnissa ja käynnistämisessä. Lisäksi hänet muistetaan monista persoonallisista, etenkin urkumusiikkia, käsittelevistä musiikkiohjelmista. Kuuntele toimittaja Riitta Tarkkolan ohjelma Taanilasta.

Vuosia toiminut maailman monimutkaisin vakoiluohjelma paljastui

Budapestin yliopiston haittaohjelmia tutkiva Crysys Lab on julkaissut raporttinsa, jossa yhtiö kertoo Skywiper- ja Flamer-nimillä tunnetusta haittaohjelmasta, joka varastaa käyttäjän tietoja.

Kybersodankäynnin aseeksi epäilty Skywiper on levinnyt etenkin Iranissa ja sen lähimaissa kuten Israelissa, Sudanissa, Syyriassa, Libanonissa, Saudi-Arabiassa ja Egyptissä.

Haittaohjelman tarkoituksena on ollut varastaa tietoja. Siitä ei ole varmuutta, onko kyseessä perinteinen teollisuusvakoilu vaiko esimerkiksi mahdollisten joukkotuhoaseiden valmistamisen havaitsemiseksi tehty vakoiluohjelma.

"Skywiper kerää tietoja kaikilla mahdollisilla tavoilla, kuten näppäimistön painalluksista, ruudulta, mikrofonista, tallennusvälineiltä, verkosta, wlan-verkosta, bluetoothin ja usb:n avulla sekä järjestelmäpalveluista", Crysys Labin edustaja kertoi Telegraphille.

Google kehittää hakupalveluaan

Äskettäin julkistetun Knowledge Graph -palvelun myötä Google aikoo tarjota valmiita tietopaketteja muun muassa tunnetuista henkilöistä tai ilmiöistä. Lisäksi hakutulosten yhteyteen alkaa ilmestyä linkkejä, jotka sivuavat haettua aihetta.

Aseharrastajia syyllistetään aivan turhaan

Mikäli tätä vuosikausien vääntöä ei ole seurannut lähietäisyydeltä, on todennäköisesti mahdotonta ymmärtää, mitä aseharrastajat ovat oikeasti joutuneet kokemaan. En missään tapauksessa vertaa näitä kokemuksia yhdenkään eri joukkomurhissa tai yksittäisissä murhissa menehtyneen tai vahingoittuneen tai näiden omaisten kärsimyksiin. Se on kaikella tapaa täysin eri asia, enkä käsittele sitä tässä lainkaan.

Puhun nyt siitä jatkuvasta epävarmuudesta, tiettyjen viranomaistahojen toimesta suoritetusta ajojahdista, mitä ihmeellisempien, puolivillaisten “asiantuntijoiden” toinen toistaan loukkaavammista väitteistä ja syytöksistä sekä ylipäätään siitä henkisestä väsymyksestä, joka seuraa kun kerta toisensa jälkeen pakotetaan taistelemaan tuulimyllyjä vastaan.

Hyvä esimerkki tällaisesta ihmisestä on kansanedustaja Annika Lapintie, joka odotetusti aloitti vaahtoamisensa jo kauan ennen kuin Hyvinkään tapahtumien kuolonuhrit olivat ehtineet kylmetä. Hämmästyttävää kyllä, tällä kertaa Lapintie jopa mainitsee ääneen syrjäytymisen ehkäisemisen ennen asevastaista paatostaan. Hän on kieltämättä ihailtavalla tarmolla tarttunut jokaiseen mahdolliseen tilaisuuteen ajaa tuliaseiden rajoittamista ja kieltämistä, mutta toinen toistaan kuvottavammista, käsin tai ei-ampuma-asein tehdyistä pahoinpitelyistä ja murhista hän järjestään vaikenee, vaikka moisista uutisoidaan viikoittain.

Lapintien vanhasta blogista kaiketi löytyvät yhä kaikki surullisen kuuluisat klassikot “lähes sarjatulta ampuvista kertatulikonepistooleista” alkaen. Tuo ikonisinta Lapintietä oleva blogiteksti sai aikoinaan massiivisen kommenttivyöryn, jossa tekstin lukemattomat virheet ja toteuttamiskelvottomat ideat tyrmättiin huolellisesti perustellen, fakta toisensa perään pöytään lyöden, tuloksetta. Fundamentalisti tietää olevansa oikeassa, joten häntä eivät faktat kiinnosta.

