DPK.fi

Nokia uudistuu taas suurella yrityskaupalla

Verkkolaiteyhtiö ottaa suuren riskin ostamalla Alcatel-Lucentin: kahden suuryrityksen yhdistäminen voi olla arvaamattoman vaikeaa

Verk­ko­lait­tei­ta val­mis­ta­va No­kia vi­rit­tää Suo­men ta­lous­his­to­rian suu­rim­mal­la yri­tys­kau­pal­la lii­ke­toi­min­tan­sa taas uu­teen mal­liin.

Yh­tiö il­moit­ti kes­ki­viik­kon­sa os­ta­van­sa rans­ka­lai­sen kil­pai­li­jan­sa Al­ca­tel-Lu­cen­tin 15,6 mil­jar­dil­la eu­rol­la ja myy­vän­sä si­jain­ti­pal­ve­lui­den yk­si­kön He­ren.

Yri­tys­kaup­pa on mer­kit­tä­vä myös Rans­kas­sa, sil­lä No­kian ja Al­ca­tel-Lu­cen­tin toi­mi­tus­joh­ta­jat esit­te­li­vät sen tiis­tai­na pre­si­dent­ti François Hollandelle.

AL­CA­TEL-LU­CEN­TIN kes­keis­tä tuot­tei­ta ovat ip-rei­tit­ti­met ja kiin­teän ver­kon lait­teet. No­kia on kes­kit­ty­nyt voi­mak­kaas­ti lan­gat­to­man laa­ja­kais­tan tuot­tei­siin ja te­le­ope­raat­to­reil­le myy­tä­viin pal­ve­lui­hin.

Si­joi­tus­tut­ki­mus­yh­tiö Berns­tein Re­searc­hin mu­kaan No­kian mark­ki­na­osuus kas­vaa kau­pan to­teu­dut­tua 35 pro­sent­tiin. Mark­ki­na­joh­ta­ja Erics­so­nin mark­ki­na­osuus on 40 pro­sent­tia. Lii­ke­vaih­dol­la mi­tat­tu­na No­kia oli­si suun­nil­leen yh­tä suu­ri kuin Erics­son.

Ranskan presidentiltä tiukka vaatimus Nokialle

Ranskan presidentti Francois Hollande vaatii, että Nokian on taattava ranskalaisten työpaikkojen säilyminen Alcatel-Lucent-kaupassa.

Presidentti Niinistö: Venäjän-suhteiden tarkoituksellinen rapauttaminen ei palvelisi kenenkään etua

"Suurvalta Venäjä pysyy naapurinamme, ja me pysymme Venäjän naapurina. Naapuruus on joka sään tosiseikka, josta on huolehdittava niillä tavoin kuin se on mahdollista. Suomen ja Venäjän suhteet, erityisesti talouden saralla, eivät suinkaan ole olleet eivätkä ole immuuneja edellä kuvaamieni laajempien jännitteiden seurauksille. Mutta kenenkään etua ei palvelisi – kaikkein vähiten Suomen – jos ryhtyisimme keskinäisiä suhteitamme tarkoituksellisesti rapauttamaan."

Pääministeri Stubb Venäjän Nato-lausunnosta

”Pitäisin pään kylmänä”

Suomen ja Ruotsin lähentyminen sotilasliitto Naton kanssa olisi erittäin huolestuttavaa, sanoo Venäjän ulkoministeriö sunnuntaille päivätyssä lausunnossaan.

Lausunnon mukaan Pohjoismaiden puolustusyhteistyö kohdistuu aiempaa enemmän Venäjää vastaan.

"Tässä yhteydessä on erityisen huolestuttavaa Suomen ja Ruotsin taipumus lähentyä sotilasliitto Naton kanssa", ministeriö kirjoittaa.

Lisäksi ministeriö syyttää Pohjoismaita rakentavan vuoropuhelun puutteesta eurooppalaisessa puolustuskeskustelussa.

Tällainen on Venäjää ärsyttänyt puolustusministerien kirjoitus

Pohjoismaiden puolustusministerit julkaisivat viikonloppuna useissa sanomalehdissä yhteisen puolustuspolitiikkaa käsittelevän kannanoton. Yksi allekirjoittajista oli Suomen Carl Haglund (r), joka ei kertonut kirjoituksesta etukäteen esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Sunnuntaina Venäjän ulkoministeriö lausui, että kirjoituksessa kuvattu pohjoismainen puolustusyhteistyö suuntautuu sitä vastaan. Kirjoitusta ei ole käännetty suomeksi, joten HS julkaisee nyt siitä vapaan käännöksen.

Köyhille ei anneta rahaa, koska he eivät osaa käyttää sitä

Nordean Aki Kangasharjun ja sosiologian professori Juho Saaren maratonkeskustelu tulonjaon ja köyhyyden syistä ja seurauksista kesti yli kaksi tuntia

"Näin voimakasta eriarvoisuuden kasvua kuin Suomessa ei ole nähty missään, paitsi ehkä Britanniassa [pääministeri Margaret ] Thatcherin kaudella", arvioi Itä-Suomen yliopiston sosiologian professori Juho Saari torstaina HSTV:ssä, kun hän väitteli Nordean pääekonomisti Aki Kangasharjun kanssa tuloeroista ja köyhyyden syistä.

Professori Saaren mukaan Suomessa tuloerot ovat kasvaneet voimakkaasti vuosina 1995–2013 kahdesta syystä, tulo- ja pääomaverojen eriydyttyä 1990-luvun alkupuolella ja teknologisen kehityksen takia.

Saaren mukaan tällöin aivan ylin tuloluokka lähti omille teilleen, ja työelämän ulkopuoliset ryhmät jäivät muiden kehityksestä jälkeen.

Pääekonomisti Kangasharjun mukaan kaikkein köyhimpien suomalaisten kohtalosta on turha syyttää tuloeroja, jotka kansainvälisesti vertaillen ovat yhä pienet.

"Ennemmin pitäisi miettiä, pitäisikö mennä toiseen suuntaan", Kangasharju sanoi.

Hänen mukaansa köyhien työllistymisen ongelmana on se, että riittävän matalapalkkaisiin töihin ei hakeuduta, koska sosiaaliturvan ja palkkatulon ero on liian pieni.

"Ei ihme, jos sohvanpohja houkuttaa."

Pohjoismaat tiivistävät puolustus-
yhteistyötään Venäjän vuoksi

Pohjoismaat ovat sopineet tiivistävänsä puolustusyhteistyötään Venäjän aggressioiden vuoksi, kertoo Aftenposten.

Pohjoismaiset ministerit kertovat asiasta lehdessä julkaistussa kirjoituksessa. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan puolustusministerin sekä Islannin ulkoministerin allekirjoittama kirjoitus on tarkoitus julkaista lähipäivinä keskeisissä Pohjoismaisissa sanomalehdissä.

Sopimus sisältää muun muassa sotaharjoituksia, varautumista kyberhyökkäyksiin, puolustussektorin materiaaliyhteistyötä ja tiedustelutiedon vaihtamista. Yhteistyötä syvennetään myös Baltian maiden kanssa.

Virolainen aksentti paljasti

Salolainen pankkivirkailija alkoi ihmetellä, kun tuttu 84-vuotias asiakas tuli hoitamaan raha-asioitaan vieraan miehen kanssa.

Oikeudessa kuultiin todistajana myös pankkivirkailijaa.

Luulin miestä ensin naisen pojaksi, mutta sitten virolainen aksentti paljasti, että hän on jotain muuta. Nainen hihitteli ja kutitteli miestä sillä tavalla, että mietin hänen olevan sittenkin poikaystävä, pankkivirkailija kertoi eilen todistajana oikeudessa.

”Ei ihme, että yli 600 000 ihmistä työskentelee julkisella sektorilla Suomessa”

Piraattipuolueen eduskuntavaaliehdokas Petrus Pennanen uskoo, että niin sanottu perustulo supistaisi julkishallinnon henkilöstön tarvetta ja mahdollistaisi keskittymisen palveluihin.

Pennanen, ydinfysiikan tohtori ja yrittäjä, kirjoittaa Suomen hakemusbyrokratiasta Puheenvuoron blogissaan.

Suomen hallinto perustuu hakemuksille. Olet työtön? Hae päivärahaa ja toimeentulotukea. Olet töissä? Hae verokorttia ja vähennyksiä. Olet yrittäjä? Hae tukia ja helpotuksia. Tämä työllistää tehokkaasti ja pitää julkishallinnon pyörät pyörimässä. Yksi suunnittelee hakemuslomakkeita, toinen vastaanottaa ja keskustelee, kolmas käsittelee ja neljäs tarkastaa, Pennanen kirjoittaa.

Ei ihme, että julkisella sektorilla työskentelee Suomessa yli 600 000 ihmistä. Heistä alle 200 000 on opettajia, hoitohenkilökuntaa tai poliiseja. Entäpä jos tarpeettomat hakemukset poistetaan? Siirrytään hakemisesta saamiseen.

Hän tiivistää, että kaikille kansalaisille kuuluva perustulo maksettaisiin automaattisesti jokaisen tilille kuukausittain, ilman hakemuksia tai niiden käsittelyä.

Puolustusvoimat lähettää 900 000 kirjettä vapun jälkeen

Jokaisen reserviläisen tehtävä selville

Pääesikunnan tiedotteen mukaan kirjeen tarkoituksena on päivittää reserviläisten henkilökohtaisia tietoja, kertoa kunkin rooli reservissä ja testata asevelvollisrekisterin toimivuutta. Puolustusvoimat lähettää peräti 900 000 kirjettä reserviläisille.

Löydämme avaruudesta elämää 10 vuoden sisällä

Emme ole ainutlaatuisia, ja se on tutkijoiden mielestä erinomainen asia.

Useat viime aikoina tehdyt löydöt ovat vahvistaneet arveluita siitä, että ihmiskunnalle vierasta elämää on löytymässä hyvinkin pian.

Uskon, että saamme vahvoja viitteitä elämästä maapallon ulkopuolella seuraavan vuosikymmenen aikana ja lopullista näyttöä seuraavan 10-20 vuoden sisällä, sanoi Ellen Stofan, Nasan johtava tutkija tiistaina Washingtonissa järjestetyssä avoimessa paneelissa.

Kreikka vaatii Saksalta 278 miljardin korvauksia

Kreik­ka vaa­tii Sak­sal­ta 278 mil­jar­dia eu­roa so­ta­kor­vauk­se­na toi­sen maail­man­so­dan nat­si­mie­hi­tyk­ses­tä, ker­toi Krei­kan va­ra­val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Dimitris Mardas maa­nan­tai­na par­la­men­til­le uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan.

Kreik­ka ker­toi nyt en­sim­mäis­tä ker­taa tar­kan kor­vaus­sum­man. So­ta­kor­vauk­set ovat hier­tä­neet mai­den vä­le­jä vuo­si­kau­sia. Sum­ma si­säl­tää 10,3 mil­jar­din pak­ko­lai­nan, jon­ka nat­si­mie­hit­tä­jä ot­ti Krei­kan kes­kus­pan­kil­ta ra­hoit­taak­seen mie­hi­tys­tä.

Krei­kan täy­tyy tors­tai­hin men­nes­sä mak­saa ta­kai­sin 450 mil­joo­nan eu­ron erä IMF:ltä saa­mas­taan lai­nas­ta.

Köyhtyneellä Ukrainalla on edessään kivinen tie

Rahoittajat odottavat Ukrainalta tiukkoja otteita korruption kitkemiseen.

SO­TI­MI­SEN rau­hoi­tut­tua hal­li­tus on myös ryh­ty­nyt näyt­tä­vään tais­te­luun kor­rup­tio­ta vas­taan. IMF:n tu­ki­pa­ket­ti on Uk­rai­nan ta­lou­den ko­koon suh­teu­tet­tu­na mer­kit­tä­vä, mut­ta sii­hen si­säl­tyy myös poik­keuk­sel­li­sen tiuk­ko­ja eh­to­ja Uk­rai­nan pa­ha­mai­nei­sen laa­jan kor­rup­tion vuok­si.

Kor­rup­tion vä­hen­tä­mis­tä ei­vät vaa­di pel­käs­tään ul­ko­mai­set ra­hoit­ta­jat. Se oli yk­si tois­sa­tal­ven Mai­da­nin mie­len­osoi­tus­ten pää­vaa­ti­muk­sia.

Puola rakentaa 50-metrisiä vartiotorneja Venäjän-vastaiselle rajalleen

Torneista tulee jopa 50 metriä korkeita, ja niistä aiotaan valvoa Puolan ja Kaliningradin alueen välistä 200-kilometristä rajaa kellon ympäri.

Applella on ongelma

Mitä tehdä 165 miljardilla eurolla?

Applen käteisvarat ovat kasvaneet jo 180 miljardiin dollariin eli noin 165 miljardiin euroon. Viimeisimpien iPhone 6 -puhelinmallien kauppa on käynyt kuumana ja kasvattanut yhtiön tuloja entisestään. Tänä vuonna yhtiöön virtaa arviolta 60 miljardia lisää käteistä.

Liika raha voi rasittaa yhtiöitä, koska raha pitäisi panna poikimaan tilillä makuuttamisen sijaan. Uusien tuotteiden kehittäminen on kuitenkin käymässä koko ajan haastavammaksi.

Huhut Applen siirtymisestä automarkkinoille ovat pyörineet vinhana kuukausia. Applen epäillään suunnittelevan omaa sähköautoaan, mutta joidenkin analyytikoiden mielestä helpompaa olisi ostaa autoyhtiö.

Teslan perustaja Elon Musk sanoi helmikuussa, että Tesla on käynyt keskusteluja Applen kanssa. Musk ei tarkentanut, liittyivätkö keskustelut mahdolliseen yrityskauppaan vai muuhun yhteistyöhön.

Apple rakentaa parhaillaan kotikaupunkiinsa Cupertinoon uutta konttoria, jonka lempinimeksi on pyöreän muodon takia vakiintunut "Avaruusalus". Rakennuksen ympärysmitta on lähes kaksi kilometriä ja siihen mahtuu yli 13 000 työntekijää.

Päämajan kustannuksiksi on arvioitu noin viisi miljardia dollaria, mikä tekee siitä kalliimman kuin maailman kallein pilvenpiirtäjä World Trade Center One.

Suomi harkitsee vaihtavansa Hornetit ruotsalais-
hävittäjiin

Vuonna 1995 hankitut Hornet F18-hävittäjät modernisoidaan, jolloin ne kestävät vuoteen 2020 saakka. Kun uusia hankintoja mietitään, yhtenä päävaihtoehtona pidetään DI:n mukaan nimenomaan ruotsalaisia Gripeneitä.

Yhtenä perusteluna pohdinnalle on Ruotsin ja Suomen puolustusvoimien halu tiivistää puolustusyhteistyötä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maiden hävittäjien on toimittava toistensa kanssa ja pystyttävä käyttämään esimerkiksi samoja lentokenttiä.

Asiantuntijat arvioivat

Liittoutumattomuus ei suojaisi Suomea Venäjältä

Toinen musta laatikko vahvistaa

Perämies lensi koneen tahallaan päin vuorta

Ensimmäisestä mustasta laatikosta saadut tiedot viittasivat jo vahvasti siihen, että lennon perämies Andreas Lubitz aiheutti turman tahallaan. Nyt asiaan on saatu varmistus.