Poliisiharjoittelija ei ehtinyt pukea järeää suojaliiviä

Poliisiharjoittelijanaista ammuttiin hirvikiväärillä, ja luoti läpäisi harjoittelijan henkilökohtaisen suojaliivin, kertoo Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg.

Himbergin mukaan tilanteessa oli onnetonta, ettei hälytyskeskuksen ensitiedosta käynyt ilmi, että ampuja oli katolla ja että hänen ampumasektorinsa oli niin laaja.

Elokuva joka kertoo nuorten pahoinvoinnista

Tanskalainen Susanne Bier tutkii hyvän ja pahan rajoja ylistetyssä ja Oscar-palkitussa elokuvassa. Anton (Mikael Persbrandt) on lääkäri, joka kamppailee pelastaakseen henkiä afrikkalaisella siirtolaisleirillä. Kotona Tanskassa hänellä on kriisiin joutunut...

Elokuva joka hyvin kuvaa nuorten pahoinvointia ja kuinka se purkautuu silmittömänä väkivaltana. Sopii hyvin katsottavaksi Hyvinkään tapausta päiviteltäessä.

F1 Kingi kihloihin itseään 45 vuotta nuoremman Fabiana Flosin kanssa

Formulapomo Bernie Ecclestone, 81, ja hänen 36-vuotias kihlattunsa, brasilialainen asianajaja Fabiana Flosin ottivat vastaan onnitteluja kihlautumisensa johdosta. Rakkaus ei katso ikää, vaan rahapussia.

Azerbaidzan onkin sivistysvaltio tosin harvoille

Olisimmeko ennen euroviisuja tienneeet Azerbaidzanin olevan niin hyvinvoiva, miltä se televisio kuvissa näytti. Tosin se hyvinvointi on jakautunut vain harvoille hallintoa lähellä oleville piireille. Parempaa ihmisoikeuspolittiikkaa vaativat heitetään linnaan kuten, Julia Timoshenko.

Suomen poliisi tiedottaa niukasti onnettomuuksista ja niiden uhreista

Periaate on sinänsä hyvä, mutta toimiiko se enää internet-aikakaudella? Nettietsivät tietävät joskus jopa enemmän kuin poliisi (esim. Hillomies, Wincapita). Kun poliisi kertoo uhrin tai tekijän sukupuolen ja iän, loppu on kenen tahansa googlattavissa. Kaikki henkilötiedot ovat jo netissä, usein vieläpä tekijän itsensä laittamina.

Tähän kevääseen on mahtunut runsaasti traagisia tapahtumia. Pääsiäisenä vanha mies ampui nelikymppisen naisen, jonka kerrottiin toimineen YLEn sotakuvaajana kriisialueilla. Ei ollut vaikea googlata, kenestä oli kyse. Nimi varmistui myöhemmin Hesarin muistokirjoituksesta.

Pian sen jälkeen tapahtunut Bulevardin perhesurma hämmästytti niin viranomaisia kuin kansalaisia. Muutamassa päivässä nettietsivät selvittivät perheen nimen, isän työuran ja bisnekset. Nettikeskusteluissa spekuloitiin laajasti teon motiiveilla, kesken olleella muutolla, raha-asioilla ja isän henkisellä tilalla, eikä kaikki keskustelu ollut kovin asiallista.

Perjantai-illan ammuskelussa vakavasti haavoittunut nuori naispoliisi oli nettietsivien tiedossa jo seuraavana päivänä. Nimi ja kuva löytyvät netistä. Samoin ampujan henkilöllisyys ja Facebook-sivu, jonka sisällöstä Ilta-Sanomat kertoo nimiä mainitsematta.

Kun omaisille on ilmoitettu, onko perustetta salata uhrien henkilöllisyyttä? Tieto löytyy kuitenkin netistä.

Vieläkö kärsit Hillomiehelle tehdyistä lahjoituksista

Hillo-nimellä internetissä pyöri bisnestä, jossa ennakkomaksua vastaan luvattiin äkkirikastumista. MuroBBS-nettiyhteisön kansalaiset tarttuivat joukolla asiaan, paljastivat oudot taustat ja saivat Hillon hiipumaan. Sen jälkeen Hillomiesperusti Malttia Liikennevalistus -nimisen yhdistyksen. Tämä vanha uutinen ihan muistin virkistämiseksi, kesä saa kaikenlaisten keräyslippaiden kanssa kulkevia liikkeelle. Tuoreempi tapaus Wincapita = Hannu Kailajärvi, nauttii neljän vuoden kakkua vankilassa. Katso 45-minuuttia ohjelma aiheesta.

Miksi pahoinvointi riistäytyy ammuskeluksi?

Hyvinkäällä katolta ihmisiä ampunut mies on saatu kiinni. Epäilty on 18-vuotias hyvinkääläinen mies. Hyvinkään ammuskelun molemmat uhrit olivat Hyrian ammattioppilaitoksen opiskelijoita. Kuollut nuori nainen oli lähihoitaja- ja menehtynyt nuori mies sähkölinjalla. Kaikki kahdeksan haavoittunutta ovat nuoria aikuisia. Koko operaatioon osallistui noin 50 poliisia.

Poliisin mukaan vaarassa on ollut kymmeniä, jopa satoja Hyvinkään keskustassa liikkuneita. Kiinniotosta kertoi Timo Leppälä kello yhdeksän alkaneessa poliisin tiedotustilaisuudessa. Epäilty otettiin kiinni maastosta Jokelantien varresta noin kaksi kilometriä keskustasta kello 7.45. Kiinniotto tapahtui käskyttämällä ja poliisin mukaan rauhallisesti.

Aseet eivät olleet epäillyn ampujan hallussa. Hän on mahdollisesti paennut ampumapaikalta skootterilla.

Demarit uskaltavat uudistua

Sdp yrittää johdon nuorennusleikkauksella saada romahtanutta kannatustaan nousuun. Demareilla on ollut pitkän historiansa aikana ansioituneita poliitikkoja, myös rimanalittajia, viimeisimpänä Mikael Jungner. Jungner yritti tuoda poliitikkkaan jotain uutta, YouTube videoillaan ja rakkauspuheillaan hän kuitenkin karkoitti enemmän kannattajia kun toi niitä. Ehkä Jungnerin ajatelmia voidaan vuosien päästä tarkastella eri näkökulmasta.

Sdp:n nuorten johto voi tuoda joitain uusia ajattelumalleja politiikkaan, toisin kuin Keskusta joka näyttää junnaavan Väyrysen linjalla loputtomiin. Keskustan floppi oli Mari Kiviniemi.

Jutta Urpilainen on Sdp:n puheenjohtajana saanut vankan kannatuksen. Alkuvaikeuksista huolimatta Urpilainen on oppinut kuulustelemaaan kentän ääntä ja se on tuonut tulosta. Moni poliitikko kuuluttaa nöyryyttä, harva sitä kuitenkaan toteuttaa arjen poliiitiikassa, Urpilaista ei voi tästä syyttää.

Video Sdp:n puoluekokouksesta.


5/2007 - 5/ 2012 videota on katsottu lähes 62 000 000 miljoonaa kertaa. Noin 1400 latausta joka tunti, viiden vuoden ajan.

Oletko Rickrollattu

Jos päätös pitää, enää ei rickrollata. Googlen videopalvelu Youtube on poistanut yhden ehkä maailman kuuluisimmista nettivideoista: Rick Astleyn vuonna 1987 julkaistun Never gonna give you up –biisin videon.

Videon poistaminen verkosta on kansainvälinen kulttuuriuutinen, sillä se liittyy olennaisesti internetvillityksiin. Vuonna 2007 netin keskustelupalstoilla levisi vitsi, jonka uhri harhautettiin katsomaan Never gonna give you up –kappaleen videota tai siteeraamaan tietämättään biisin lyriikoita.