Arktinen ajatuksissa

Arktiset alueet ovat pitkään olleet kasvavan mielenkiinnon kohteena. Oma kalenterini on koko kevätkauden ajan yleensä sisältänyt yhden arktisen seminaarin tai sitä sivuavan tapaamisen viikottain.

Paavo Lipponen on selvitysmiehenä juuri myös julkistanut uuden raportin siitä miten Suomen tulisi tehostaa arktista aktiivisuuttaan sen tarjoamien suurten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja kestävää kehitystä toteuttavan kasvun edistämiseksi.

Kasvava kiinnostus arktisiin alueisiin johtuu ennen kaikkea mahdollisuuksista siellä avautuvien uusien luonnonvaraesiintymien ja uusien kulkureittien hyödyntämiseen.

Syy siihen, että näitä avautuu, on kuitenkin surullinen.

Political Map of Europe July 2100

Ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät dramaattisimmin juuri arktisilla alueilla, joilla maapallon keskilämpötilan yhden asteen nousu näkyy yli kahden asteen nousuna. Se puolestaan vauhdittaa jään ja ikiroudan sulamista, joka puolestaan vähentää auringon säteiden heijastumista ja lisää metaanipäästöjä ilmakehään ja kiihdyttää globaalia lämpenemistä.

Kotiryssät ja suomettuminen

Talvella YLE:n TV1 näytti kymmenosaisen sarjan nimeltä ”Suomi on venäläinen”. Erittäin monipuolinen ohjelma käsitteli montaa eri aihetta, eräs niistä oli suomettuminen.

Osakseni lankesi mm. ”kotiryssäkäytännön” valottaminen. Saamieni kommenttien takia haluan selventää asiaan liittyviä yksityiskohtia.

Emeritusprofessori, entisen Neuvostoliiton ja kommunistisen Itä-Euroopan asiantuntija Tauno Tiusanen kertoo Puheenvuoro-blogissaan henkilökohtaisia kokemuksiaan niin sanotuista kotiryssistä eli neuvostoliittolaisen salaisen poliisin, KGB:n virkailijoista.

”Kotiryssät” olivat neuvostoliittolaisia salaisen poliisin, KGB:n, virkailijoita, joita Suomessa nimitettiin myös ”Kokkolan palloseuran” pelaajiksi. Heidän tehtävänään oli sekä kerätä salaista tietoa Suomessa, että levittää suomalaisille ”oikeaa tietoa” eli propagandaa.

Vietin noin kymmenen vuotta Suomen ulkopuolella (1966-1975). Kun palasin Suomeen, perustin Helsinkiin yrityksen, jonka liiketoimintaa oli suomalaisten vientiyritysten neuvominen. Sain kuulla etukäteen, että jossain vaiheessa saisin oman kotiryssän, koska kirjoitin yritykseni puitteissa myös lehtiin. Vuoden 1978 alussa asia konkretisoitui.

Harjoittaessani yritystoimintaa noin viidentoista vuoden ajan, en koskaan pitänyt hallussani mitään salaista tietoa koskien Suomen valtiota tai yhteiskuntaa. Tästä huolimatta ehdin nauttimaan kolmen eri kotiryssän seurasta. Heidän virkakautensa Helsingissä oli aina noin viisi vuotta.

Porttikielto tuskin yllätti Putinia

Vladimir Putinin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov vastasi toimittajien Remestä koskevaan kysymykseen RBK-uutissivuston mukaan seuraavasti: "En tiedä, kuka se on. En voi vastata kysymykseenne."

Näinköhän on?

Rossetilla on kaksi tytäryhtiötä: paikallisten jakeluverkkojen suuromistaja MRSK ja valtion kantaverkosta vastaava FSK EES. Viimeksi mainittua johtaa niin ikään emoyhtiön hallituksessa istuva Andrei Murov, 45.

Verkkovirtamies Murovin isä on Jevgeni Murov, 69. Isä-Murov on johtanut liittovaltion suojelupalvelua FSO:ta Vladimir Putinin ensimmäisen presidenttikauden alusta lähtien.

Murovin oikea käsi on ollut Viktor Zolotov, 67.

Yhdysvaltalaisen tutkijan Karen Dawishan tuoreesta teoksesta Putin's Kleptocracy löytyy mehukas kuvaus Murovin ja Zolotovin luonteesta.

Matkassa oli myös Murovin varamies Aleksandr Lunkin, joka Tretjakovin mukaan vuodatti tarinansa hänelle. Lunkinin mukaan Murov ja Zolotov alkoivat joutessaan laatia tappolistaa venäläisistä politiikoista ja muista moskovalaisista, joista näytti olevan haittaa Putinin uralle.

Tunnettu suomalainen liikemies karkotettiin yllättäen Venäjältä

Ve­nä­jän lii­ke-elä­män tun­ne­tuin suo­ma­lai­nen hal­li­tus­am­mat­ti­lai­nen Seppo Remes, 59, on kar­ko­tet­tu Ve­nä­jäl­tä.

Re­mes kuu­luu 20 ve­nä­läi­sen yh­tiön hal­li­tuk­seen. Niis­tä mer­kit­tä­vin on Ve­nä­jän val­tio­enem­mis­töi­nen säh­kö­verk­ko­yh­tiö Ros­se­ti.

Re­mes ei tie­dä kar­ko­tuk­sen­sa syy­tä.

HÄN on asu­nut Mos­ko­vas­sa va­ki­tui­ses­ti vuo­des­ta 1993.

Re­mek­sen mu­kaan va­roi­tus­pa­pe­ris­sa to­det­tiin, et­tä hän on ke­rän­nyt tie­to­ja Ve­nä­jän säh­kö­yh­tiöi­den ny­kyi­sis­tä ja mah­dol­li­ses­ti tu­le­vis­ta joh­ta­jis­ta.

Remes varoittaa muita suomalaisia

”En ole koskaan tuntenut, että (venäläisen ) yhtiön hallituksessa ei olisi voinut esittää rakentavaa kritiikkiä. Nyt on pakko tehdä se johtopäätös, että ainakin ulkomaalaisten hallitusjäsenten osalta kritiikin esittäminen ei ole suotavaa.”

Ulkoministeriö selvittää Remeksen karkotusta Venäjältä

Ulkoministeriö on alkanut selvittää liikemies Seppo Remeksen karkotusta Venäjältä.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakan (kok) mukaan uutinen karkotuksesta on vakava ja huolestuttava asia.

Ilmavoimien entinen komentaja Matti Ahola

Tunnen Nato-maiden ja asevoimien edustajia paljon, ja he nauravat kippurassa ajatukselle EU-armeijasta. Ei Euroopasta löydy niin hullua Nato-maata, joka toteaisi, että rakennetaan toinen rinnalle, kun Naton resurssejakaan ei pystytä kunnolla ylläpitämään kaikissa maissa, Ahola sanoo.

Huippujohtajien terveiset

Pidempää työpäivää, vähemmän liksaa

Palkkamaltti, työpäivän pidentäminen, paikallinen sopiminen, lakko-oikeuden rajoittaminen, kevyemmät verot, kaupan aukioloaikojen ja alkoholimyynnin vapauttaminen.

Huippujohtajat toivovat uudelta hallitukselta merkittäviä uudistuksia työmarkkinajärjestelmään. Kasvun varmistamiseksi työmarkkinoita pitää kehittää nykyistä joustavimmiksi ja ennustettavammiksi. Johtajat toivovat myös paikallisen sopimiskulttuurin kehitystä.

Esimerkiksi pankeissa viikonlopputyö ei ole tällä hetkellä työehtosopimuksen mukaan mahdollista, vaikka moni asiakas hoitaa asioitaan silloin ja toivoisi esimerkiksi asunto- ja autolainapäätöksiä reaaliajassa. Toivomme, että hallitus ottaisi vahvemman roolin ja loisi painetta työaikajoustoihin.

Globaalia toimitusverkostoa ei ole mahdollista ylläpitää, jos toiminnassa on ennustamattomia lakkoja tai jos logistiikkaketju ei toimi moitteettomasti. Syrjäisenä maana logistiikalla on hyvin keskeinen merkitys.

Kuten Elinkeinoelämän keskusliitto ehdottaa, on jokaisen uuden velvoitteen tieltä poistettava kaksi vanhaa. Saksassa Baijerin osavaltiossa on toteutettu vastaava käytäntö, jonka mukaan uutta lakiesitystä parlamenttiin tuovan ministerin pitää ehdottaa poistettavaksi sama määrä lakipykäliä kuin hän ehdottaa uusia lisättäväksi.

"Tervetuloa Angela", "danke Alex" – Suomen ja Saksan suhteet ovat erinomaisessa kunnossa

Kansleri Merkelin vierailu sujui rennosti. Asialista oli sitäkin vakavampi: Venäjä. Suhde Saksaan on Suomelle entistä tärkeämpi.

Suomen ja Saksan suhteen voi kiteyttää miettimällä, mitä olisi, jos toista ei olisi.

Jos Saksaa ei olisi, Suomi olisi vailla läheisintä suurta kumppanimaataan ja tuntisi olonsa melkoisen orvoksi.

Jos taas Suomea ei olisi, Saksa olisi vailla yhtä pientä kumppanimaataan ja tuntisi olonsa edelleen Saksaksi.

Siinä se oleellinen vierailusta tulikin sanottua..., mitä muuta nokkelaa sanottiin.

ESIMERKIKSI: Stubb totesi Merkelin vastauksen olevan myös hänen kantansa – ennen kuin Merkelin oli aloittanut vastaamisen.

Miksi Merkel tulee nyt Suomeen?

Euroopan ykkösnainen tulee tukemaan sisarpuolue kokoomuksen eduskuntavaalikampanjaa

Sak­san liit­to­kans­le­ri Angela Merkel on yk­si niis­tä joh­ta­jis­ta, joi­den vie­rai­lul­la on jo si­nän­sä suu­rem­pi mer­ki­tys kuin vie­rai­lun var­si­nai­sel­la asia­lis­tal­la.

Mer­ke­lin pää­tök­seen mat­kus­taa jo­hon­kin maa­han liit­tyy ai­na myös po­liit­ti­nen vies­ti.

Kun liit­to­kans­le­ria kul­jet­ta­va len­to­ko­ne las­keu­tuu maa­nan­tai­na Hel­sin­ki-Van­taan ken­täl­le, al­kaa suu­ren ja pie­nen eu­roop­pa­lai­sen val­tion ys­tä­väl­lis­mie­li­nen ta­paa­mi­nen. En­nen kaik­kea sil­loin al­kaa kah­den eu­roop­pa­lai­sen kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­ta­jan ta­paa­mi­nen.

Germanwingsin lentotragedia herättää pelottavia kysymyksiä

Kaikkea ei ehkä vielä julkistettu, arvelee Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Germanwingsin turmanlennolle 4U-9525 torstaina saatu karmea selitys herätti heti uusia, pelottavia kysymyksiä.

Oliko perämiehen teko hetken päähänpisto vai oliko hän jo pitkään odottanut lentoa, jonka aikana kapteeni poistuu ohjaamosta?

Nämä ovat kovia kysymyksiä. Pilottiyhteisö kokee paheksuttavana, jos viimeiset minuutit, viimeiset puheet julkaistaan. Siellä saattaa olla viimeisiä terveisiä omaisille. Tämä on hyvin intiimi asia.

Samanlainen pilottiyhteisöä koskettava kysymys on ohjaamon videointi. Sitä ovat omista syistään vastustaneet myös lentoyhtiöt.

Turma­lentoa ohjanneella perämiehellä oli suhdekriisi

Germanwingsin perämiehen Andreas Lubitzin kotiin tehdyissä etsinnöissä on löytynyt todisteita siitä, että hänellä oli kriisi tyttöystävänsä kanssa, kertoo saksalainen iltapäivälehti Bild.

Lehti kertoo tutkijoiden selvittävän "henkilökohtaisen kriisin" vaikutusta Lubitzin päätökseen ohjata lentokone vuorenseinään.

Bild-lehti kertoo myös, että koneen kapteeni yritti lopulta rikkoa ohjaamon oven myös kirveellä.

Lontoon yliopiston psykologian professori Lorraine Sherr arvioi uutistoimisto Reutersille Lubitzin mahdollista mielentilaa tekohetkellä.

Hän selittää, että jos joku on mieleltään sairas, hän on täysin irti todellisuudesta ja saattaa tehdä itsemurhan siinä tilassa täysin ajattelematta seurauksia.

”Surullinen tai masentunut ei pysty ajattelemaan ollenkaan oman tilanteensa ulkopuolisia asioita. Pahaksi taas luokittelemme itsemurhapommittajan tai jonkun joka kostaa muita tappamalla”, Sherr sanoo.

Perämies ohjasi koneen tahallaan päin vuorta

”Viimeisenä kuului vain huutoa”

Lennon ohjaamon mustasta laatikosta on saatu tietoa lennon viimeisistä 30 minuutista. Ensimmäiset 20 minuuttia lentäjät käyttäytyvät normaalisti ja puhuvat toisilleen normaalisti.

Kuulemme sitten lentäjän valmistelevan Düsseldorfiin laskeutumista. Perämies, jonka tutkinnanjohtaja nimeää 28-vuotiaaksi Andreas Lubitziksi, vaikuttaa normaalilta.

Kuulemme, että kapteeni käskee perämiestä ottamaan vastuun ohjaamisesta. Kuulemme sen jälkeen ääniä, kun tuoli työnnetään taakse ja kapteeni lähtee ilmeisesti vessaan, syyttäjä jatkoi.

Marseillelaisen tutkinnanjohtajan mukaan yksin jäänyt perämies käänsi päällelaskeutumiskytkimen kapteenin lähdettyä.

Ääninauhan taustalta kuuluu tutkinnanjohtajan mukaan kuinka kapteeni pyytää lupaa päästä sisään. Perämies ei kuitenkaan vastaa. Kapteeni koputtaa eikä saa edelleenkään vastausta.

Tiedotustilaisuudessa mukana olleet toimittajat yrittävät kysyä lisää perämiehestä. – Hän on Saksan kansalainen. Jos tarkoitatteko, onko hänen terroristitaustojaan tutkittu, niin vastaus on ei.

Romaniyhteisö järkyttyi ihmiskaupasta

Romanijärjestöjen mukaan rikoksella ei ole mitään tekemistä kulttuurin kanssa

Pir­kan­maan poik­keuk­sel­li­nen ih­mis­kaup­pa­ta­paus on jär­kyt­tä­nyt myös ro­ma­niyh­tei­söä, ja ro­ma­ni­jär­jes­töt tuo­mit­se­vat ta­pauk­sen. Jär­jes­tö­jen mu­kaan te­ko ei liit­ty­nyt mil­lään ta­voin ro­ma­ni­kult­tuu­riin.

"To­det­ta­koon yk­si­se­lit­tei­ses­ti, et­tä ta­paus täyt­tää var­mas­ti ri­kok­sen tun­nus­mer­kit, mut­ta ei yh­tään ro­ma­ni­kult­tuu­rin eri­tyis­piir­ret­tä", jär­jes­tö­jen kan­nan­otos­sa to­de­taan.

LAS­TEN­SUO­JE­LU- ja so­siaa­li­työ­tä te­ke­vän Ro­ma­no Mis­sion toi­min­nan­joh­ta­ja Tuula Åkerlund sa­noo, et­tä ih­mis­kau­pas­ta tuo­mit­tu mies yrit­tää pe­rus­tel­la ri­kol­lis­ta toi­min­taan­sa ro­ma­ni­kult­tuu­ril­la, vaik­ka teol­la ei ole sen kans­sa mi­tään te­ke­mis­tä.

"Ei meil­lä ole mi­tään nai­sen ryös­tö­jä tai nai­sek­si ot­ta­mis­ta. Pa­ri­suh­de on kum­man­kin osa­puo­len so­pi­mus. Nor­maa­leis­sa per­heis­sä nai­sen ase­ma on vah­va", hän sa­noo.

Syyttäjä valittaa ihmiskauppatuomiosta

Kihlakunnansyyttäjä Leena Koivuniemi valittaa hovioikeuteen Pirkanmaan käräjäoikeuden langettamasta ihmiskauppatuomiosta.

Rangaistus oli liian lievä. Vaadin kovempaa rangaistusta, Koivuniemi kommentoi.

Lentoturman syy yhä mysteeri

Saksalaisen Germanwingsin kone putosi tiistaina Ranskan Alpeilla.

150 ihmistä kuoli koneturmassa, jonka syy on yhä mysteeri. Germanwingsin kone oli matkalla Barcelonasta Düsseldorfiin, kun se tuntemattomasta syystä alkoi menettää korkeuttaan ja putosi vaikeakulkuiseen vuoristomaastoon.

Koneessa oli erityisen paljon Espanjan, Saksan ja Turkin kansalaisia. Tarkkaa matkustajalistaa ei julkaistu vielä tiistaina. Se tiedetään, että onnettomuus vaikutti erityisesti saksalaiseen Haltern am Seen pikkukaupunkiin. Koneessa oli paikallisen lukion 16 oppilasta ja kaksi opettajaa.

"Tämä on kaupunkimme historian synkin päivä", sanoi pormestari Bodo Klimpel tiedotustilaisuudessa.

Näin neljäksi vuodeksi vangiksi joutuneen naisen piina lopulta päättyi

Nuoren äidin piina päättyi yli neljän vuoden jälkeen, kun neuvolan huolestunut hoitaja teki lastensuojeluilmoituksen.

Hoitajalle heräsi huoli, ettei kaikki ole kunnossa. Neuvolassa mukana ollut tytär esiintyi uhrin siskona ja oli hyvin aktiivinen. Äiti ei saanut suunvuoroa, tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario Hannu Kallioniemi kertoo. Ilmoituksen perusteella sosiaaliviranomaiset menivät yhdessä poliisin kanssa Pohjois-Suomessa sijaitsevaan asuntoon ja löysivät äidin.

Uhrin siskona esiintynyt miehen tytär onnistui tuossa tilanteessa vielä pääsemään pälkähästä, sillä hän antoi väärät henkilötiedot poliisille, Kallioniemi kertoi.

Kalifornia ihmeissään: homojen tappamista vaativa lakihanke vaikea pysäyttää alkuunsa

Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa on käynnissä merkillinen oikeudellinen väittely, joka liittyy homojen ja lesbojen tappamista vaativaan kansanäänestyshankkeeseen.

Oikeusoppineiden mukaan näyttää siltä, ettei osavaltion oikeusministerillä ole valtuuksia pysäyttää selvästi perustuslain vastaista hanketta alkuunsa.

Kalifornialaislehtien The Sacramento Been ja San Francisco Chroniclen mukaan asianajaja Matt McLaughlin on jättänyt helmikuussa anomuksen ja suorittanut 200 dollarin maksun, jotta homojen ja lesbojen tappamista vaativa lakialoite tulisi kansanäänestykseen vuoden 2016 vaalien yhteydessä.

Sacramento Been haastattelema Fearless Advocacy -lobbarifirman johtaja Jennifer Fearing oli kuitenkin epäileväinen, "onko olemassa hintaa, jolla hulluus pysäytetään".

Miksi romaninaisen kaappaaja selvisi niin vähällä?

Pirkanmaalla paljastunut romaninaisen kaappaus on pöyristyttävä tapaus, mutta niin on käräjäoikeuden langettama lievä rangaistuskin.

44-vuotias Leif Grönfors ja tämän parikymppinen tytär pitivät nuorta romaninaista vallassaan vapusta 2010 marraskuun loppuun 2014 eli neljä vuotta ja seitsemän kuukautta. Naista pahoinpideltiin ja hänet pakotettiin mm. luopumaan ehkäisystä ja synnyttämään neljä lasta, joista saatavia lapsilisiä käytettiin elämiseen.

Lain mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Tältä osin käräjätuomarit Petteri Palomäki, Ida-Sofia Mäki ja Antti Hyvönen osuivat rangaistuksen mittaamisessa harhaan.

Tuomareiden langettama rangaistus ei tunnu oikeudenmukaiselta. Sama tilanne oli jutussa, jossa pikkutyttö raiskattiin kymmeniä kertoja.

Rangaistusta voi myös verrata muutaman vuoden takaiseen miljoonaperijättären kidnappaukseen, jossa 17 panttivankipäivää toivat tekijälle 9 vuoden vankeusrangaistuksen.

Isä ja tytär pitivät naista vankina neljä vuotta

Julman rikoksen motiivi jäi hämärän peittoon

Isä ja tytär pitivät nuorta naista neljä vuotta vankinaan. Järkyttävän rikoksen motiiveja puitiin oikeudessa, mutta suurilta osin ne jäivät hämärän peittoon.

15 000 euroa neljän vuoden piinasta.

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi kaksikon, 45-vuotiaan isän ja tämän 22-vuotiaan tyttären, syyllistyneen muun muassa törkeään ihmiskauppaan.

Oikeudessa ei löydetty selvää motiivia sille, minkä vuoksi kaksikko otti nuoren naisen vangikseen. Naista nimitettiin vankeuden aikana ”lapsentekokoneeksi” ja 45-vuotiaan miehen aloitteesta naiselta poistettiin hänelle aiemmin laitettu ehkäisykapseli. Nainen tulikin neljä kertaa raskaaksi vankeuden aikana.

45-vuotias isä tuomittiin kolmen vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen. Hänen tyttärensä puolestaan tuomittiin nuorena henkilönä kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen.

Sosiaalisessa mediassa on hämmästelty tuomion pienuutta raakaan tekoon nähden. Vertauksena on käytetty Herlinin teollisuussukuun kuuluvan 26-vuotiaan tyttären 17 päivää kestänystä sieppausta, josta tekijä sai yhdeksän vuotta vankeutta. Vapautui kuitenkin kolmen vuoden jälkeen. Professori ihmettelee rikoslakia.

Saksa löysi lihaksensa

Euroopan talousmahti Saksa luo entistä aktiivisempaa ulkopoliittista linjaa, kirjoittaa HS:n Saksan-kirjeenvaihtaja Tiina Rajamäki.

Ky­sees­sä on Sak­san ul­ko­po­li­tii­kan joh­to­kak­sik­ko, liit­to­kans­le­ri Angela Merkel ja ul­ko­mi­nis­te­ri Frank-Walter Steinmeier. Ei­vät­kä hei­dän kou­lu­tus­taus­tan­sa ole lain­kaan yh­den­te­ke­viä, kun Sak­san ul­ko­po­li­tii­kan joh­don toi­min­ta­ta­po­ja al­kaa tar­kas­tel­la lä­hel­tä

Sak­sa on ni­mit­täin ot­ta­nut run­saan vuo­den ai­ka­na huo­mat­ta­vas­ti aiem­paa vah­vem­man toi­mi­jan roo­lin maail­man­po­li­tii­kas­sa. Aiem­min se tun­net­tiin lä­hin­nä Eu­roo­pan unio­nin ta­lous­neu­vot­te­luis­sa iso­vel­je­nä, jol­la on ai­na suu­rim­man net­to­mak­sa­jan äs­sä hi­has­saan.

Merkel vierailee Suomessa vaalien alla

Sak­san liit­to­kans­le­ri Angela Merkel vie­rai­lee Suo­mes­sa 30. maa­lis­kuu­ta.

"An­ge­la Mer­kel ky­syi, voi­si­ko hän jos­sa­kin vai­hees­sa tul­la vi­ral­li­sel­le kah­den­vä­li­sel­le vie­rai­lul­le Suo­meen, ja sa­noin, et­tä erit­täin mie­lel­lään", ker­toi pää­mi­nis­te­ri Alexander Stubb EU-huip­pu­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä Brys­se­lis­sä per­jan­tai­na.

Merkelin vierailu on lähes parasta herkkua

Sak­san liit­to­kans­le­rin Angela Merkelin vie­rai­lu on toi­sek­si pa­ras­ta herk­kua, jo­ta Suo­men po­liit­ti­nen joh­to voi län­si­mais­ten kan­sain­vä­lis­ten suh­tei­den sa­ral­la toi­voa.

Pa­rem­paa oli­si ai­noas­taan Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin Barack Obaman vie­rai­lu. Mut­ta sel­lais­ta ole tiet­tä­väs­ti odo­tet­ta­vis­sa.

MER­KE­LIN vie­rai­lu on tär­keä mo­nes­ta­kin syys­tä. En­sin­nä­kin Sak­sa on tär­kein val­lan­käyt­tä­jä Eu­roo­pan unio­nis­sa, ja Mer­kel hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti oh­jai­lee tä­män het­ken kuu­mim­pien krii­sien – ku­ten Uk­rai­nan so­dan ja Krei­kan pat­ti­ti­lan­teen – rat­kai­su­ja. Liit­to­kans­le­rin vie­rai­lu an­taa pää­mi­nis­te­ri Alexander Stubbille (kok) ja pre­si­dent­ti Sauli Niinistölle (kok) ti­lai­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia krii­sien hoi­dos­ta kah­den­vä­li­ses­ti Eu­roo­pan to­del­li­sen val­tiat­ta­ren kans­sa.

Yhdysvallat lisää näkyvyyttään Itämerellä

Yh­dys­val­to­jen il­ma­lai­vue saa­pui Vi­roon Äma­rin tu­ki­koh­taan per­jan­tai­na au­rin­gon­pi­men­nyk­sen jäl­keen. Hä­vit­tä­jä­lai­vueen las­keu­tu­mis­ta seu­ra­si yh­tä pal­jon suo­ma­lai­sia kuin pai­kal­li­sia tie­do­tus­vä­li­nei­tä. Ruot­sa­lai­sia ei pai­kal­la ol­lut, vaik­ka yh­dys­val­ta­lai­set len­tä­vät Äma­ris­ta myös Ruot­siin har­joit­te­le­maan.

"Vi­ros­sa len­näm­me ma­ta­lal­la ja har­joit­te­lem­me is­ku­ja koh­tei­siin maan pääl­lä. Suo­mes­sa kaik­ki on si­mu­laa­tio­ta. Har­joit­te­lem­me ta­val­li­sia il­ma­tais­te­lui­ta kor­keal­la il­mas­sa", ver­ta­si lai­vueen pääl­lik­kö, evers­ti­luut­nant­ti Christopher Austin.

Mitä ajattelette Yhdysvaltojen sotilaista Virossa?

Svetlana Ivanova, Eläkeläinen: Yhdysvaltalaiset sotilaat eivät auta meitä. Me elämme Venäjän kanssa rauhassa, meitä ei ole kukaan ahdistellut.

Yhdysvallat osaa johtaa show'ta

Yh­dys­val­ta­lais­komp­pa­nia ja yh­teen­sä 40 so­ti­las­ajo­neu­voa vaih­ta­vat vuo­roa Ta­pan va­rus­kun­nas­sa. Jou­kos­sa on 20 pans­sa­roi­tua Stry­ker-mie­his­tö­kul­je­tus­vau­nua. Rat­su­vä­ki­ryk­men­tin komp­pa­nia kul­kee poik­keuk­sel­li­ses­ti maan­tie­tä pit­kin koh­ti Sak­saa. Ne py­säh­ty­vät esit­te­le­mään aseis­tus­taan lauan­tai­aa­mu­na Kes­ki-Vi­ros­sa Pai­den ja Tü­rin pik­ku­kau­pun­geis­sa, ja kes­ki­päi­väl­lä Pär­nus­sa.

Venäläisten valloitushalut vähissä

Kri­min mie­hi­tyk­sen vuo­si­juh­las­sa Mos­ko­van kes­kus­tas­sa ka­jau­tet­tu "seu­raa­vak­si Puo­la ja Suo­mi" -huu­to ei vai­ku­ta hei­jas­ta­van kan­san sy­vien ri­vien tun­to­ja.

Asial­la oli noin kym­me­nen, 35–40-vuo­tiaan mie­hen ryh­mä. Jouk­ko ka­jaut­ti huu­ton­sa tul­les­saan juh­la-alueel­le si­sään­käyn­tei­hin pys­ty­tet­ty­jen me­tal­lin­pal­jas­ti­mien lä­pi – siis en­nen pre­si­dent­ti Vladimir Putinin pu­het­ta.

TA­MER­LAN DŽID­ŽO­JEV, 29. Yrit­tä­jä. Syn­tyi­sin Os­se­tias­ta: "Täy­sin ou­toa ku­vi­tel­la nyt jo­tain sel­lais­ta. En­sin­nä­kin, se on täy­sin epä­rea­lis­tis­ta. Toi­sek­seen, jo­kai­nen jär­ke­väs­ti ajat­te­le­va ih­mi­nen ym­mär­tää, et­tei sel­lai­ses­ta oli­si mi­hin­kään. Suo­mi ja Puo­la ovat täy­sin kyp­siä val­tioi­ta, it­se­näi­siä, eu­roop­pa­lai­sia. Mi­tä oli jos­kus aiem­min, se on ol­lut­ta ja men­nyt­tä. Ta­kai­sin men­nei­syy­teen ei pa­luu­ta ole. Roo­man val­ta­kun­ta hal­lit­si ai­koi­naan puol­ta maail­maa niin et­tä an­ne­taan­pas sit­ten Roo­mal­le ta­kai­sin maail­man­puo­li­kas. Mi­nun mie­les­tä­ni tuos­sa ei ole mi­tään lo­giik­kaa."

"Seuraavaksi Puola ja Suomi"

Tuhannet juhlivat Krimin liittämistä Venäjään

Tuhannet ihmiset kokoontuivat keskiviikkoiltana juhlistamaan Krimin niemimaan Venäjään liittämisen vuosipäivää konserttiin Moskovan keskustaan. Poliisin mukaan paikalle oli kerääntynyt yli 110 000 ihmistä.

"Me yhdessä" -nimisen tapahtuman pääpuhuja oli presidentti Vladimir Putin.

"Kun puhutaan Krimistä, ei puhuta vain maa-alueesta, olkoonkin vaikka kuinka strategisesti merkittävä", Putin sanoi. "Silloin puhutaan miljoonista venäläisistä ja miljoonista maanmiehistä, jotka tarvitsevat meidän apuamme ja tukeamme."

Maantieteellisesti Puolan valloitus tosin saattaisi edellyttää Ukrainan lisäksi myös Valko-Venäjän liittämistä Venäjään ensin.