Tämän jälkeen uhrille kerrotaan tämän tulleen ”rickrollatuksi”. Aktiivisten verkonkäyttäjien sanavarastossa rickrollaus on verbi. Metodi on sama kuin aprillipiloissa.

Mikäli Youtube ja poistoa vaatinut tekijänoikeuksien omistaja tulevat toisiin aatoksiin ja palauttavat videon, sinut on rickrollattu.

Windows Vista -hyökkäykset alkoivat

Viime viikolla Microsoft kertoi hyökkäysten määrän Windows Vistaa vastaan lisääntyneen huomattavasti. Yrityksen mukaan syynä tälle on tuen loppuminen Vistan Service Pack 1:lle.

Microsoftin tuoreen raportin mukaan Vista SP1 joutui vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla 17 prosenttia todennäköisemmin haittaohjelman saastuttamaksi kuin Windows XP SP3.

Tämä todistaa vääräksi väitteen, että uudemmat Windowsit ovat aina vanhoja turvallisempia.

Microsoft lopetti automaattiset päivityksen Vista SP1:lle heinäkuussa 2011. SP2:ta tullaan kuitenkin päivittämään vuoden 2017 huhtikuun puoleenväliin asti.

Siri kotona töissä ja vapaa-aikana

Ihmisen näköisiä robotteja on kehitelty iät ja ajat, kaikki ovat olleet huvittavan näköisiä kyhäelmiä, joita ovat autotallissaan suunnitelleet propelipäiset nörtit. Ei autotalli välttämättä olekaan huono suunnittelupaikka, jos sieltä tulee Sirin kaltaisia elämää helpottavia robotteja. Ääni ja järkevät toiminnot riittävät. Tuksu vartaloa haluaville alan liikkeet tarjoavat vartalovaihtoehtoja, ilman aivoja.

Facebook pörssiin listautumisessa epäselvyyksiä

Yhteisöpalvelu Facebookin osakeannin jälkiselvittelystä on tulossa sotkuinen. Yhtiö listautui teknologiapörssi Nasdaqiin perjantaina 38 dollarin hinnalla osaketta kohti. Osakkeen arvo on romahtanut listautumisen jälkeen. Tiistaina se kävi alimmillaan vain hieman yli 30 dollarissa.

Markkinoilla on keskusteltu kiivaasti, antoiko Facebook ja annin pääjärjestäjä Morgan Stanley riittävän ajoissa ja laajasti tietoa Facebookin heikentyneistä tulosnäkymistä. Yhdysvaltain rahoitusmarkkinaviranomaiset tutkivat antia edeltäneitä tapahtumia.

Yle siirtyy teräväpiirtolähetyksiin vuonna 2017

Ylen on pahasti jäljessä muun maailman kehityksestä jos vasta vuonna 2017 siirrytään teräväpiirtolähetyksiin ja silloinkin pääosin. Nykyisillä televisioilla pystyisi katsomaan lähetyksiä vuoteen 2026 saakka. Kuka katsoisi nykyisin hankitulla televisiolla vuonna 2026! Eihän ne edes kestä sinne asti.

Vuonna 2017 muualla maailmassa on jo siirrytty 3-D lähetyksiin. Silloin kokkaus ohjelmien ruokia voi hypistellä kotisohvalla ja Ylessä vasta pohditaan täysimittaisiin teräväpiirtolähetyksiin siirtymistä. Nokian hypetys on vihdoinkin syytä lopettaa, ja hyppiä reippain askelin muun maailman kehityksen mukana, vai jäädäänkö nyt pompppimaan vihaisien lintujen kanssa muutamaksi vuosikymmeneksi.

Älä koskaan jaa kuviasi Facebookissa

Facebook ei ole turvallinen kuvienjako kanava. Et koskaan voi tietää mihin Facebook jakaa kuvasi. Jos se ei pysty käyttäjätilisi lopettamisenkaan jälkeen tietojasi poistamaan, tuskin se sinne ladattuja kuvia koskaan poistaa. Tallentaa ne palvelimilleen mahdollista uudelleen hyödyntämistä varten.

Kuvien tallentamispaikkoja ja turvallisempia on verkko pullollaan, yksi suosituista on flickr.com, useimmille riittävän monipuolinen ja rakennettu erityisesti kuvien taltiointiin.

Kirjoita Facebookiin kakkureseptisi ja tervehdyksesi, eli tietoja joilla ei ole naamakirjalle kaupallisessa mielessä juurikaan hyötyä. Facebookin listauduttua pörssiin, sillä on yhä suurempi kiusaus hyödyntää sen jäsenten tallentamaa materiaalia kaupallisesti.
Kommentoi

Finnair ulkoistaa Flybelle kolmanneksen Euroopan-lennoistaan

Lentoyhtiö Finnair siirtää 12 Embraer-lentokonetta Flyben lennettäviksi. Matkustamohenkilökunnan ja lentäjien siirtymisestä Flyben palkoille ei ole vielä neuvoteltu, mutta Finnairin ilmoituksen mukaan näin tapahtuu, jollei muuta sovita. Lisää Kauppalehdessä.

Apple rakentaa ufon

Applen uuden suurkampuksen toteuttaminen eteni uuteen vaiheeseen Cupertinossa Kaliforniassa. Yhtiö on lähestynyt tonttinaapureita, näyttänyt hanketta kuvaavaa esitettä ja pyytänyt palautetta.

Esitteen nähnyt verkkolehti 9to5Mac kertoo, että hankkeen tämänhetkinen nimi on Campus 2. Se täydentää nykyistä Cupertinon pääkonttoria, eikä korvaa sitä. Yhtiön ylin johto ei muuttane uuteen taloon.

Applen luonnoksissa tontti on rakennuksen kerakin huomattavasti vihreämpi kuin edellisen omistajan HP:n jäljiltä. Kaikki eivät ole kuitenkaan vakuuttuneet hankkeen erinomaisuudesta. Esimerkiksi lisääntynyttä liikennettä pelätään.

Uusi Suomi muutti linjaansa kommentointi romahti

Verkkolehti Uusi Suomi aloitti tiistaina 22.5.2012 uuden käytännön kommentointien julkaisuissa. Tavallisesti jo aamupäivällä juttuja on kommentoitu runsaasti. Tiistaina kommentoinnit olivat vähissä. Yksi kriittinen kirjoittaja oli kuitenkin päässyt läpi. Uutta Suomea on pidetty mielenkiintoisena juuri melkoisen vapaan kommentoinnin sallivana sivustona, nyt se näyttää sulautuvan muun harmaan tiedonvälityksen joukkoon. Kuinkahan kauan Herliinin rahat riittävät Siikalan ja muuutaman muun blogikirjoittajan blogialustan ylläpitoon. Seuraava uudistus, ehkä noudattaa Antin uutisten linjaa ja robotit hakevat linkit sivustoilta, eikä maksa paljoa.

Työnmäärän vähentäminen on hemmotellun lapsen käytöstä

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAN johtajan Matti Apusen mukaan sikarikastuminen on sikamahtavaa. Apunen viettää parhaiten laatuaikaa Alfa Romeossaan eikä downshiftaa. Hän käyttää mielellään sanaa tyhmä, korostaakseen omaa viisauttaan. Tässä vaiheessa jo moni Kallion Rytmibaarin apurahataiteilija, työtön, koti-isä ja eläkeläinen on mielessään sytyttänyt toisenkin Nortin. Mies silkkiliina taskussaan jatkaa höyryämistään ja tarkkaan katsottaessa moni on näkevinään Apusen silmissä keltaisen nesteeen ohittavan verkkokalvon. Nyt-liite heitetään sivuun, on aika siirtyä väkeviin. Illaksi pitää päästä kuntoon, onhan tv:n känni-ilta.

Vihreät ryhtyi tuhoisan aatteen veturiksi

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen kritisoi blogissaan Vihreiden myönteistä suhtautumista eutanasiaan eli armomurhaan. Hänen mielestään puolue on "tuhoisan aatteen veturina suomalaisessa yhteiskunnassa."