Puheen jälkeen innostunut yleisö huusi RBK-kanavan paikalla olleen toimittajan mukaan "aivan tosissaan" iskulausetta "olé olé olé, Krim on meidän, annapas Puola ja Suomi".

Oikeistopuolue Likud on voittanut Israelin vaalit

Oikeistolainen Likud-puolue on yllättäen voittanut Israelin vaalit. Likud näyttäisi saavan 30 paikkaa ja keskustaoikeistolainen Sionistileiri 24 paikkaa Israelin parlamenttiin Knessettiin, kertoivat BBC ja sanomalehti Haaretz varhain aamulla.

Ensimmäisten kommenttien mukaan hallitusneuvotteluista tulee vaikeat, koska näyttäisi, että Netanjahu joutuisi muodostamaan jälleen keskustaoikeistolaisen yhteishallituksen.

Netanjahu keskittyi kampanjassaan korostamaan Iranin ydinohjelman ja islamistien uhkaa.

Netanjahu ilmoitti aivan vaalitaistelun loppumetreillä vastustavansa Palestiinan valtion perustamista kaikin keinoin.

Lisäksi Netanjahu suunnitteli laajentavansa Itä-Jerusalemin kiisteltyä siirtokuntaa.

Molemmat lausunnot asettavat Israelin törmäyskurssille kansainvälisen yhteisön ja erityisesti Yhdysvaltojen kanssa.

Perintövero on kateellisten kosto

Yrittäjä Jari Sarasvuo kritisoi Suomen perintöverotusta kovasti. Verot pitää maksaa, vaikka perittävää kohdetta ei ole aina mahdollista realisoida.

Kysymyksessä voi olla vaikka asunto, johon leski jää puolison kuoltua. Kuolleen vanhempansa perineelle kopsahtaa maksulappu postilaatikkoon.

Veron pitäisi kohdistua siihen hetkeen, kun tulo saadaan - kun on jotain konkreettista, josta veroa maksaa, Sarasvuo kritisoi.

Tämä nykyinen malli perustuu kateudesta kumpuavaan kostonhimoon. Siis siihen samaan, johon nämä järjettömät ylinopeussakotkin.

Emme ole täältä kuitenkaan muuttamassa pois. Olemme tehneet perheen kanssa päätöksen olla mukana rakentamassa tätä maata, vaikka ilmapiiri on juuri nyt todella ikävä ja keskustelu välillä täysin pimeää.

Verohallinnon raju ehdotus

Jäähyväisvero Suomesta muuttaville

Ulkomaille pysyvästi muuttava suomalainen joutuu tulevaisuudessa maksamaan "jäähyväisveron", jos uusi eduskunta innostuu verottajan ehdotuksesta ja säätää tätä koskevan lain.

Verottaja tehostaisi jäähyväisveron perintää määräämällä muuttajan luovuttamaan muuttohetkellä valtiolle esimerkiksi pankkitakauksen siltä varalta, että muuttaja yrittäisi livetä verosta.

Ehdotus jäähyväisverosta sisältyy lakiehdotukseen, jonka verohallinto on jakanut ainakin eduskunnan tarkastusvaliokunnalle.

Tuomioja pitää Putinin ydinaseiden esittelytapaa huolestuttavana

Ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) pitää Venäjän tapaa esitellä valmiuttaan ydinaseiden käyttöön huolestuttavana. Tuomioja huomauttaa, että Neuvostoliiton aikana ydinaseet ja ydinaseiden uhka otettiin maassa hyvin vakavasti.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä oli valmis ottamaan ydinaseistuksensa taisteluvalmiuteen, jos niitä olisi tarvittu Krimin liittämisen tai Ukrainan vallankumouksen yhteydessä.

Putin näyttäytyi viimein - "Olisi tylsää ilman juoruja"

Putinin pitkä poissaolo ehti synnyttää useita villejä huhuja presidentin terveydentilasta. Hänen väitettiin jopa kuolleen tai joutuneen syrjäytetyksi.

Putin palasi retostelemalla ydinaseiden käytön mahdollisuudesta Ukrainan kriisin alussa.

Uusi nerokas temppu Vladimir Putinilta?

Politiikan tutkimuslaitos Eurasia Groupin johtaja Ian Bremmer arvioi, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin katoaminen julkisuudesta on ”uusi nerokas temppu”.

Jos Putin on jotain, niin arvaamaton. Hän nauttii siitä, että saa odotuttaa ihmisiä. Se on yksi tapa käyttää valtaa, Bremmer sanoo Business Insiderille.

Ruotsalainen Venäjä-tutkija Kristian Gerner korostaa, että Putinin on pakko astua julkisuuteen maanantaina, jolloin Venäjällä juhlitaan Krimin liittämisen vuosipäivää.

Keskusta heikentämässä työntekijöiden asemaa

SDP:n varapuheenjohtaja Antti Lindtman syyttää keskustan puheenjohtajaa Juha Sipilää pyrkimyksistä työntekijöiden aseman heikentämiseksi.

Lindtmanin mielestä Sipilän puheet muun muassa työntekijöiden koeajan pidentämisestä viittaavat siihen, että keskusta on hyppäämässä työelämäkysymyksissä kokoomuksen kelkkaan.

Putin katosi kuin diktaattori katoaa

”On aika luopua kiertoilmauksista.”

Suuret yhdysvaltalaiset uutismediat Bloomberg ja Time / Fortune ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjän presidentin Vladimir Putininjo viikon kestänyt mystinen poissaolo julkisuudesta ja sen käynnistämä levoton huhumylly todistavat Venäjän olevan tällä hetkellä diktatuuri.

Kirjoittajan Leonid Bershidskynmukaan tavalliset venäläiset suhtautuvat johtajansa katoamiseen samalla tavalla ”kuin lapset ovat huolissaan, jos heidän isänsä on mennyt jonnekin eikä palaa kotiin moneen päivään”.

Hänen mielestään demokraattisessa valtiossa johtajan täydellinen julkisuudesta katoaminen ei ole mahdollista. Barack Obamanja Angela Merkelin kalenterit ovat koko ajan avoimia ja mikäli he sairastuvat, siitäkin tiedotetaan asianmukaisesti.

Synnyttikö Putinin rakastajatar...?

Putinin entinen talouspoliittinen neuvonantaja Andrei Iliarionov on nykyään Washingtonissa arvostetun Cato-instituutin tutkijana. Iliarionov ennakoi blogissaan torstaina, että oppositiohahmo Nemtsovin murha oli käännekohta, joka paljasti Kremlin sisäiset ristiriidat.

Putin on Iliarionovin mukaan menettänyt Sota- ja talousjohtajien tuen, ja lähipäivinä asiankannattaja, pääministeri Dmitri Medvedev voi irtisanoutua. Putinin tehtävät ottaisi henkilöstöpäällikkö Sergei Ivanov. Yleisölle kerrottaisiin, että johtaja Putin tarvitsee lepoa.

Borgin ja Vartiaisen rajut lääkkeet

”Elvyttävälle finanssipolitiikalle ei tilaa”

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen ja Ruotsin entinen valtiovarainministeri, maltillisen kokoomuksen Anders Borg esittelivät keinovalikoimaa, jolla Suomen talous voitaisiin saada nousuun. Vartiainen on kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Suomessa.

Borgin mukaan Suomen tila on niin vakava, että palkkojen nousun hillitseminen on elintärkeää jopa 5-10 vuoden ajan. Suomen on parannettava kilpailukykyään lisäämällä työn tarjontaa ja tuottavuutta.

Stubb sanoo, että Borg ja Vartiainen ” toimivat viimeisinä herätyskelloina”.

On muun muassa tarpeen vapauttaa työperusteinen maahanmuutto, lakkauttaa ”työttömyysputki” vuoden 1965 jälkeen syntyneiltä ja parantaa yrittäjyysilmapiiriä.

Borgille ja Vartiaiselle maksettiin ”nollatutkimuksesta” 0€ – ”Raportti on hintansa väärti”

SDP:n kansanedustajaehdokas Timo Harakka Uudenmaan vaalipiiristä arvostelee Anders Borgin ja Juhana Vartiaisen kilpailukykyraporttia.

Ikävä kyllä Ruotsin entisen valtiovarainministerin ja hänen nykyisen puoluetoverinsa esitys on nollatutkimus. Siitä on Suomen valtiolle talouden vaikeuksissa yhtä paljon hyötyä kuin Jyrki Kataisen aikanaan Pekka Himaselta tilaamista ohjelmista.

Pekka Himaselle maksettiin hyvin, joten häneltä sai vaatia tuloksia. Borg ja Vartiainen eivät ottaneet palkkiota, joten heiltä ei voi edellyttää ihmeellistä suoritusta. Borgin ja Vartiaisen raportti on ehdottomasti suositeltavaa luettavaa. Ja se on hintansa väärti, Harakka leukailee blogissaan.

Karu todellisuus Suomesta leviää ulkomailla: ”2600 ihmistä leipäjonossa”

Suomen Pankin johtaja Erkki Liikanen puolestaan toteaa, että Suomeen on kohdistunut useita iskuja samanaikaisesti: metsäteollisuuden ja Nokian alamäki, Venäjän tilanne, väestön ikääntyminen.

Näin arvioitiin pääkaupunkilaisten päivittäin syömiä ruokamääriä vuonna 1964, jolloin Helsingissä oli puolisen miljoonaa asukasta.

Arvostettu talouslehti Financial Times käsittelee Suomen tilannetta laajasti jutussaan. FT:n jutusta piirtyy synkkä kuva Suomen taloustilanteesta.

Lehden toimittaja kuvaa Helsinginkadun leipäjonoa toteamalla, että 2600 ihmisen joukko ei ole jonottamassa uusinta Applen tai Nokian puhelinta, vaan munia, maitoa ja leipää.

Venäjä syyttää Ruotsia Ukrainan sodasta

Venäjän Ruotsin-suurlähetystö vastasi myöhään sunnuntaina Facebook-sivuillaan Ruotsin ulkoministerin Margot Wallströmin esittämään kritiikkiin.

Wallström oli suominut kovasanaisesti Venäjää mielipidekirjoituksessa ruotsalaisessa Dagbladet-lehdessä syyttäen Venäjän miehittäneen laittomasti osan Ukrainasta.

”Siitä (Wallströmin kirjoituksesta) puuttuu tärkein, eli syy, joka aloitti Ukrainan tapahtumat. Länsi tahtoi kaikin tavoin ajaa Kiovaa Euroopan unioniin. Ruotsi oli itäisen kumppanuusohjelman aloitteentekijä, joten sen osuus ei ollut pieni. Tärkein syy (sotaan) oli vallankaappaus, väkivaltainen vallanvaihdos, joka työnsi Ukrainan sisällissodan kuiluun", suurlähetystö vastasi Facebookissa.

"Kuka pysäyttää Vladimir Putinin?"

Konkarikansanedustajan alustus sai kokoomusväen haukkomaan henkeään.

Zyskowicz näki analogian nykyisen Venäjän ja 20- ja 30-luvun Saksan välillä. Molemmissa tapauksissa nöyryytys, heikko johto ja talousvaikeudet vaihtuivat uuteen hallintoon, joka halusi palauttaa kunnian päivät. Saksassa uusi johtaja oli Adolf Hitler ja Venäjän Vladimir Putin.

Venäjän rikkain on Harjavallan nikkeliyhtiön omistaja

Nikkeliä ja palladiumia tuottavan kaivosyhtiön Norilsk Nickelin toimitusjohtaja ja omistaja Vladimir Potanin on Venäjän rikkain henkilö. Suomessa Norilsk Nickel tunnetaan Harjavallan nikkelitehtaastaan.

Yhtiöllä on suuria tuotantolaitoksia Norilskissa Siperiassa. Iso osa tuotannosta syntyy Kuolan niemimaalla. Barents Observerin mukaan tehtaan rikkipäästöt ovat viisinkertaiset Norjan vuosittaisiin päästöihin verrattuna.

Juhana Vartiaisen siirtyminen kokoomukseen lupaa kiinnostavia vaalikeskusteluja

SDP:n riveissä ollaan suut muikeana Vartiaisen siirtymisestä kokoomuksen leiriin. Onhan yksi "Halla-aho" vähemmän sekoittamassa SDP:n vaalikeskusteluja. Nähtäväksi jää Stubbin rajaton riemu, ”Me taisimme saada Teemu Selänteen joukkueeseemme”.

Tuomioja piikitteli Stubbin säästöehdotusta

”Rajansa naurettavalla populismillakin”

Ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) arvostelee Facebookissa pääministeri Alexander Stubbin (kok) avausta ministereiden palkkojen leikkaamisesta.

Hän huomauttaa, että kokoomus näkee leikkaustarpeen suuruudeksi vähintään kolme miljardia euroa. Jos ministereiden palkkoja alennettaisiin vaikkapa 15 prosenttia, säästö olisi Tuomiojan mukaan ”ehkä kokonaista 200 000” euroa.

”Eikö paljon parempi ratkaisu olisi nostaa kaikkien muidenkin vähintään ministerituloja ansaitsevien verotusta jolloin sillä olisi valtiontaloudenkin kannalta jo vähän todellistakin merkitystä, puhumattakaan siitä että näin kaikki suurituloiset pääsisivät kantamaan osaltaan sopeutumistoimien kustannuksia”, Tuomioja ihmettelee.

Uusia pidätyksiä Nemtsovin murhatutkinnassa – yksi pidätetyistä entinen sotilaspoliisi

Venäjällä on tehty lisää pidätyksiä oppositiojohtaja Boris Nemtsovin murhaan liittyen, kertoo Venäjän valtiolliset viestimet. Ensimmäiset pidätykset tehtiin eilen lauantaina.

Yksi murhasta pidätetyistä miehistä on toiminut sotilaspoliisina Tšetšeniassa, kertovat venäläisuutistoimistot viitaten viranomaislähteisiin. Epäilty oli mukana sisäministeriön Sever-joukoissa Tšetšeniassa. Joukot perustettiin vuonna 2006 ja niiden päämaja on Groznyissa. Yksi pidätetty on puolestaan ollut yksityisen vartiointiliikkeen palveluksessa.

Kaksi pidätetty Nemtsovin murhasta

Venäjän turvallisuuspalvelu on kertonut pidätyksistä oppositiojohtaja Boris Nemtsovin murhan tutkimuksissa.

Bortnikovin mukaan pidätetyt ovat Anzor Gubashev and Zaur Dadajev. Kumpikin on kotoisin levottomalta Pohjois-Kaukasukselta. Lausunnossa ei kerrottu tarkempia tietoja.

Venäjän viranomaiset ovat pitäneet murhaa yrityksenä epävakauttaa Venäjää. Virallisina tutkintalinjoina on ollut muun muassa ääri-islamilaisten tai Ukrainan kriisin osuutta murhaan. Myös henkilökohtaisia syitä on epäilty.

Nemtsovin murhasta pidätetyistä on ”riittävän selviä” turvakamerakuvia

Aiemmin on ihmetelty, miksi murha ei ollut tallentunut kamerakuviin, vaikka se tapahtui keskellä Moskovaa aivan Kremlin valtakeskuksen kupeessa.

Muita todisteita ovat lehtitietojen mukaan miesten puhelintiedot ja murhassa käytetystä autosta löytyneet todisteet, jotka viittaavat miehiin.