"Kristillisdemokraattien kanta eutanasiaan on selkeä: emme ole sellaisessa hallituksessa mukana, joka laillistaisi sairaitten tai vammaisten ihmisten surmaamisen", Räsänen kirjoitti blogiinsa sunnuntaina.

Räsäsen mukaan Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö perusteli puolueen eutanasialinjausta sillä, että modernin lääketieteen myötä ihmiselämää voidaan pitää yllä aiempaa pidempään. Räsänen pitää perustelua huonona.

Vihreiden aatemaailmaanhan on aina kuulunut toisinajattelijoiden elämän väheksyminen, sitä on aina edustanut vihreiden aatteiden airut Pentti Linkola. Nyt vihreät siis vain toteuttavat jo 70-luvulla kehiteltyä periaateohjelmaansa.

Ajattelussaan Linkola vaatii ihmistä palaamaan kapeampaan ekologiseen lokeroon siirtymällä takaisin matalampaan elintasoon sekä hylkäämällä modernin tekniikan. Väestönkasvu on Linkolan mielestä suurin uhka elämän jatkumiselle, ja hän onkin toistuvasti esittänyt pidäkkeettömän kannatuksensa muun muassa terrorismille aina syyskuun 11. päivän terrori-iskuista Unabomberiin, samoin muun muassa suurkaupunkien vesijohtoverkkojen myrkyttämiselle Linkola pitäisi myös hyvänä, jos tautiepidemiat taittaisivat väestönkasvun.

Linkolan näkökannan mukaan maapallo kestäisi vain seitsemän miljoonaa asukasta, nykyisen seitsemän miljardin sijaan.

Pentti Linkolan haastattelu Radio Rockilla.

Päävalmentaja Jalosen viesti Suomi-kiekolle

Jalonen jakoi puheenvuorossaan krittiikiä itselleen ja pelaajille, mutta voimakkain viesti lähti jääkiekkoilun ruohonjuuritasolle ja juniorityöhön: maalien tekemisen harjoitteleminen pitää päävalmentajan mukaan nostaa ihan uudelle tasolle Suomessa.

Venäjä on maailmanmestari

Venäläiset huippuyksilöt Aleksandr Ovetshkinin johdolla painoivat peliä alusta lähtien vastapäätyyn, joten Slovakia joutui altavastaajaksi.

Kun ottelu Hartwall-Areenassa päättyi, alkoivat hurjat venäläisjuhlat. Mestaruus maistui venäläistähtien suussa selvästi makealta Samat maat kohtasivat MM-finaalissa Göteborgissa kymmenen vuotta sitten. Silloin Slovakia vei toistaiseksi ainoaan mestaruuteensa.

Kolmannen erän alkajaisiksi Pavel Datsjuk napautti lukemiksi vielä 5–1 Alexander Seminin nappisyötöstä. Komean esityön maaliin teki Alexander Ovetskin, joka narutti kulmassa Slovakian puolustajaa.

Zdeno Chara teki illan toisen maalinsa ja napautti lähietäisyydeltä Slovakialle 2–5-kavennuksen ylivoimalla komean kuvion päätteeksi, kun kymmenen minuuttia oli jäljellä.

Vihreät: Eutanasiaa eläkeläisille!

Vihreät ottivat asiakseen leikkiä elämän ja kuoleman herraa. Eutanasiaa ensin eläkeläisille ja sitten muille?

Kyse on nyt Vihreiden virallisesta linjasta. Jokainen ihminen on vapaa ajattelemaan mitä hyvänsä, puolue on velvollinen ajamaan omaa ohjelmaansa. Keräävätkö vihreät keskuudestaan ensimmäiset vapaaehtoiset luvalla tappajat? Löytyykö eduskuntaryhmästä vapaaehtoisia avustajia? Kestääkö kantti henkilökohtaisesti vastata hyväksytystä linjasta? Lue lisää Timo Soinin plokista.

Tässä otsikossa ei käytetä sanaa joka kerää klikkauksia

Ei, sitä ei sanota se on piip. Sana joka saa mielet ja kielet kuohuksiin. Se on kuin kermavaahtoa aamukahvin kanssa. Lukekaa itse.

Nyrkit heiluivat Helsingin yössä

Venäjä tappioko sai helsinkiläiset nujakoimaan? Poliisia työllistivät erityisesti perheväkivaltatehtävät, joita oli yön aikana kaikkiaan 51 kappaletta. Helsingin poliisin mukaan väkivallantekijöinä oli sekä miehiä että naisia. Poliisilla oli myös tavanomaista enemmän metelin vuoksi tehtyjä partiokäyntejä, kun joissakin kodeissa jääkiekon mm-kisat nostattivat melutasoa yli naapureiden sietokyvyn.

Suomalaiset ja venäläiset kiekkofanit ottivat yhteen lauantaina illalla Helsingin keskustassa Elielinaukiolla. Suomalaiset ovat hullua kansaa, voitto tai tappio aina pitää tapella. Vieläkin itketään talvisodan taisteluja ja menetettyä Karjalaa vaikka kumpaakaan aikakautta suurin osa kansasta ei ole elänyt.

Mollivoittoisuus on periytyvää, tässä kansassa. Tämän kappaleen on sanottu mollivoittoisuudessaan hyvin kuvaavan suomalaista mielenmaisemaa, ainakin monille se on tuttu lapsuudesta. Tästä kappaleesta taas voisi säveltää nykyaikaan sopivan, jääkiekon voittoon tai tappioon sopivan, melankolia kun sopii molempiin. Suomalainen kun ei kestä iloa, eikä tappiota ilman tuskaa.

Venäjä antoi Suomelle turpiin 6-2 Ny pojat pääsee rillailee

Venäjä oli tänään tehokkaampi maalinteossa. Kyllä ne panivat paikoista sisään todella kovalla teholla. Parempi joukkue voitti, Jukka Jalonen myönsi Canal+:n haastattelussa. Saatiin erittäin hyvä alku, mutta ensimmäisen erän lopussa ote jotenkin löystyi. Siinä oli sellainen pelin henkinen käännekohta.

oohooh

Fanien ilmeet kolmannen erän alussa olivat lohduttomat.

Rillailee

Facebookista on tullut pelinappula

Emme ole enää Zuckerbergin pelinappuloita. Facebookista itsestään on tullut markkinoiden pelinappula. Kirjoittaa Petteri Järvinen blogissaan.

Saksikäsi Saksi haluaa Karjalan takaisin

Vaikka Pro Karelia ry:n pääsihteeri Veikko Saksi niin haluaisi. Yli 60 prosenttia suomalaisista jättäisi Karjalan kehityksen Venäläisten harteille. "Kun Venäjä palauttaa vapaaehtoisesti Karjalan, se voittaa jopa enemmän kuin Suomi." Aikoisiko Saksi siis sotia Karjalan takaisin saamiseksi?

Rouva Jenni Haukion tyyli kuin Mad Menistä!

Presidentti Sauli Niinistön puolisoa rouva Jenni Haukiota ylistetään ruotsalaislehti Svensk Damtidningissä. Rouva Jenni Haukion tyyliä ylistetään ruotsalaisessa Svensk Damtidning -lehdessä.

Tuoreessa lehdessä on iso artikkeli Haukiosta. Juttu alkaa siitä, kuinka vaimonsa liikenneonnettomuudessa menettänyt juristi, pankinjohtaja ja poliitikko Sauli Niinistö rakastui vuonna 2007 itseään 29 vuotta nuorempaan Jenni Haukioon.

Damtidning kirjoittaa parin pystyneen pitämään romanssinsa salassa vuoden 2009 häihin asti. Lehden mukaan Jennissä Sauli Niinistö löysi jälleen rakkauden. Vaikka jutussa sanotaan ihmisten ihmettelevän suurta ikäeroa, siinä myös muistutetaan heillä olevan yhteisiä mielenkiinnon kohteita, kuten kirjallisuus.