Nemtsovin murha näytetään nyt islamilaisena mustasukkaisuus­draamana

Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelun FSB:n johtaja Aleksander Bortnikov saapui lauantaina televisiokameroiden eteen kertomaan uutisen: oppositiojohtaja Boris Nemtsovin viikon takaisesta murhasta on pidätetty kaksi epäiltyä, Anzor Gubašev ja Zaur Dadajev.

Mitä tutkinnassa selviää, ja mitä siitä kerrotaan tai vuodetaan julkisuuteen ovat kaksi eri asiaa niin Venäjällä kuin Suomessakin. Mikä siis on Bortnikovin viesti?

Julkisuuteen annetut pidätettyjen nimet viittaavat Kaukasiaan. Dadajev on yleinen sukunimi Tšetšeniassa ja Dagestanissa. Gubašev voisi periaatteessa olla kuka tahansa "Lahtinen" Bulgariaa myöten, mutta Anzor on erittäin kaukasialainen etunimi. Bortnikovin lyhyt ilmoitus siis viittaa "kaukasialaiseen tutkintalinjaan".

Valvontakameravideon saati sitten Budnikoviksi esittäytyneen kuljettajan aitoudesta ei ole mitään takeita. Turvallisuuspalveluiden seurantaan erikoistuneen Agentura.ru-sivuston päätoimittaja Andrei Soldatov sanoikin Dožd-kanavan haastattelussa, ettei hän kiinnittäisi videoon juurikaan huomiota.

Tekikö Jorma Ollila Suomen suurimman bisnesmokan?

Nokia poltti omiin osakkeisiinsa 19 miljardia. Uuden kirjan mukaan se oli moka.

VUOSINA 2003-2008 Nokia osti omia osakkeitaan 19 miljardilla eurolla ja mitätöi ne. Professori Markku Kuisma ja taloustoimittaja Pekka Seppänen kysyvät uudessa kirjassaan: oliko se Suomen suurin bisnesmoka?

Kirjassa Suomen suurimmat bisnesmokat - tarinoita huippujohtamisesta (Siltala), Kuisma ja Seppänen pohtivat Nokian toiminnan syitä.

”Ehkä Nokian johto vain halusi miellyttää kaikkein vaativimpia ja määräilevimpiä omistajia, vähän samalla tavalla kuin pieni koira heiluttaa häntäänsä isommilleen tullakseen hyväksytyksi joukkoon”.

Suomessa ruoka on liian kallista

MTK tulistui S-ryhmälle – ”Kortteja aletaan leikata, jos suomalaisen ruoan halventaminen jatkuu”

Suomessa ruoka on liian kallista

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että tuottajat pitävät S-ryhmän mainontaa vääränlaisena.

S-ryhmä laski tuotteidensa hintoja tammikuun puolivälissä. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön mainoslause ”Halpuutimme hintoja”. Tuottajat ovat loukkaantuneita siitä, että suomalaista ruokaa on pidetty liian kalliina.

Protestina moni tuottaja on vannonut kauppaketjun vaihtuvan.

”Reaktiot ovat vahvoja, sydämistyneitä on paljon”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

Marttila perää S-ryhmältä ehdotuksia, mistä ruuan hinnassa aletaan halpuuttaa. ”Luovutaanko ensin vaikka tuottajien maksamasta salmonellakontrollista? Aletaanko sitten katkoa porsaiden saparot ja kymmenkertaistaa kotieläintuotannon antibioottien käyttö kulujen leikkaamiseksi?” SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä vakuuttelee, ettei halpuutus koidu tuottajien maksettavaksi. ”Esimerkiksi juustojen kotimaisuusaste on kasvanut kampanjan aikana.”

Äänestitkö?

Mitä tuli sanottua

#Vaalit2015

Hansi Harjunharja Piraattipuolue

Mikä mies: Mikä mies, mikä mies, voisi sanoa, että esittävä taiteilija. Miten valtiontalous saadaan kuntoon?

Haglund: Suomessakin pitäisi saada myydä nuuskaa

Käytetäänkö RKP:ssä yleisestikin nuuskaa?


HAH HAH HAA SDP

"On aika kehua Anttia"

SDP lähetti kannattajilleen listan MTV:n vaalitenttiin lähetettävistä Twitter-viesteistä.

Eduskuntavaalien viimeinen kampanjaviikko ratkaisee nouseeko Suomen toiseksi suurimmaksi puolueeksi perussuomalaiset, kokoomus vai SDP.

Puheenjohtajatentti MTV# 15.3.2015
DPK News, toimitus sanoutuu irti ajattelusta, että SDP:n puoluetoimisto olisi maksanut twiitistä.

Nykytrendin mukaisesti myös katsojat pääsevät kommentoimaan tenttejä Twitter-viesteillä, joista osa päätyy tv-ruudun reunaan. Luonnollisesti vaaliaiheinen keskustelu käy muutenkin kuumana Twitterissä juuri tenttien aikaan.

SDP:n puoluetoimistolla onkin haistettu mainio markkinarako: puolue on koonnut pitkän listan valmiita twiittiviestejä, jotka on lähetetty keskiviikkona sosiaalisessa mediassa aktiivisille demareille.

Alexander Stubb kiihtyi oikeistoväitteestä tv:ssä: ”Olen häkeltynyt”

Pääministeri Alexander Stubb (kok.) ihmetteli MTV3:n Huomenta Suomen puolueaamussa miksi häntä pidetään oikeistolaisempana kuin edeltäjäänsä Jyrki Kataista (kok.).

Stubb vähän jopa kiihtyi kun hänen väitettiin vieneen kokoomusta oikealle.

En ole, en ole, en ole. Saanko tämän ihan oikeasti korjata, koska tämä on se tunne mikä mulla on: olen vähän häkeltynyt. Olen vahvan hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion kannattaja, Stubb sanoi.

Eläkeläisten ajettava etujaan tarmokkaammin

Elä­ke­läi­set pi­tä­vät puo­liaan Yh­dys­val­lois­sa.

Ame­ri­can As­so­cia­tion for Re­ti­red Per­sons (AARP) on kaik­kial­la Yh­dys­val­lois­sa toi­mi­va elä­ke­läis­ten jär­jes­tö. Sen suu­ri jä­sen­mää­rä (noin 40 mil­joo­naa) pe­rus­tuu sii­hen, et­tä jo­kai­sel­le 50 vuot­ta täyt­tä­väl­le ame­rik­ka­lai­sel­le tu­lee pos­tis­sa jä­sen­kut­su. Jä­sen­mak­su on niin hal­pa, et­tä useim­mat liit­ty­vät jär­jes­töön. Pai­kal­lis­osas­to­ja toi­mii mo­nil­la paik­ka­kun­nil­la.

Tarvitsemme vahvan eläkeläisten kattojärjestön

Eläk­keel­lään toi­meen­tu­le­vat ve­ron­mak­sa­jat ovat aiem­min vaien­neet, mut­ta nyt he ovat saa­mas­sa kyy­kyt­tä­mi­ses­tä tar­peek­seen.

Elä­ke­läis­ten oi­keuk­sien tar­koi­tuk­sel­li­nen alas­ajo al­koi 19 vuot­ta sit­ten. Vuon­na 1996 sil­loi­nen edus­kun­ta hy­väk­syi "ve­ret sei­saut­ta­van elä­keuu­dis­tuk­sen", jo­ka mi­tä­töi vuo­des­ta 1977 läh­tien toi­mi­neen puo­li­vä­li-in­dek­sin. Uu­den lain myö­tä puo­li­vä­li-in­dek­sis­tä ero­tet­tiin omak­si haa­rak­seen elä­ke­ikäi­sen in­dek­si.

Vuo­sia jat­ku­nut epäoi­keu­den­mu­kai­nen, suo­ras­taan pilk­kaa­va in­dek­si se­kä pal­kan­saa­jia ki­reäm­pi ve­ro­tus ovat ka­ven­ta­neet elä­ke­läis­ten os­to­voi­maa. Näin toi­mii kan­san va­lit­se­ma edus­kun­ta, Suo­men ylin lain­sää­tä­jä. On luo­tu pe­rus­ta ikä­syr­jin­näl­le.

Nii­lo Hyy­tiäi­nen kir­joit­ti (HS Mie­li­pi­de 11. 4.).

 

HS-gallup

SDP selvästi kokoomusta suositumpi

SDP:n suosio hallituspuolueeksi on selvästi suurempi kuin kokoomuksen, paljastaa Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämä tutkimus.

Galluppia galluppien perään, kyllä kansa tietää.

Rokottamattomien lasten määrä kasvanut

THL pelkää tautien yleistymistä

Kansallisen rokotusohjelman kattavuus on heikentynyt. Pelkona on, että rokottamalla tukahdetut taudit alkavat jälleen esiintyä Suomessa.

"Rokoteohjelman kokonaiskattavuus on huonontunut", kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Kokonaiskattavuus mittaa sitä, kuinka suuri osuus pikkulapsista on saanut kaikki kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet. Aiempina vuosina luku oli hyvin suuri, 95 prosenttia.

"Olemme nyt 90 prosentin tuntumassa, ehkä jopa sen alla", sanoo Nohynek.

Ruotsin epäilty sukellusvene olikin tavallinen työvene

Ruotsin edustalla viime syksynä käydyn sukellusvenejahdin keskiössä olleessa valokuvassa onkin sukellusveneen sijasta tavallinen työvene, kertoo Ruotsin puolustusvoimat.

Eläkkeellä oleva merivoimien upseeri Sven-Olof Kviman otti viime syksynä Lidingön saaren lähellä kuvan kohteesta, jota puolustusvoimat piti mahdollisena sukellusveneenä.

Venäläinen oppositiojohtaja pakeni Suomeen

”Me teimme vaaleissa sen, mitä Venäjällä ei saa tehdä”

Petroskoin vaikutusvaltaisimpiin liikemiehiin kuuluva Vasili Popov pelkää pidätystä.

Vasili Popov on myös Karjalan merkittävin oppositiojohtaja, sillä hän johtaa demokratiamielisen Jabloko-puolueen osastoa tasavallassa.

Popov pakeni kuukausi sitten Petroskoista Joensuuhun. Tällä hetkellä hän oleskelee Suomessa turistiviisumilla.

Pakenemisen taustalla on Karjalan tasavallan monimutkainen valtataistelu, joka juontaa vuoteen 2013. Tuolloin Petroskoissa pidettiin kaupunginjohtajan vaalit ja kaikki pitivät selvänä, että vaalit voittaa istuvan kuvernöörin Aleksandr Hudilaisen suosikki. Hudilainen kuuluu Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueeseen.

You Tube muuttuu - mainoksista eroon maksamalla

Haluaisitko mieluummin maksaa videoista rahalla kuin katsomalla mainoksia? YouTube vastaa tarpeeseen vielä tämän vuoden puolella.

Mainosrahoitteinen YouTube herättää närää erityisesti matkan päällä, kun yhä epätasaisten mobiilinettiyhteyksien varassa pitäisi ladata varsinaisen sisällön lisäksi myös mainokset.

Vaan pian ei ehkä tarvitse.

Lasten You Tube tarjoaa ohjelmia, jotka olisivat televisiossa laittomia

Ihmisoikeusjärjestöt valittavat YouTube Kidsin sisällöstä.

Nyt useat yhdysvaltalaiset ihmisoikeusjärjestöt ovat tehneet sovelluksesta valituksen Federal Trade Comissionille, joka on sikäläinen kuluttajansuojaa valvova taho.

Järjestöjen mukaan sovellus on niin täynnä tuoteasettelua ja muuta mainontaa, että on vaikea tietää, missä raja viihdesisällön ja mainosten välillä menee.

Erääksi esimerkiksi järjestöt ovat nostaneet seitsemänminuuttisen videon, jossa nukkeversiot Disneyn Frozen – huurteinen seikkailu -animaatioelokuvan päähahmoista istuvat lelu-McDonaldsin sisällä syömässä jäätelöä ja juomassa Spriteä. Kids TV

Pulmusista tähtiin noussut Christina Applegate on edelleen hehkeä nainen

Näyttelijä Christina Applegate muistetaan erityisesti komediasarjasta Pulmuset, jossa hän teki mieleenpainuvan roolin Bundyn perheen rääväsuisena ja kapinoivana tyttärenä. Christina Applegate, 43, on edelleen hehkeä ja kuvauksellinen nainen.

Teslan Musk säikäytti ennustamalla ihmisille autonajokieltoa

Musk sanoi robottiautoista tulevan turvallisia.

Elon Musk, Teslan perustaja ja toimitusjohtaja, säikäytti itsensäkin tiistaina, kun hän sanoi, että tulevaisuudessa auton ajaminen kiellettäisiin ihmisiltä.

Puhe, jossa puututaan amerikkalaisten ja heidän autojensa väliseen suhteeseen, voi herättää yhtä ankaria reaktioita kuin pääministeri Alexander Stubbin puhe siitä, että Apple oli Nokian romahduksen takana.

Snowdenin sankaripatsas poistettiin pikavauhtia

Joukko vapaaehtoisia pysytti maanantain vastaisena yönä New Yorkin kaupungin puistoon tietovuotaja Edward Snowdenin sankaripatsaan. Kaupungin viranomaiset osoittivat epätavallista ripeyttä ja poistivat patsaan jo seuraavana päivänä.

Kolmen nimettömänä pysyttelevän taiteilijan tekemä Edward Snowdenin rintapatsas ja sen kotkalla koristettu jalusta olivat olleet työn alla vuoden päivät. Patsaan ja sen pystyttämisen tarkoituksena oli herättää suurta mediaa kiinnittämään enemmän huomiota Snowdenin edustamiin amerikkalaisiin perusarvoihin ja siihen, ettei NSA:n massaurkinnan suhteen ole tehty mitään.

Twitterissä oleva "vaalitili" levittää linkkejä Venäjä-propagandaan

Netistä ja somesta vaalitietoa etsivän kannattaa olla varovainen.

Hakusanalla "eduskuntavaalit" löytää nopeasti tiensä osoitteeseen www.eduskuntavaalit-2015.fi. Twitteristä puolestaan löytyy tili nimeltä @eduskuntavaalit.

Oikeusministeriöllä ei ole tietoa sivuston tai Twitter-tilin ylläpitäjistä. Internetsivuston ylläpitäjän motiivi kuitenkin lienee selkeä: mainostilan myynti.

Oikeusministeriö on tehnyt tilistä ilmiannon Twitterille ja toivoo mikroblogipalvelun poistavan tilin.

Työn loputtomat kauhut ja vaarat

Suo­meen pi­tää luo­da 100 000 uut­ta työ­paik­kaa! Ei, Suo­meen pi­tää luo­da 200 000 uut­ta työ­paik­kaa! Työl­lis­tä­mis­tä on hel­po­tet­ta­va ja pien­työn­an­ta­jia tuet­ta­va!

Tut­ta­va­per­he tar­vit­si ko­tiin­sa ko­din­hoi­ta­jan. Tä­män työ­hön kuu­lu­vat eri­lai­set teh­tä­vät keit­tiös­sä ja kyl­py­huo­nees­sa: ruoan­lait­to, pien­ten las­ten hoi­ta­mi­nen ja sii­vous. Työ­hön pal­kat­tiin ul­ko­maa­lais­taus­tai­nen nai­nen.