Kreikan ero eurosta kääntäisi kurssit nousuun

Monet suuret kansainväliset pankit ennustavat asiakkailleen, että Kreikan ero eurosta saattaa kiidättää pörssikurssit lopulta nousuun.Telegraph-lehden mukaan Kreikan irtautuminen eurosta avaisi tukitoimiin maailman keskuspankin rahahanat, jonka myötä euro elpyisi.

HSBC:n valuuttajohtaja David Bloom toteaa keskuspankkien pidättävän rahallisen tukensa niin kauan, kunnes markkinat ovat ajautuneet kuilun partaalle. Massiivisiin toimiin ryhtyessään, eurolla saattaa olla edessään voimakas kurssinousu kun keskuspankki alkaa syytää balsamia haavoille.

"Al Queda" myy kalustoaan!

Al Quedan Paku

Hanki nyt mainetta (kyseenalaista) saanut huippuvarusteltu Paku, kesäautoksi. Kelpaa sillä vaikka anoppia järven ympäri ajeluttaa.

Vitsi vitsi. Oikeasti auto on myynnissä, toistaiseksi. Pidä kiirettä kesän bileet lähestyy ja jos joku niin tämä auto tietää niistä kaiken.

Suomi kaatoi Usa:n Leijonan voimin 3-2

Leijonat välieriin

Jesse Joensuu nousi hetkessä Leijonien sankariksi. Porin Ässien kasvatti teki Leijonien 3-2-voittomaalin yhdeksän sekuntia ennen loppua.

Joensuu teki myös Leijonien avausmaalin toisessa erässä. Silloin USA tasoitti 21 sekuntia myöhemmin, sillä Kyle Palmieri tasoitti vain 21 sekuntia myöhemmin Suomen ykköskentän löysäiltyä. Tällä kertaa se ei toteutunut. Syötön huipputärkeään maaliin antoi Petri Kontiola.

Bobby Ryan vei USA:n 2-1-johtoon kolmannen erän alussa ja Suomi joutui ahtaaseen rakoon. Leijonat jaksoi kuitenkin taistella ja kova yritys palkittiin lopulta ajassa 53.02, kun kapteeni Mikko Koivu tasoitti maalin edestä luistimella.

Pelattiin hyvä peli, alussa jännitettiin. Hyvä peli hyvää joukkuetta vastaan. Toisessa erässä otettiin peli haltuun, vaikka USA menikin johtoon, Jalonen sanoi Canal Plussan haastattelussa.

Jesse (Joensuu) pelasi omilla vahvuuksillaan. Teki omassa ketjussa omia juttujaan ja antoi muiden tehdä omia juttujaan.

Leijonat kohtaa välierässä lauantaina Venäjän.

Toisessa erässä areena räjähti ensimmäisen kerran riemuun, Joensuu vei terävällä kudilla Leijonat johtoon. Hän pääsi nousemaan vapaasti laidalta ja päätti iskunsa tarkkaan laukaukseen takakulmaan.

Hetken näytti silti jo pahalta, kun USA kiri päätöserän alussa 2–1-johtoon. Mutta Suomen ykkösketju otti roolia, kun sitä eniten tarvittiin. Mikko Koivu napautti maalin edestä tärkeän tasoituksen Jussi Jokisen ja Valtteri Filppulan esityöstä.

Kiekko meni maaliin Koivun luistimesta. Kapteeni ei kuitenkaan potkaissut kiekkoa maaliin. Osuma hyväksyttiin videotarkastuksen jälkeen.

Puolivälierätrilleriä seurasi Helsingin areenassa 12 426 katsojaa. Halli ei siis ollut täynnä, vaikka Leijonat pelasi turnauksen tärkeintä otteluaan. Tyhjiä tuoleja oli alakatsomon kalleimmilla paikoilla.

Kiekkofanit raivostuivat - MTV3:n Katsomossa pahoja ongelmia

Iltalehti on saanut runsaasti yhteydenottoja tuohtuneilta kiekkofaneilta. Fanit olivat maksaneet etukäteen nähdäkseen Suomen puolivälieräottelun netin kautta, mutta peliä ei nähnyt. Lukijoiden mukaan Katsomo kaatui heti ottelun alussa.