Vi­ran­omai­set ha­lu­si­vat kar­toit­taa ko­ti­apu­lai­sen työ­hön liit­ty­viä vaa­ro­ja.

Vi­ral­li­sen työ­paik­ka­sel­vi­tyk­sen tu­lok­se­na kir­jat­tiin usei­ta ter­veys­ris­ke­jä. 15-si­vui­nen oh­jeis­tus oli huo­lel­lis­ta työ­tä.

Ra­por­tis­sa to­det­tiin, et­tä ta­lou­den­hoi­ta­jaa uh­kaa muun muas­sa bio­lo­gi­nen al­tis­tu­ma – toi­sin sa­noen hän jou­tuu vaih­ta­maan vaip­po­ja ja pe­se­mään sen yh­tey­des­sä lap­sia.

Prinssi Harry nyreissään nykyajan selfie-vitsauksesta

”Ota vaan normaali valokuva”

Eräs teini-ikäinen ihailija nojasi pitkälle aidan yli ja halusi ottaa selfie-kuvan prinssin kanssa, mutta tämä ei ollut ajatuksesta kovin innoissaan.

Ei, vihaan selfie-kuvia. Vakavasti puhuen, sinun pitää päästä tästä eroon. Tiedän sinun olevan nuori, mutta selfiet ovat pahasta, prinssi Harry totesi.

Australialainen kuvausryhmä tallensi tilanteen, joka aiheutti yleisöjoukossa pienen naurunremakan. Sen jälkeen prinssi kääntyi vielä takaisin ja hymyili tytölle.

Ota vaan normaali valokuva, hän tuumi.

100-vuotiaan ruumiissa vankina

”Olen ollut onnekas”

Progeriapotilaille kasvot antanut englantilainen Hayley Okines menehtyi kotonaan torstaina 2. huhtikuuta.

Harvinaisesta Hutchinsonin-Gilfordin syndroomasta eli progeriasta kärsinyt Hayley Okines menehtyi torstaina 2. huhtikuuta 2015, hieman ennen iltakymmentä. Okinesin äiti Kerry Okines päivitti suru-uutisen Facebook-tililleen perjantaina aamulla.

Progeriapotilaan keho vanhenee noin kahdeksan kertaa tavanomaista nopeammin. Siksi monet sairastuneista menehtyvät jo teini-iän alkuvuosina. 3. joulukuuta 1997 syntynyt Hayley uhmasi todennäköisyyksiä ja eli yli 17-vuotiaaksi.

SYDÄNKOHTAUS

Lunta sataa. Heikki Pärnänen istuu aamuyöllä parvekkeellaan ja yrittää saada henkeä. Nukkumisesta ei tule mitään. Sängyssä tuntui, että tukehtuu, mutta kylmä ilma vähän helpottaa oloa.

Oudot tuntemukset alkoivat Baltic Queen -laivalla kaksi viikkoa sitten. Pärnänen oli humpannut ja valssannut rouvansa kanssa tuntikausia Suomenlahden aalloilla. Muutama rohkaisevakin oli otettu.

Stentti verisuoniverkko

Stentti on metallinen verkkoputki, joka pitää avatun suonen auki.

Matkan jälkeen jalat alkoivat turvota ja olo oli vetämätön. Lyhyellä kauppamatkallakin hengästytti ja ylävatsaa poltteli. Pärnänen ajatteli, että ruoansulatus temppuili. Kun on tottunut prenkkoihin, lääkäriin ei kovin herkästi tule lähdetyksi.

Pärnäsen rinnassa on täydessä käynnissä vakava sydäninfarkti. Sydänlihas tekee kuolemaa

Mutta sitä ei näe päällepäin, eikä Pärnäsille tule mieleen soittaa hätänumeroon. Koivukylän terveysasema on lähellä, vajaan kilometrin päässä.

Sydämen pinnalla kulkee kaksi sepelvaltimoa, vasen ja oikea, ja ne kuljettavat happea sydänlihakselle. Ilman happea yksikään lihas ei toimi. Jalka ei nouse, pallea ei hengitä, eikä sydän pumppaa. Osalla ihmisistä sepelvaltimoiden seinämän sisään kertyy vuosien varrella rasvaa ja kolesterolia. Epäterveelliset elintavat, lihavuus, liikunnan välttely ja korkea verenpaine nopeuttavat tätä.

Joskus sepelvaltimon kolesterolipullistuma repeää. Repeämästä purskahtaa suonen sisäpinnalle kolesterolia ja muuta töhnää. Siihen alkaa kerääntyä harmaita ja tahmeita verihiutaleita, ja suonen virtaus heikkenee nopeasti.

Sepelvaltimo voi mennä kokonaan tukkoon kymmenissä sekunneissa. Kipu ei enää mene ohi. Silloin puhutaan infarktista, sydänkohtauksesta.

RKP:n mukaan säästettävä julkiselta sektorilta 3,5–4 miljardia euroa

Ruotsalainen kansanpuolue uskoo, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksuajan lyhentäminen kannustaisi työttömiä hakemaan töitä

RKP säästäisi muun muassa vähentämällä kuntien tehtäviä.

Esimerkiksi solariumien ja postilaatikoiden paikkojen valvomisen voisi ottaa kunnilta pois.

Eduskuntapuolueiden vaalivideot

Eduskuntapuolueiden vaalimainoksissa on eroja. Aalto-yliopiston median laitoksen tutkija Hanna Weseliuksen mukaan perussuomalaiset pyrkivät vaikuttamaan tulevaisuuden uhilla, kun taas muut pitäytyvät perinteisissä vaikuttamisen keinoissa.

Onko eettistä laittaa pieni tyttö samaan videoon kuin sotilasajoneuvo ja terroristijärjestö al-Shabaab

Perussuomalaisten vaalivideo on kerronnallisesti omassa sarjassaan. Kyse on miehekkäästä ja dramaattisesta videosta, jossa luodaan toimintaelokuvista tuttua jännitystä. Sen kohdeyleisö löytyy työtätekevistä miehistä. Tästä huomaa, että kyse on oikeistopopulistisen puolueen videosta, jossa luodaan uhkakuvia.

Videoblogin suunnittelu käy jo työstä

Yle ja tubettajat suunnittelevat parhaillaan yhteisiä videotuotantoja. Tubetus tekee tuloaan myös perinteiseen televisioon.

Tubettaja Veronica "Mariieveronica" Verho kertoo olevan "semimahdotonta" liikkua kaupungilla ilman tunnistetuksi tulemista.

Ainakin Kampissa käveleminen fanien juuri päästyä koulusta. Innokkaimmat alkavat kiljua, Veronica naurahti Ylen aamu-tv:n vieraana.

Yksityisyyttä pitää varjella, vaikka Veronican omia videosuosikkeja ovatkin "my dayt" eli koko päivän tapahtumista koostetut klipit. Miltei sadantuhannen videoseuraajan huomiossa on hyvät ja huonot puolensa. Eräs fanityttö ehti soittaa ennen kuin Veronica muutti puhelinnumeronsa salaiseksi. Kerran vbloggaaja itse kuvasi vahingossa oman osoitteensa nettiin.

Yle on aloittanut tubettajien kanssa suunnitelmat yhteisistä videotuotannoista. Mukana on Kuulasmaan mukaan niin ison yleisön nimiä kuin vasta-alkajiakin. Tuloksia nähdään tuonnempana.

Antti Rinteen pekonipastassa yli 10 000 kaloria

Tämän jälkeen voi todella tarvita elvytystä.

Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd) esittelee SAK:n Hyvää työtä Suomi -sivuilla bravuuriruokaohjeensa, pekonispagetin.

Reseptin mukaan pastaan laitetaan muun muassa 800 grammaa pekonia, 800 grammaa mustaleimajuustoraastetta, kolme purkkia vispikermaa ja viisi ruokalusikallista oliiviöljyä. IS:n karkea kalorilaskuri paljasti, että Antti Rinteen pekonispagetti sisältää yli 10 000 kaloria.

Rinne on tunnettu elvyttävän talouspolitiikan puolestapuhujana – ja tämän pläjäyksen jälkeen voi todella olla pienelle henkilökohtaiselle elvytykselle tarvetta. Jos siis kaiken syö kerralla ja yksin.

Näitä tarvitset Antti Rinteen 10 000 kalorin pekonipastaan
2 x 400 g pekonia – 280 kcal / 100 g = 2 240 kcal
1,5 kpl punaista paprikaa – 76 kcal / 100g = n. 50 kcal
6 isoa valkosipulinkynttä – n. 20 kcal
1 tl jauhettua mustapippuria – n. 5 kcal
2 x 400 g mustaleimajuustoraastetta – 400 kcal / 100g = 3 200 kcal
500 g spagettia – 350 kcal / 100g = 1 750 kcal
6 dl vispikermaa – 348 kcal / 100ml = 2 088 kcal
5 rkl oliiviöljyä – 884 kcal / 100g, 80ml oliiviöljyä = n. 700 kcal
Yhteensä n. 10 053 kaloria
Rinteen spagettiohje löytyy Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n sivuilta.

Teslan uuden sähköauton rinnalla lähes kaikki nykyautot tuntuvat antiikkisilta

Uusi Tesla Model S on tulevaisuuden auto, jonka voi hankkia jo tänään.

Mutta tulevaisuus maksaa lähes 140 000 euroa.

Sähköauto Teslan laadukkaasti viimeistellyissä sisätiloissa on tilaa mukavasti viidelle hengelle, ja kahdessa tavaratilassakin kuin suurissa farmareissa. Toimintamatka täydellä latauksella on parhaimmillaan lähes 500 kilometrin mittainen, mutta Suomen talvessa taittuu vain noin 300 kilometrin matka yhdellä latauksella.

Auton suorituskyky on typerryttävä. Se saa paatuneimmankin sähköautoskeptikon suun hymyyn, sillä sähköauton välitön vääntövoima tuntuu selkäpiissä asti. Tavallinen 0–100 km/h kiihdytys on ohi 3,4 sekunnissa. Se on neliovisten sedan-autojen maailmanennätys.

Pitääkö Sastamalakin tyhjentää?

Onko Sastamala liian kaukana Tampereen auringonsäteistä?

RAY:n toimitusjohtaja pillastui Iina Kuustosen tempusta

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) toimitusjohtaja Velipekka Nummikoski hyökkää suosikkinäyttelijä Iina Kuustosta vastaan Twitterissä.

Ilta-Sanomat tavoitti Nummikosken sunnuntai-iltana. Nummikoski kertoo saaneensa sunnuntaina tekstiviestin, jossa mainittiin Kuustosen esiintyvän Kotikasino.com-sivuston mannekiinina.

Tämä (Kotikasino.com) on rahanpelitoimija, jolla ei ole lupa toimia Suomessa, mutta kilpailee suomalaisista asiakkaista. Ja tämän (Kotikasino.comin) toiminnan tarkoituksena on muuttaa suomalaista rahapelijärjestelmää toisenlaiseksi, Nummikoski sanoo.

Suomalaisilta asiantuntijoilta kovaa tekstiä Venäjästä: ”Täytyy varautua pahimpaan”

Suomen tulee tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta ensisijaisesti yhteistyötä tulisi tehdä länsimaiden, Euroopan unionin ja Naton kanssa, kirjoittavat tutkijatohtori Hanna Smith Aleksanteri-instituutista ja professori Jarno Limnéll Aalto-yliopistosta Svenska Dagbladetissa

Tuhansissa Boeing-koneissa vika joka pitää korjata

Norjan onnettomuustutkintakeskuksen tuore raportti kertoo, että Norwegianin Boeing 737 oli vähällä tuhoutua Kittilässä tapaninpäivänä 2012.

Maailma on luottanut Boeingiin, mutta torstaina julkaistun norjalaisen onnettomuustutkintaraportin perusteella kaikki tällä hetkellä käytössä olevat koneet saattavat joutua takaisin tehtaalle muutostöiden takia.

Raportin mukaan kaikkien Boeing 737 -koneiden korkeusperäsimien toiminta pakkasolosuhteissa tulee tarkistaa, kertoo E24-sivusto.

Sauli Niinistölle naljailua Venäjällä

Muistutus ”hitleriläisistä”

Useat venäjänkieliset tiedotusvälineet uutisoivat presidentti Sauli Niinistön päätöksestä olla osallistumatta Moskovassa toukokuussa järjestettävään voitonpäivän juhliin.

Monet maailman johtajat ovat hyväksyneet kutsun Venäjän juhlaan, ja erityisen odotettu vieras on Pohjois-Korean Kim Jong-un

Uutistoimisto NewsBalt kertoo, että Niinistön lisäksi kutsusta kieltäytyivät Ison-Britannian pääministeri David Cameron, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Puolan entinen pääministeri Donald Tusk sekä Georgian, Slovenian ja USA:n presidentit.

NewsBalt naljaili Niinistön päätöksestä.

Suomen presidentille on luultavasti läheisempiä ne Suomen armeijan sotilaat, jotka osallistuivat hitleriläisten rinnalla Leningradin piiritykseen, NewsBalt kertoo uutisen päätteeksi.

Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro pitää presidentti Sauli Niinistön päätöstä olla osallistumatta Moskovassa järjestettävään voitonpäivän juhlaan ”tarkkana pelinä”

Hän arvioi, että Suomi haluaa olla siinä joukossa, joka teki päätöksen Ukrainan tilanteen takia ja käyttää tilannetta protestin esittämiseen.

On selvää, että venäläiset ovat aika herkkänä tässä tilanteessa. Tarkkaan katsotaan ketkä osallistuvat ja millä tasolla osallistutaan. Kyllä tämä varmasti kommentteja kirvoittaa, hän sanoo.

Lufthansa ei vahvista New York Timesin väitettä

Lentoyhtiö Lufthansa ei vahvista yhdysvaltalaislehti New York Timesin väitettä siitä, että toinen koneen lentäjistä poistui ohjaamosta ennen turmaa, eikä päässyt takaisin.

NYT perustaa väitteensä nimettömänä esiintyvän tutkijan tietoihin, joka on mukana selvittämässä lento-onnettomuutta. Tutkijalähteen mukaan toinen lentäjistä koputti ensin rauhallisesti oveen, mutta yrittää lopulta rikkoa sen.

Airbusin opetusvideolla näytetään, miten lentokoneen ohjaamon ovi toimii

Onko lentokoneen ohjaamon ovi jo liian turvallinen?

Vuoden 2001 New Yorkin terrori-iskujen jälkeen ohjaamon turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ohjaamon turvaamiseksi. Ulkoapäin koneen ohjaamoon on lähes mahdoton päästä. Ohjaamon ovi on käsiaseen kestävä erittäin turvallinen ovi.

Koneesta löytyvin tarvikkeiden avulla ohjaamon ovea on mahdoton murtaa. Miehistön jäsen saa tietyin menetelmin oven auki ulkoapäin, mutta sisäänpääsy voidaan estää ohjaamosta, jos niin halutaan, liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu kuvailee.

Alppien lentoturma saattoi olla myös harkittu teko

Yksi suuri kysymys on ollut se, miksi lentäjät eivät kommunikoineet lennonjohdon kanssa, kun koneen korkeus alkoi pudota. New York Timesin haastattelema tutkinnassa mukana oleva ranskalaisvirkamies pitää radiohiljaisuutta häiritsevänä seikkana.

Toisaalta ei voida sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että hiljaisuus oli harkittu päätös.

Minusta se vaikuttaa hyvin oudolta, että koneen korkeus putoaa pitkään tavallista vauhtia, eikä kukaan puhu mitään, nimettömänä puhuva virkamies pohtii lehdelle.

The Aviation Herald

Kertoo oudoista tilanteista saksalaisyhtiö Germanwingsin lennoilla vuosina 2008 ja 2010

A319-kone oli matkalla Dublinista Kölniin. Purseri ilmoitti heti nousun jälkeen ohjaamoon, että lähes kaikki matkustajat olivat nukahtaneet ja hänen kollegansakin näytti voivan huonosti. Kun purseri kysyi kollegaltaan, oliko tämä kunnossa, vastausta ei kuulunut.

Kapteenikin huomasi voivansa hieman pahoin ja ilmoitti myöhemmin tunteneensa kihelmöintiä oikeassa kädessään. Hän oli huolissaan koneen ilmanpaineesta.

Mitä tapahtui viime hetkillä? 5 avointa kysymystä

Miksi Germanwingsin kone syöksyi päin vuorta ilman, että edes hätäkutsua oli lähetetty? Syyn ei pitäisi olla ainakaan säässä.

Tapahtuiko sama mitä Helios Airwayssille?

Helios Airways oli kyproslainen halpalentoyhtiö. Yhtiö perustettiin vuonna 1998 ja sillä oli lentokoneita 3. Kohteita yhtiöllä oli 14. Yhtiö lopetti toimintansa vapaaehtoisesti Helios Airwaysin lento 522 jälkeen.

Yhdysvaltain lentotukialus lähdössä sotaan Isisiä vastaan

Yhdysvaltain lentotukialus USS Theodore Roosevelt on lähdössä Lähi-itään. Sen kannelta lähtevät kymmenet hävittäjät voivat pommittaa Isisin kohteita ympäri vuorokauden. Ylen toimittaja Antti Kuronen kertoo käynnistään tällä lentotukialuksella.

USS Theodore Roosevelt on maailman suurin sotalaiva

Melu on valtava kun F/A 18 Horneteja lähetetään matkaan katapultilla. USS Theodore Roosevelt on Nimitz-luokan lentotukialus, maailman suurin sotalaiva. USA:lla näitä on kymmenen, muilla mailla ei ole vastaavan kokoisia aluksia.

Käytätkö rosan väristä hittisuolaa?

Syöt siis ruostetta

Himalajan vuorisuolan ainesosiin tutustunut lääketieteen professori Juhani Knuuti ihmettelee väitteitä muotituotteen terveysvaikutuksista.

Himalajan suolasta on mitattu alkuaineita, joita elimistö tarvitsee, kuten jodia ja seleeniä. Niiden pitoisuudet ovat kuitenkin niin pieniä, että yhden vuorokauden jodinsaannin turvaamiseksi suolaa pitäisi syödä 100 g päivässä ja seleenin saamiseksi peräti 1000 g päivässä!

Himalajan vuorisuolaa kutsutaan myös kristallisuolaksi ja ruususuolaksi sen värin perusteella. Suola on siis lähes kokonaan NaCl:a, mutta onhan niissä tosiaan myös muita aineita! Mitä loput 2–4 % suolasta sitten on?

Mutta entä nuo 80 muuta ”elimistölle tärkeää ainetta” Himalajan suolassa? Voisiko näillä aineilla kuitenkin olla terveysvaikutuksia?

Ne ovat louhimisen aikana seokseen sattuneita epäpuhtauksia. Periaatteessa missä tahansa kadulta poimitussa roskassa on kymmeniä alkuaineita. Pelkästään alkuaineiden suuri lukumäärä ei tee niitä terveystuotteiksi.

Vaihtamalla tavallisen ruokasuolan muotisuolaan ei varmasti ole odotettavissa terveyshyötyjä. Toki roosan värisen sormisuolan käytöllä voi olla esteettisiä vaikutuksia. Ehkä voi tuntua, että kalliin suolan ripottamisella ruokaansa satsaa omaan hyvinvointiinsa. Jos on rahaa tuhlattavaksi tällaisiin rituaaleihin, niin mikäs siinä.

Yliopiston mainos päätyi mitavittua.fi
vihasivustolle

Itä-Suomen yliopiston mainos on päätynyt arveluttavalle mitavittua.fi -vihasivustolle.

Yliopistossa ei tiedetty mainoksen joutuneen sivustolle. Mitavittua.fi:ssä on julkaistu esimerkiksi maahanmuuttajiin kohdistuvia rasistisia kirjoituksia.

Mitavittua.fi -sivustolla julkaisun luonnehditaan olevan radikaali ja puolueeton vastakohta massamedialle. Vihapuhetta ja sananvapautta Tampereen yliopistossa tutkineelle Paula Haaralle mitavittua.fi on tuttu.

Sivusto pyrkii esittämään itsensä uutissivustona ja jäljittelemään verkkolehden ulkonäköä. Tavoitteena on ilmeisesti tuoda esiin totuutta, jota valtamedia ei muka tuo esiin.

Tämä on esimerkki tavasta, jolla vihaa voi internetissä lietsoa ilman, että on näkyvästi aggressiivinen. Voidaan argumentoida rauhallisesti ja esittää erilaisia faktoja uutismaisilla keinoilla, mutta lietsotaan syrjintää ja vihamielisyyttä, Haara jatkaa.

mitavittua.fi

Verkkotunnuksen haltija on Ilja Janitskin. Janitskin asuu tiettävästi Barcelonassa. Janitskin oli Jussi Ahteen kanssa vuonna 2002 perustetun ilmaisjakelulehti Absoluten perustajia. Jussi Ahde on poliitikko Matti ja Hilkka Ahteen poika.

Mistäs äläkkä ja kuka suutui?

Twitter kävi kuumana

Twitter-lista vai laiton henkilötietorekisteri? – Case autofollowers

Listasta on käyty Twitterissä tietyn väliajoin avointa keskustelua, koska en ole ainoa, jota tällainen toiminta häiritsee. Keskustelu räjähti kunnolla jo vuosia sitten, kun Aku Erosen tili jäädytettiin Twitterin toimesta, syynä spämmääminen.

Lauantaina 21.3.2015 keskustelu käynnistyi aiheesta pitkästä aikaa uudestaan kun Parkkisenniemi tweettasi MTV3:n uutisesta ”Erilainen ote tv-tenttiin – kuumat nimet somesuosikkien silmin”, johon muunmuassa Aku oli otettu mukaan:Sosiaalista mediaa pidetään usein nuorten juttuna – virheellisesti!

Kuumat nimet MTV3-kanavalla 24.3. kello 20-22
Ensi tiistaina MTV:n studiolla haastetaan joukko eduskuntavaalien "kuumia nimiä" eli tunnettuja ehdokkaita keskustelemaan Suomen tulevaisuudesta.

Puheenjohtajia ei tässä tentissä nähdä.
Mukana ovat Harry Hjallis Harkimo (kok), Jutta Urpilainen (sdp), Matti Vanhanen (kesk.), Sampo Terho (ps.), Jani Toivola (vihr.), Li Andersson (vas.), Jufo Peltomaa (rkp) ja Sari Essayah (kd.).

Yhden Suomen ja somen suosituimman tilin takana on eläkepäiviä viettävä 61-vuotias Aku Eronen. Hänen twiiteistään on tullut jo ilmiö. Eronen julkaisee twiittejä sekä suomeksi että englanniksi. Hänellä on yli 60 000 seuraajaa.

Akulla on useampi tili ja viime syksynä joku hakkeroi Akun toisen käyttäjätilin, anewsfi:n, joka on pysynyt hakkerin hallussa siitä lähtien. Hakkeri oli hänen mukaansa kyllästynyt Akun ylimielisyyteen: Aku on ylimielinen eikä kunnioita valokuvaajien tekijänoikeuksia. Hän haluaa tehdä Twitterissä bisnestä. No ei onnistunut.

Oma veikkaukseni on kuitenkin se, että tosiasiassa Twitter narautti Akun käyttöehtojen vastaisesta Twitterin käytöstä.

Kirjoittanut Roni Laukkarinen.

Nyt.fi:n juttu Aku Erosesta syksyltä 2014.

"Suomen talouspuhe täysin epä-älyllistä"

Professori Pertti Haaparanta ihmettelee vaatimuksia julkisen talouden leikkauksista

Vaalien lähestyessä yhdestä asiasta vallitsee Suomessa lähes yksimielisyys: julkista taloutta on sopeutettava.

"Kaikki rationaalisen päättelyn periaatteet on unohdettu. Siitä, että Suomi velkaantuu, ei seuraa suoraan leikkausten välttämättömyys. Meillä vallitsee yhä enemmän tällainen velkakello-ajattelu."

Haaparannan mukaan tulevan hallituksen pitäisi elvyttää, eli harkinnanvaraisia menoja tulisi lisätä ja veroja leikata. Taloutta on sopeutettu joka vuosi vuoden 2009 elvytyksen jälkeen.

"Sen seuraukset nähdään. Kiristävä politiikka on nimenomaan lisännyt velkaantumista."

Tsaari Nikolai II vieraili Helsingissä 1915

Kuvaaja Oscar Lindelöf joutui maaliskuussa 1915 pysyttelemään piilossa neljä vuorokautta, sillä venäläiset viranomaiset vaativat, että filmi on lähetettävä sensuroitavaksi Pietariin.

Venäjän tsaari Nikolai II kävi Helsingissä vain kerran. Nikolaita ei Suomessa rakastettu ja vastaanotto oli viileä. Vierailusta tehtiin kuitenkin vastoin sensuurin määräyksiä filmi, joka on Ylen arkiston arvokkaimpia filmejä.

Suomessa elettiin toista sortokautta. Keisarin vierailu olikin huonosti ajoitettu. Vuotta aikaisemmin Nikolai II oli vahvistanut suunnitelman Suomen venäläistämiseksi.

Venäjä ja sen osana muodollisesti myös Suomi kävivät ensimmäistä maailmansotaa. Romanovien 300 vuotta jatkunut valtakausi oli murentumassa ja tsaarinvalta natisi liitoksissaan.

Lentävä automme tulee myyntiin 2017

Slovakialainen yhtiö AeroMobil kertoo alkavansa myydä lentäviä autoja vuonna 2017.

Yhtiö on kehittänyt lentävää autoaan pitkään ja esitellyt sen toimintaa muun muassa yhtiön verkkosivuilta löytyvällä videolla. Siinä auto ajelee ensin moottoritiellä, minkä jälkeen auto pysäköi ja avaa siipensä. Sitten se käyttää nurmikenttää kiitoratanaan ja nousee korkeuksiin.

Yhtiön mukaan auto muuntuu autosta lentokoneeksi sekunneissa.

Lentokoneena AeroMobil pystyy liikkumaan 200 kilometrin tuntinopeudella, ja maassa se yltää 160 kilometrin tuntinopeuteen, yhtiö kertoo. Yhdellä tankillisella auton pitäisi pystyä lentämään 700 kilometrin matka.

Olisiko lentävä auto ehtinyt väistää?

Näin käy kun aivot unohtuu off tilaan.

Revontulia HIP HEI!

Revontulet 180315

Revontulet loistivat 17.3.2015 voimakkaina ja näkyivät aina eteläistä-Suomea myöten. Tasan kaksi vuotta sitten oli samanlainen "Valojen Yö"

”Karl Fazer” -heitto kuumentaa – Sarasvuo: ”Tuttujani jättänyt Suomen”

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sohaisi tikulla ampiaispesää, kun hän hämmästeli Twitterissä, ”mahtoiko Karl Fazer vuonna 1891 perustaessaan ranskalais—venäläisen suklaapuotinsa valittaa Suomen verotusta”.

Aika yrittää ja lopettaa valitus, Niinistö twiittasi.

Sarasvuo JariVille Niinisto
Ja viikon Twitter viisastelupalkinnon saa Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö, suklaalta haiskahtavalla lausunnolla.

"Kypärän käyttöpakko vähentää pyöräilyä"

Pyöräilijöiden turvallisuutta tulisi edistää kypäräpakon sijaan parantamalla pyöräilyn infrastruktuuria, kirjoittavat liikenteen tutkijatohtori ja neurokirurgian osastonylilääkäri.

Yksi julkisessa keskustelussa esille nousseista uudistamisideoista on ollut pyöräilykypärän käytön muuttaminen pakolliseksi. Nykyinen laki suosittelee kypärän käyttöä mutta ei pakota siihen.

Tutkimusten ja kansainvälisten kokemusten perusteella tiedetään, että kypäräpakko on tehokkaimpia tapoja vähentää pyöräilyä.

Australiassa otettiin kypäräpakko käyttöön vuonna 1990. Sen jälkeen kypärää käytettiin 9 prosenttia enemmän, mutta pyöräilyn kokonaismäärä väheni 42 prosenttia.

Kypärä ei estä yhtään onnettomuutta. Pyöräilyvammat ovat selvästi harvinaisempia maissa, joissa pyöräillään paljon ja joissa on hyvä pyöräilyinfrastruktuuri mutta kypärän käyttö ei ole yleistä, kuin maissa, joissa käytetään kypärää mutta infrastruktuuri on kehittymätön.

Onko somesuosio silmänlumetta - Arman Alizadilla 79 prosenttia valeseuraajia

Suomen suosituimmilla twiittaajilla on kymmeniätuhansia seuraajia - vai onko? Somesuosikeilla näyttää olevan Twitterissä paljon mahdollisia valeseuraajia.

Twitterin seurantaan on olemassa työkaluja, joilla voi yrittää määritellä sitä, kuinka moni tilin seuraajista on "valeseuraaja".

Valeseuraajaksi voidaan määritellä käyttäjä, jonka tili on luotu äskettäin, profiilikuvana on oletuskuva eikä tiliä ole käytetty muuhun kuin muiden seuraamisen.

Tv-suosikki Arman Alizadilla epäilyttäväksi luokiteltavien seuraajien osuus oli SocialBakersin mukaan suurin. Peräti 79 prosenttia Alizadin seuraajista on Social Bakersin mukaan joko tyhjiä tai epäilyttäviä tilejä.

"Kurkkijat" riesana?

Riesaksi voi muodostua myös, "Kurkkijat", jotka ilmestyvät seuraajiksi ja jos et seuraa poistuvat muutaman päivän sisällä.

Näiden tarkoituksenakaaan ole keskustella kanssasi, vaan lisätä omaa seuraajiensa määrää. Twitterissä ei ole pakko seurata jos sinua seurataan, voit valita seurattavat kiinnostuksesi mukaan. Näistä "Kurkkijoista" ei ole muuta haittaa kuin että se antaa huonon kuvan heistä itsestään. Helppokeino päästä näistä eroon blokata heidät, niin eivät voi enää ilmestyä listallesi.

Pieni toivo Talvivaarasta: ”Parempi kuin konkurssi”

Selvitysmies uskoo, että saneerausohjelma on kaivosyhtiö Talvivaaran pörssinoteeratulle emoyhtiölle eli Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle ja sen velkojille parempi vaihtoehto kuin konkurssi.

Talvivaaran selvittäjä haluaa turvata osan osakkeenomistajien sijoituksista

Pörssiyhtiö Talvivaaran yrityssaneerauksen selvittäjä, asianajaja Pekka Jaatinen, on lähettänyt Espoon käräjäoikeuteen täydennetyn saneerausohjelmaehdotuksen. Täydennyksen keskeinen ajatus on, että Talvivaaran 80 000 osakkeenomistajalle tarjotaan mahdollisuus osittain turvata sijoituksensa.

Jaatisen ehdotuksen mukaan yhtiön veloista leikataan 99 prosenttia, mutta velkojille tarjotaan mahdollisuus myös muuttaa saatavansa osakkeiksi.

Lämmittelyn idea on ymmärretty väärin

Heitä on keskuudessamme paljon. Lenkkeilijöitä, kuntosalilla kävijöitä ja palloilijoita, jotka eivät koskaan lämmittele ennen treeniä. Ja ihan hyvin on mennyt.

Onko ennen liikuntaa siis pakko tehdä aikaa vievä lämmittely, jos on selvinnyt vammoitta ilmankin?

On, sanoo lämmittelyn ja liiketaitoharjoittelun vaikutuksia kymmenen vuotta tutkinut UKK-instituutin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kati Pasanen.

"Tutkimusten mukaan urheilu ilman lämmittelyä nostaa ihan oikeasti loukkaantumisriskiä. Varsinkin intensiivisissä harjoituksissa on lihasrevähdysten ja nyrjähdysten riski, jos hermosto ja lihaksisto eivät ole vielä mukana nopeissa liikkeissä", Pasanen sanoo.

Siksi lämmittelyssä olisikin tärkeää tehdä sellaisia liikkeitä, joita tulevassa liikuntasuorituksessa tehdään.

Näin soi viimeinen Pajatson aaria

Huittisten linja-autoaseman baari 80-luvun alussa; raskas opiskelupäivä läheisessä kauppaoppilaitoksessa on hiipunut iltaan.

On otettu huikopalaksi lihis ja olut. Mallasta nautitaan klassisesta Oivan Toikan puolen litran tuopista, joka lepää valkoisella laminaattipöydällä. Tupakka palaa ja juttu luistaa.

Jukka ojentaa viimeistä kolikkoaan ja näyttää aseman 50-pennin pajatsoa, "vintsikkaa".

Raha koneeseen, tähtäyssormi keskelle lasia, tiukka keskittyminen, ja lyönti. Kolikko hujahtaa sukkana keskeltä sisään ja keskusta rojahtaa tyhjäksi rahakaukaloon.

Uusia tällaisia muistoja ei enää synny, sillä pajatsot saatettiin haudan lepoon keskiviikkona Helsingissä. Suomalaisten baarien, kahviloiden ja huoltoasemien imagoon oleellisena osana kuulunut raha-automaattivanhus lähti ikilevolle niin sankassa salamavalojen räiskeessä, että siitä olisi moni rock-tähtikin ollut kateellinen. Ennen manan majoille siirtymistään pajatsojen eri mallit ehtivät tuottaa Raha-automaattiyhdistykselle 1,5 miljardia euroa.

Valokuvaaja Hannes Heikura 1958-2015

Heikura työskenteli lehtikuvaajana vuodesta 1984, Helsingin Sanomissa 1997–2010.

Heikura tunnettiin graafisesta, jopa maalauksellisesta tyylistään.

Ystävällisin terveisin Unabomber

Theodore Kaczynski on yhdysvaltalainen sarjamurhaaja, joka tunnetaan nimellä Unabomber. Suomalainen toimittaja halusi häneltä haastattelun. Alkoi pitkä kirjeenvaihto.

Toisin kuin Hollywood-elokuvien perustella voisi luulla, sarjamurhaajien älykkyysosamäärä on yleensä muuta väestöä alhaisempi. Theodore John Kaczynski on sen sijaan huippuälykäs rikollinen.

Kaczynski perusteli pommikampanjaansa filosofis-poliittisilla näkemyksillään.

Hän uskoi, että teknologia vähentää merkityksen tunnetta elämästä, hävittää yksilönvapauden ja vaarantaa koko ihmiskunnan olemassaolon. Hän kirjoitti teknologianvastaisia esseitä pöytälaatikkoon.

Kesäkuussa 2013 kirjoitan Kaczysnkille kirjeen. Kirjoitan kirjeen käsin.

Tiistai-iltana, kuudestoista heinäkuuta 2013 pyöräilen Jyväskylään Kortepohjan-asunnolleni lähikaupan kautta.

Lattialla odottaa kirje. Se on korkean turvallisuuden vankilasta Yhdysvaltain Florencesta: vangilta numero 04475-046.

Kirjepommien lähettäjä Unabomber on lähettänyt minulle kirjeen. Avaan kuoren hyvin varovasti. Se ei räjähdä.

Suomen syvin reikä

Suomen syvin, noin kuuden kilometrin mittainen reikä kairataan Espooseen. Reiän halkaisija on noin 20 senttimetriä, eli sinne solahtaisi tavallinen vesiämpäri.

Reiästä otetaan talteen maan uumenissa olevaa geotermistä lämpöä niin paljon, että sillä voidaan kattaa noin kymmenen prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta. Niin syvällä kallion lämpötila on noin sata astetta.

"Maansisäistä lämpöä tai sähköä tuotetaan jo yli 20 maassa, mutta ensi kertaa sitä kairataan vakavissaan Suomessa, jonka kallioperä on vankka ja kova. Onnistumisen mahdollisuudet ovat silti hyvät", sanoo geofysiikan professori Ilmo Kukkonen Helsingin yliopistosta.

Onko oikein, että miljonääri joutuu maksamaan ylinopeudesta yli
54 000 euron sakot?

Miksi miljonääreille pitäisi antaa erityisoikeuksia? Rämpikööt samaa kurapeltoa kuin muukin kansa.

Miljonääri tilittää

"Tämä on sairasta".

Miljonääriliikemies Reima Kuisla on raivoissaan. Hän oli viime viikolla ajelulla S-sarjan Mercedes-Benzillään, kun poliisi pysäytti hänet Seinäjoen lentokentän paikkeilla.

Kuisla kirjoitti (huusi) Facebookissa:
"EN OLISI USKONUT KYMMENEN VUOTTA SITTEN ETTÄ MINUN PITÄISI HARKITA VAKAVASTI MUUTTOA ULKOMAILLE! SUOMI ON MAHDOTON MAA ENÄÄ ASUA TIETYNLAISILLE IHMISILLE JOILLA ON SUURET TULOT JA VARALLISUUTTA!"

Nopeusrajoitus oli 80 kilometriä tunnissa, ja Kuisla ajoi 103:a kilometriä tunnissa.

Kuisla sai sakon: 54 024 euroa.

Sitten alkoi Facebook laulaa. Kuisla julkaisi sakkolappunsa Facebookissa ja tilitti suomalaisen lainsäädännön epäoikeudenmukaisuudesta seitsemän päivityksen verran.

Kuislan mielestä Suomen lainsäädäntö syrjii hänenkaltaisiaan rikkaita menestyjiä.

Vai mikä sanoma sakossa onkaan? Sen selvittämiseksi pitää palata vuoteen 1921. Silloin Suomessa otettiin käyttöön ylinopeuksiinkin sovellettava päiväsakkojärjestelmä.

Järjestelmän ydin on kärjistettynä tässä:

”Kyseessä on vanha perinne oikeudenmukaisuusajattelussa: rikas maksakoot enemmän kuin köyhä”, sanoo liikenneneuvos Kimmo Kiiski.

Ylinopeus on moraalisesti ja lain silmissä yhtä paha rikos rikkaalle kuin köyhälle. Siksi siitä ei kumpikaan joudu lusimaan, vaan molemmat selviävät sakoilla.

Kyse ei ole siis ensisijaisesti siitä, että haluttaisiin rahasummalla osoittaa rikkaan rikoksen olevan pahempi, vaan siitä, että juuri näitä rikoksia pyritään ennaltaehkäisemään.

Mikäli sakko ei olisi progressiivinen, rikas voisi ajaa huoletta ja puhtain omatunnoin ylinopeutta ja aiheuttaa näin vaaraa muille: summa olisi hänelle joka tapauksessa mitätön, ja sakkomaksu ulkoistaisi moraalisen ajattelun virkavallalle.

”Ajatellaan, että rangaistavalle tekee hyvää, kun tämä joutuu ottamaan vastuun teoistaan. Varakkaammalla on kyky ottaa enemmän (rahallista) vastuuta. Voidaan myös ajatella, että hän ikään kuin ojentuu enemmän teostaan tällä tavalla.”

Vaikka jättisakko voi tuntua kohtuuttomalta, Suomen järjestelmä ottaa itse asiassa kohtuullisuuden huomioon.

Päiväsakko määräytyy lähimenneisyyden tulojen perusteella vain silloin, kun tulotaso on pysynyt samankaltaisena.

Eli jos tienaa normaalisti 30 000 euroa vuodessa, on yhtenä vuotena tienannut 300 000 ja nykyisin tienaa taas vähemmän, sakkoa ei tarvitse maksaa 300 000 euron mukaan.

Kokoomuksen kymmenen kohdan työlista julki - 100 000 uutta työpaikkaa

Alexander Stubb esitteli kokoomuksen risteilyllä puolueen työlistan eduskuntavaaleissa.

1. Maltilliset palkkaratkaisut tuovat työtä.

2. Työn tekemisestä kannattavampaa.

3. Maailman parasta työelämää - lisää tasa-arvoa

4. Jokaiselle suomalaiselle pidempi ja eheämpi työura.

5. Työntekijöiden palkkaaminen helpommaksi yrittäjälle.

6. Työnteon on oltava joutenoloa kannattavampaa.

7. Nuoret nopeammin töihin.

8. Konsensukselle tulosvastuu.

9. Työpaikoilla tiedetään, mitä kilpailukyky vaatii.

10. Kaikki työelämään mukaan.

Yli 50-vuotiaat naiset ovat työelämän vitsaus

Työn ja perheen yhteensovittaminen on kuulemma hankalaa. Pitää viedä lapset aamulla tarhaan ja kouluun, vaikka olisi jo kiire kokoukseen.

Iltapäivällä pitäisi sovittaa yhteen lasten harrastukset ja iltapäiväpalaverit. Illalla sovittamista kaipaavat iltatoimet ja some. Ei tiedä lukisiko Andersenin satuja vai pomon sähköposteja.

Eikä siinä kaikki. On pantava mökki kesäkuntoon ja nostettava vene vesille, ellei sitten ole nostettava vene maihin ja pantava mökki talvikuntoon. Bodypump ja astangajooga odottavat, lapset kiljuvat autonkuljettajaa, puoliso kerjää huomiota ja ikääntyneet vanhemmat huolenpitoa. Ja eikö juuri silloin siivooja peruuta käyntinsä.

Yli 50-vuotiaat naiset ovat työelämän vitsaus. He tekevät liian pitkiä ja aivan liian tunnollisia työpäiviä. He uhrautuvat. Esimiesten pitäisi olla iltaisin työpaikalla hätyyttämässä heidät pois työn äärestä.

Hartwallien viiniyhtiö Krimillä joutui takavarikointilistalle

Krimillä sijaitsevan Sevastopolin kaupunginvaltuusto on tehnyt listan takavarikoitavista infraprojekteista. Perustelu on, että takavarikointilista koskee yrityksiä, joiden omistus on epäselvä.

Hartwall Capitalin edustaja Mikael Therman sanoo Hufvustadsbladetissa, ettei Inkermanin viiniyrityksen omistuksessa ole mitään epäselvää. Hartwallien lisäksi omistajina on ukrainalainen ja amerikkalainen yhtiö. Luultavasti venäläisiä häiritseekin eniten ukrainalaisten ja amerikkalaisten mukanaolo yhtiössä.

Muistoja digitoidaan kilpaa ajan hampaan kanssa

Kotiarkistojen aarteita digitoidaan edelleen huimia määriä eikä loppua vielä näy. Aika haurastuttaa videonauhoja ja haalistuttaa värejä. Digitointia järeämpi ase muistojen säilyttämiseen on kuitenkin varmuuskopio.

Mummun ja papan muisteloita, vauvan ensijokelluksia, reissufilmejä, perhejuhlia, tärkeitä tapahtumia tai muuten vain kuvattuja tai äänitettyjä tallenteita löytyy yhä suuret määrät kotien kätköistä.

Mikäli haluaa säilyttää näitä arvokkaita muistoja jälkipolvillekin, on syytä harkita niiden digitoimista. Varsinkin videonauhat ovat suhteellisen nuoresta iästään huolimatta ensimmäisenä tuhoutuvien listalla. Nauhan videosignaalin magneettisuus muuttuu ja häviää iän myötä. Kaitafilmien värit muuttuvat ja häviävät myös iän myötä. Lisäksi ne haurastuvat ja saattavat mennä katsottaessa poikki.

Miten Suomesta tulisi parempi paikka yrittäjälle?

Miten Suomesta tulisi parempi paikka? Nostavatko yritykset ja yrittäjät meidän talousalhosta? Miten heidän työtään voisi helpottaa?

Vieraana on yrittäjä ja digispesialisti Tommi Hermunen. Puhelimitse lähetykseen osallistuu Hellapoliisi Kati Jaakonen, joka on luonut menestyvän yhden hengen yrityksen keittokirjojen, ruokareseptien ja sosiaalisen median yhdistelmällä.

Yrittäjä, jätä tämä tieto pois kaupparekisteristä

Perusteettomien laskujen maksamisesta koituu yrityksille Suomessa vuosittain jopa parinkymmenen miljoonan euron menetykset.

Suomen yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula kertoo, että erityisesti netissä toimivista yrityshakemistoista tulee Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun useita tuhansia yhteydenottoja vuosittain.

Viime aikoina myös domain-nimiä kaupittelevat huijaritahot ovat aktivoineet. Usein tapauksissa on kyse harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Makkula kertoo, että erityisesti huijarifirmojen kohteena ovat aloittelevat ja pienet yritykset. Huijaus toimii jotakuinkin näin:

1. Yritystä perustamassa oleva henkilö tekee kaupparekisteriin perusilmoituksen, josta usein käy ilmi yrityksen yhteystiedot.

2. Huijarifirma imuroi kyseiset julkiset tiedot massasiirtoina ja ryhtyy sitten automaattisesti soittelemaan numeroihin. Jo muutamassa päivässä tuore yrittäjä saa puhelun taholta, joka ensin tarkastaa yrityksen tiedot ja ryhtyy joko kauppaamaan tai tarjoamaan epämääräistä yritysrekisteripalvelua tai esimerkiksi domain-tunnusta.

3. Vaikka asiakas ei suostu puhelun aikana minkäänlaiseen kauppaan, tulee hänelle pian postissa perusteeton lasku. Mikäli huijarifirmaan yrittää ottaa yhteyttä puhelimitse, on hyvin todennäköistä, että puhelusta joutuu pulittamaan tähtitieteellisiä summia – tästä huolimatta laskua ei saa mitätöityä. Lisäksi huijarit painostavat ja kiristävät uhriaan perintätoimilla ja saattavat lähettää lukuisia perintäkirjeitä.

Makkula korostaa, ettei laskua pidä missään nimessä maksaa. Laskusta tulee kuitenkin aina tehdä kirjallinen reklamaatio esimerkiksi sähköpostilla ja lähettää se ”velkojalle”.